Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Justičná revue 2/2018

21.3. 2018, 17:17 |  najpravo.sk

Obsah čísla:

BARANCOVÁ, H.: Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu a pracovný pomer;

GÁBRIŠ, T.: Pričítateľnosť (nielen) v trestnom a občianskom práve;

BONK, F.: Implementácia zákonného GAAR do slovenského daňového systému (2. časť);

KUBIČKA, R.: Právna úprava zadržania a obmedzenia osobnej slobody podozrivej osoby po nadobudnutí účinnosti vyhlášky č. 192/2017 Z. z.;

VOJTUŠ, F.: Reťazenie väzieb;

MATULNÍK, M.: K rušeniu amnestií;

KRÁLOVIČ, L.: Regulácia online hazardu na Slovensku;

SVÁK, J.: Giba, M.: Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, strán 277;

DOBRÍK, Ľ.: Schilling, H.: Martin LUTHER. Rebel v prevratných časoch. ALEPH, 2017, strán 550;

MACH, P. – SIPEKIOVÁ, N.: LIBER L, TITULUS XVII: DE DIVERSIS REGULIS IURIS ANTIQUI (pars prima). 50. kniha, 17. titul: O rôznych pravidlách starého práva (1. časť);

Mansour proti Slovenskej republike (právo na rodinný život pri výkone rozhodnutí o návrate detí do krajiny ich pobytu)

MAC TV s. r. o. proti Slovenskej republike (sloboda prejavu pri politickom názore)

Silášová a ďalší proti Slovenskej republike (revízia rozsudku)

Vĕc A a B proti Norsku (zákaz potrestania dvakrát za ten istý trestný čin)

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 19. októbra do 22. decembra 2017

Zdroj: www.justice.gov.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca