Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Bulletin slovenskej advokácie 10/2015

7.2. 2016, 10:29 |  najpravo.sk

AKTUÁLNE

ROZHOVOR

Ľubomír Hrežďovič: Slovenská advokátska komora nemôže vstupovať do konkrétnych súdnych ani správnych konaní

DISKUSIA

Aplikačné problémy v prípade oddialeného výroku o trovách konania (§ 151 ods. 3 OSP)

ČLÁNKY, ŠTÚDIE

Štandard spravodlivého a rovnoprávneho zaobchádzania v medzinárodnom investičnom práve. I. časť doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb

Účel trestného konania – je záujem o poškodeného sekundárny? JUDr. Terézia Sláviková

Pokračovanie „mimoriadneho“ dovolania v CSP z pohľadu judikatúry ESĽP Mgr. Dušan Kucbel

JUDIKATÚRA

Advokát ako spotrebiteľ

Zodpovednosť advokáta za škodu pri bezplatnom poskytovaní právnych služieb

ADVOKÁCIA

SAK

Zo zasadnutia predsedníctva SAK

Pýta(j)te sa predsedníctva

Verejné napomenutie

Slovenské dni práva – 21. ročník

Povinnosť advokáta vrátiť klientovi účelovo prevzaté peňažné prostriedky

ZAHRANIČIE

Bulletin advokacie prináša...

Septembrové zasadnutie Stáleho výboru CCBE

Doručovanie korešpondencie klienta vo väzbe prostredníctvom advokáta

Chcete aj vy zažiť tzv. „AIJA spirit“?

Seminár o americkom práve pre mladých advokátov a advokátskych koncipientov z Čiech a zo Slovenska

ZAUJÍMAVOSTI

LITERATÚRA

Komentár k nájomným vzťahom v súkromnom práve doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.

Obhajoba Juraja Jánošíka v podaní advokáta Jána Poničana JUDr. Peter Kerecman, PhD.

Zdroj: www.sak.sk

Celé číslo časopisu si prečítajte TU.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca