Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Právny obzor 01/2010

10.12. 2013, 18:05 |  Admin 3

Obsah

Články
U h l i a r o v á, M.: Následky porušenia zmluvy v európskom súkromnom práve s dôrazom na terminologické otázky ... 3
J a n č o, M.: Míľniky aplikácie komunitárneho práva v judikatúre talianskeho ústavného súdu (I. časť) ... 18
M a r e k, K.: Vývoj v právní úpravě veřejných zakázek v ČR (podle předpisů EU/ES) ... 36
K u c h a r, R.: Majetkové vzťahy, ich jazykové vyjadrenie a kódex Magdeburského práva ... 57

Diskusia
B a l o g, B.: Ad.: „K vzájomnému vzťahu čl. 77 Ústavy SR a § 16 zákona o samosprávnych krajoch“ ... 77

Informácie
J u r č o v á, M.: Informácie o záverečnej verejnej obhajobe projektu VEGA č. 1/457/07 „Európsky občiansky zákonník (ECC) – účasť základného právneho výskumu SR pri jeho tvorbe a využitie jeho riešení pri ďalšej europeizácii slovenského súkromného práva“ ... 82

Z vedeckého života
C o l o t k a, P.: K osemdesiatinám JUDr. Dušana Nikodýma, CSc. ... 88
B e n k o, R.: Letná škola právnej interpretácie a ľudských práv Európskej akadémie právnej teórie a Univerzity v Palerme ... 91

Recenzie a anotácie
H o l l ä n d e r, P.: Filipika proti redukcionizmu (J. Svák) ... 93
V o z á r, J., V a l k o, E., L a p š a n s k ý, L.: Tlačový zákon. Komentár. (L. Kurilovská) ... 95
Ď u r i c a, M.: Základy konkurzného práva (A. Oreničová) ... 97
S k u l o v á, S. a kol.: Správní právo procesní (M. Maslen) ... 98


Najprávo.sk - najlepší právny poradca