Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Justičná revue 5/2019

8.7. 2019, 17:45 |  najpravo.sk

Obsah čísla

SVÁK, J.: Právo na život v európskych osídlach trestu smrti;

ERDÖSOVÁ, A.: Právo na zdravie v súčasnom kontexte normatívneho a judiciálneho významu;

MESARČÍK, M.: Právne dimenzie anonymity v online priestore;

GAJDOŠOVÁ, M.: Register mimovládnych neziskových organizácií a občianske združenia a odbory, alebo – čo nové v slobode združovania? (2. časť);

DOLNÝ, J.: Podmienky odporovateľnosti právnych úkonov v konkurze (2. časť);

DEÁK, M.: K netrestným oprávneniam prokurátora pri komunálnych obchodných spoločnostiach;

SENAJ, T.: Úvahy de lege ferenda o pripravovaných legislatívnych zmenách zákona o slobodnom prístupe k informáciám;

MAREK, K.: Prodej podniku, koupě závodu, rodinný závod (2. část);

Zo súdnej praxe: Primeranosť regresnej náhrady škody;

MATEJOVÁ, J.: Možnosti využitia kvalifikovaného elektronického podpisu pri vybavovaní povinností v súvislosti s narodením dieťaťa;

HRABČÁK, L.: Radvan, M. – Czudek, D. – Čejková, T. – Liška, M. – Lišková, P. – Marethová, Z. – Nevečeřalová, N. – Škop, M.: Přímé daně a jejich správa v judikatuře. Brno: Masarykova univerzita, 2018, strán 278;

PROKEINOVÁ, M.: Blažek, R.: Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, strán 365;

Judikatúra súdov Slovenskej republiky – Obchodné právo a civilné právo procesné (CD)

Zdroj: justice.gov.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca