Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

20.2. 2020, 20:09 |  najpravo.sk

Obsah čísla

AKTUÁLNE

ROZHOVOR

Slobodná advokácia je podmienkou fungovania právneho štátu JUDr. Tomáš Borec

DISKUSIA

Žaloba v prospech tretieho?! JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.

Nad prvým komentárom k novému zákonu o ústavnom súde prof. JUDr. Ján Mazák, PhD.

Upozornenie k prihlasovaniu na semináre advokátskych koncipientov

Oznámenie SAK o povinných platbách advokátov

Advokát Chess Open Bratislava 2020

PRÁVNA TEÓRIA A PRAX

ČLÁNKY

Urážlivý jazyk podaní v civilnom sporovom konaní Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Zefektívnenie súdneho systému vs. bezbrehý formalizmus JUDr. Ján Ferenci

Uplatňovanie zásady vo výsluchu obvineného Mgr. Ján Šušota

JUDIKATÚRA

O možnosti podmieniť príspevok športovému reprezentantovi občianstvom Slovenskej republiky

Neoprávnené zaistenie elektronických údajov pri prehliadke advokátskej kancelárie

K ochrane advokátskeho tajomstva pri prehliadke priestorov, v ktorých vykonáva advokáciu viacero advokátov

Dorubenie súdneho poplatku po postúpení veci z upomínacieho konania

ADVOKÁCIA

SAK

Aktuálne udalosti

Z decembrového a januárového zasadnutia P SAK

Súťaž o najlepšiu esej/úvahu

Pýta(j)te sa predsedníctva

Novoročné stretnutie právnikov 2020

Čo je to totalita? A čo je to právny štát?

Advokáti bezplatne pomáhajú obyvateľom Mukačevskej ulice v Prešove

Povinnosť advokáta vrátiť neoprávnene prijatú platbu

ZAHRANIČIE

Nemecko: Advokácia v kolíske kontinentálneho práva

Nemecko-česko-slovenské advokátske fórum

Projekt LAWYEREX: Zahraniční stážisti na Slovensku

Dojmy z návštevy Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu

Bulletin advokacie prináša...

Povinnosť advokáta rokovať s advokátom protistrany

ZAUJÍMAVOSTI

Vily advokátov na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia (1. časť) JUDr. Peter Kerecman, PhD., doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Zdroj: www.sak.sk


Celé číslo časopisu si prečítajte TU


Najprávo.sk - najlepší právny poradca