Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Preukázanie včasnosti doručenia odvolania

29.4. 2015, 16:30 |  najpravo.sk

Bez ohľadu na to, ktorému orgánu povinnému doručiť podanie (§ 57 ods. 3 O.s.p.) odovzdal účastník svoje odvolanie, aby bolo doručené súdu, musí účastník spôsobom dostatočne hodnoverným preukázať, že k tomuto odovzdaniu skutočne došlo. Pokiaľ odtlačok podacej pečiatky nasvedčuje tomu, že odvolanie bolo podané osobne v podateľni súdu, avšak účastník tvrdí, že ho na doručenie súdu odovzdal subjektu registrovanému alebo licencovanému podľa zákona č. 324/2011 Z.z., súd účastníka vyzve, aby svoje tvrdenie preukázal. Ak účastník na túto výzvu nereaguje, súd vychádza z údajov o doručení vyplývajúcich z odtlačku podacej pečiatky súdu (viď R 145/2014).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 9. apríla 2015, sp. zn. 3 Cdo 141/2015)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Michalovce uznesením z 29. novembra 2013 č.k. 7 C 187/2013-26 prerušil konanie podľa § 109 ods. 2 O.s.p. do skončenia konania o prejudiciálnej otázke, ktorú špecifikoval vo výroku svojho rozhodnutia. Toto uznesenie napadla žalobkyňa odvolaním.Krajský súd v Košiciach uznesením z 22. mája 2014 sp. zn. 4 Co 26/2014 odvolanie odmietol ako oneskorene podané (§ 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p.). Vychádzal z toho, že napadnuté uznesenie bolo právnemu zástupcovi žalobkyne doručené do vlastných rúk 2. januára 2014, nasledujúcim dňom začala žalobkyni plynúť odvolacia lehota, ktorej posledným dňom bol 17. január 2014 (piatok). Odvolanie bolo ale podané po uplynutí tejto lehoty – osobne v podateľni prvostupňového súdu (až) 20. januára 2014.

Proti odmietajúcemu uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie s tým, že v konaní jej bola odňatá možnosť pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O.s.p.). K tejto procesnej vade došlo nesprávnym procesným postupom odvolacieho súdu, ktorý odmietol jej odvolanie napriek tomu, že bolo podané v rámci odvolacej lehoty. Odvolanie skutočne fyzicky prevzal prvostupňový súd 20. januára 2014, riadne podané však bolo už 17. januára 2014 (piatok), a to prostredníctvom orgánu, ktorý ho bol povinný doručiť súdu (§ 57 ods. 3 O.s.p.). Vzhľadom na to žalobkyňa žiadala napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť