Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Justičná revue 3/2015

14.5. 2015, 20:50 |  najpravo.sk

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo č. 1/2015;                                     

PROKEINOVÁ, M.: Čentéš, J. a kol.: Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014, strán 150;  

MANIK, R.:   Štofková, P.: Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania. Bratislava: Wolters Kluwer, s. r. o., 2014, strán 294;     

K aplikácii ustanovení zákona o petičnom práve pri registrácii nezávislých kandidátov vo voľbách; odstraňovanie nedostatkov kandidátnej listiny a petície; Rozhodnutia Ústavného súdu SR                

COUFALOVÁ, B.: Příkaz k nápravě mladistvého;

GAJDIČIAR, V.: Faktické uplatňovanie práv poškodeného v slovenskom a českom trestnom procese z pohľadu restoratívnej justície;

VOJTUŠ, F.: Uvádzanie totožnosti svedka pri upovedomovaní obhajcov o úkonoch podľa § 213 ods. 3 Trestného poriadku; 

KOTIRA, P.: Zákaz diskriminácie na základe veku z pohľadu skončenia pracovného pomeru;

UKROPEC, A.: Komparatívny pohľad na vymedzenie pojmu vec v právnom zmysle; 

ŠTEVČEK, M.: Zákon a sudcovia; k výkladu ustanovenia § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa;        

DOMIN, M.:  Späťvzatie návrhu na vyhlásenie referenda;

CSACH, K. – GYÁRFÁŠ, J.: Arbitrabilita korporátnych sporov: Terra nova, terra incognita;

HAŤAPKA, M.: Priznávanie účinkov cudzím rozhodnutiam v občianskych veciach v Slovenskej republike (uznávanie a výkon);

Judikatúra súdov Slovenskej republiky – Obchodné právo (CD) Judikatúra súdov Slovenskej republiky – Obchodné právo             

Zdroj: justice.gov.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca