Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Justičná revue 8-9/2018

17.10. 2018, 18:04 |  najpravo.sk

Obsah čísla

FEKETE, I.: Zmluvný prevod vlastníckeho práva s osobitným zreteľom na slovenské súkromné právo;

SEGEČ, M.: Je rozhodovanie o kúpeľnej starostlivosti v súlade s Ústavou Slovenskej republiky?;

FUNTA, R.: „Big Data“ z pohľadu práva hospodárskej súťaže;

CEHLÁR, V.: Mediácia ako súčasť profesie probačného a mediačného úradníka;

ŠKROVÁNKOVÁ, M.: Trestný čin domáceho násilia – riešenie alebo ilúzia?;

LÖWY, A. – IVANČO, M.: Odvolanie voči pozitívne enumerovaným uzneseniam – krok vpred či vzad?;

VRŠANSKÝ, P.: Výber sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky;

HLUŠÁK, M.: O postihu a zavinení – poznámka k článku profesora Gábriša „Pričítateľnosť (nielen) v trestnom a občianskom práve“;

KUBIČKA, R.: Určovanie miestnej príslušnosti pri vybraných majetkových trestných činoch;

SAMAŠ, O.: Ešte raz k miestnej príslušnosti;

FUTÓ, G.: Skúmanie ústavnosti odobratia a analýzy vzorky DNA zatknutým osobám v USA (2. časť);

MAREK, K. – ZÍTEK, A.: K obchodním korporacím (2. část);

Zo súdnej praxe: Prechodné ustanovenia Civilného sporového poriadku a konanie o dovolaní;

TOMAŠ, L.: Aktuálne k zhromaždeniu obyvateľov obce;

SVÁK, J.: Procházka, R.: Rozhádzaná republika. 25 rokov slovenského neporiadku. N Press, s.r.o., 2018, strán 173;

PROCHÁZKA, R.: Drgonec, J.: Ústavné právo hmotné. Nakladateľstvo C. H. Beck, Bratislava, 2018, strán 528;

MACH, P. – SIPEKIOVÁ, N.: LIBER I, TITULUS IV: DE CONSTITUTIONIBUS PRINCIPUM. 1. kniha, 4. titul: O cisárskych konštitúciách; LIBER I, TITULUS VI: DE HIS QUI SUI VEL ALIENI IURIS SUNT. 1. kniha, 6. titul: O tých, ktorí sú svojprávni alebo sú pod mocou iného;

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo č. 2/2018;

Judikatúra súdov Slovenskej republiky – Správne právo (CD)

Zdroj: www.justice.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca