Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Justičná revue 1/2019

8.3. 2019, 20:33 |  najpravo.sk

Obsah čísla

SVÁK, J. – PITEK, L.:  Ne bis in idem v športe?;

BEDNÁR, D. – VALUCH, J.: Analýza predbežného vykonávania medzinárodnej zmluvy v zmysle článku 25 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z r. 1969 v podmienkach Slovenskej republiky;

MOLNÁR, P.: K niektorým otázkam zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa (1. časť);

ZIMMERMANNOVÁ, J. – ZIMMERMANN, J.: O podstatných zmenách v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov;

VALACHOVIČ, M.: K zohľadneniu miery využívania spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu;

MIKULAŠKOVÁ, M.: Vybrané inštitúty osobného bankrotu;

FUNTA, R.: Umelá inteligencia a trestná zodpovednosť?;

DRAGON, A.: Likvidačný zostatok vo forme hnuteľných a nehnuteľných vecí;

Zo súdnej praxe: Preddavok na trovy incidenčného konania;

MESARČÍK, M.: Prevádzkovateľ či sprostredkovateľ? Analýza postavenia správcu fanúšikovskej stránky na sociálnej sieti Facebook;

NÉMETHOVÁ, M.: Mamojka, M. – Kubincová, S. – Mamojka M. ml. a kol.: Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, strán 580;

Profesor Pavel ŠTURMA novým predsedom Redakčného kruhu Justičnej revue;

Judikatúra súdov Slovenskej republiky – Občianske právo (CD)

Zdroj: justice.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca