Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

29.4. 2021, 20:10 |  najpravo.sk

Obsah čísla

AKTUÁLNE

ROZHOVOR

CCBE v dialógu s EÚ presadzuje hodnoty právneho štátu a advokácie Margarete Gräfin von Galen

DISKUSIA

Prvé rozhodnutie veľkého senátu obchodnoprávneho kolégia NS SR JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.

PRÁVNA TEÓRIA A PRAX

ČLÁNKY

Podmienky väzby a výkonu trestu odňatia slobody z pohľadu medzinárodných európskych štandardov JUDr. Marica Pirošíková

Konanie o potvrdení vydržania – podmienky konania prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam po novom JUDr. Peter Gabrik

Advokátska úschova v podmienkach Slovenskej republiky JUDr. Zuzana Klincová, JUDr. Andrej Kostroš

K novotám v sporoch s ochranou slabšej strany doc. JUDr. Peter Molnár, PhD., JUDr. Miroslava Kušníriková

JUDIKATÚRA

Voľný pohyb služieb advokátov a povinnosť spolupráce

Absencia nároku na náhradu trov dovolacieho konania za oneskorene podané vyjadrenie k dovolaniu

Poriadková pokuta – šedá zóna medzi disciplinárnou a trestnoprávnou sankciou

ADVOKÁCIA

SAK

Aktuálne udalosti

Vyhlásenie publikačnej súťaže Bulletinu slovenskej advokácie

Zo zasadnutí Predsedníctva SAK

Predžalobná výzva zaslaná advokátom protistrane klienta

Pýta(j)te sa predsedníctva

ZAHRANIČIE

Výber z aktuálneho diania na európskej a medzinárodnej úrovni

Akadémia európskeho práva

Vzdelávanie advokátov s európskym rozmerom

Vystavenie nepravdivého potvrdenia advokátom o prijatí zálohy

Bulletin advokacie prináša...

ZAUJÍMAVOSTI

LITERATÚRA

Organizácia advokácie na Slovensku v rokoch 1948 – 1989

Perzekúcie slovenských advokátov komunistickým režimom (1948 – 1989) JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD. MBA, MHA

Advokáti v sieti


Celé číslo Bulletinu slovenskej advokácie č. 4/2021 si môžete prečítať TU.

Zdroj: sak.sk

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca