Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Strata účinnosti skoršej úpravy rodičovských práv

2.11. 2012, 15:30 |  najpravo.sk

Skoršia úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu (podľa § 36, 65 Zákona o rodine) stráca účinnosť právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode manželstva rodičov.

(rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR z 30. novembra 1967, sp. zn. 5 Cz 146/67, R 31/1968)

Z odôvodnenia:

Okresní soud v Chebu rozvedl manželství účastníků, současně - v rámci úpravy práv a povinností účastníků k nezletilému P. S., nar. 23. 12. 1951 pro dobu po rozvodu - vyslovil, že "rozhodnutí o výchově a výživě nezletilého P. S., učiněné okresním soudem v Chebu, zůstává i nadále beze změny".

Nejvyšší soud rozhodl o stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že tímto rozsudkem okresního soudu, pokud jím bylo rozhodnuto o výchově a výživě nezletilého, byl porušen zákon a v uvedeném rozsahu rozhodnutí zrušil.

Rozvod manželství rodičů nezletilého dítěte je skutečností, s níž zákon spojuje obligatorní provedení úpravy práv a povinností rodičů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu (§ 26 odst. 1 zák. o rod.), a to bez ohledu na to, zda snad práva a povinnosti rodičů k nezletilému dítěti byla již upravena dřívějším rozhodnutím soudu nebo dřívější soudem schválenou dohodou rodičů. Event. dřívější úprava práv a povinnosti rodičů k nezletilému dítěti (podle § 50, 86 zák. o rod.) pozbývá účinnosti právní mocí rozhodnutí o rozvodu manželství rodičů.

Z toho a z povinnosti soudu, aby srovnával podrobné poměry, v nichž byla provedena event. dřívější úprava práv a povinností rodičů k nezletilému dítěti, s poměry v době rozhodování o úpravě práv a povinností rodičů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu, plyne, že soud se nezhostí odpovědně rozhodování o úpravě práv a povinností rodičů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu toliko tím, že odkáže na předcházející rozhodnutí soudu péče o nezletilé dítě. Okresní soud nerespektoval uvedené zásady a v důsledku toho pochybil při úpravě práv a povinností účastníků k nezletilému P. S. pro dobu po rozvodu jejich manželství ve více směrech. Neprovedl žádné důkazy k shromáždění skutkových podkladů pro rozhodování o právech a povinnostech účastníků k nezletilému (pouze "vzal na vědomí" spis sp. zn. 11 Nc 111/65 okresního soudu v Chebu o výchově a výživě nezletilého), nesrovnával důsledně poměry, v nichž byla provedena dřívější úprava práv a povinností účastníků k nezletilému, s poměry v době rozhodování o úpravě práv a povinností účastníků k nezletilému pro dobu po rozvodu a spokojil se s pouhým konstatováním, že "zůstává i nadále beze změny rozhodnutí o výchově a výživě nezletilého P. S., učiněné okresním soudem v Chebu pod sp. zn. 11 Nc 111/65". Nadto okresní soud neurčil ani rozhodnutí soudu péče o nezletilého, jež měl na mysli, nezbytnými bližšími údaji (jmenovitě dnem vydání předmětného rozhodnutí, když do rozhodování okresního soudu o rozvodu manželství účastníků bylo vícekráte rozhodováno ve věci péče o nezletilého o jeho výchově či výživě).

Vadný postup okresního soudu vedl dokonce k tomu, že okresní soud převzal pro dobu po rozvodu manželství účastníků úpravu jejich práv a povinností k nezletilému z rozhodnutí soudu péče o nezletilého, aniž si zjednal jasno, zda v době rozhodování okresního soudu bylo toto rozhodnutí o úpravě práv a povinností rodičů k nezletilému v právní moci. 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca