Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Obchodněprávní revue 11-12/2012

15.12. 2012, 11:23 |  najpravo.sk

ČLÁNKY
Hruda, P. Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy a klamavá srovnávací reklama
Ondrejová, D. K některým problémovým otázkám spojeným s vymáháním zajišťovacích směnek

DISKUSE
Broulík, J. Kooptace člena dozorčí rady

K REKODIFIKACI OBCHODNÍHO PRÁVA
Čech, P. Nad několika rekodifikačními nejasnostmi

Z LEGISLATIVY
Králík, A. Návrh nové evropské úpravy v oblasti obhospodařování „UCITS" fondů
Mišúr, P. Evropská komise předložila návrh k zajištění ochrany zahraničních investic založených mezinárodní dohodou EU

JUDIKATURA
Nejvyšší soud České republiky K přechodu obchodního podílu na dědice ve společnosti s ručením omezeným
Nejvyšší soud České republiky K písemnému oznámení člena družstvu o převodu členství ve smyslu § 230 ObchZ
Soudní dvůr EU Zákaz zdravotních tvrzení na etiketách a v reklamě vín
Soudní dvůr EU Reklama na herny umístěné v zahraničí

MONITOR ZMĚN
Přehled změn vybraných právních předpisů v období od 1. 10. 2012 do 31. 10. 2012 


Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 110 00 Praha 1, Řeznická 17, telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www.beck.cz, ISSN 1213-5313 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť