Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Právny obzor 1/2019

28.2. 2019, 19:06 |  najpravo.sk

Obsah

Články

Slovenské sbírky a publikace právních předpisů
K r á l í k, L.

Advokát v právnom štáte
G a j d o š o v á, M.

O organizácii, riadení a rozhodovaní Ústavného súdu SR. Kritické poznámky k novému zákonu I
M a z á k, J., J á n o š í k o v á, M.

Ochrana osobitných záujmov a kontradiktórnosť v procese dokazovania s utajovanými svedkami
B a l i š, J.

Diskusia

Podstata a účel inštitútu premlčania de lege lata a de lege ferenda
O v e č k o v á, O.

Z vedeckého života

Na prahu nové doby: Mezioborová konference o počátcích Československé republiky
G a j d o š o v á, M., L a c l a v í k o v á, M., Š v e c o v á, A.

Recenzie a anotácie

Legislativa. Teoretická východiska a problémy (M. Hodás)
C v r č e k, F., N o v á k, F. a kol.

První československý zákon. Pokus o opožděný komentář (R. Manik)
V o j á č e k, L.

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie a správy, prípadne medailóny k životným jubileám najvýznamnejších osobností. Predplatné si môžete zakúpiť TU.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca