Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

CSP: Doručenie neúplného rozsudku a plynutie odvolacej lehoty

21.5. 2019, 17:19 |  najpravo.sk

Doručením neúplného rozsudku strane sporu alebo účastníkovi konania nezačne plynúť odvolacia lehota, a to bez ohľadu na to, aká časť textu a s akým významom v rozsudku chýba.

Doručenie rovnopisu rozhodnutia v neúplnej podobe tak, že v ňom chýba ktorákoľvek časť jeho textu, znamená vadu v postupe súdu, ktorú je potrebné napraviť doručením nového, kompletného rovnopisu rozhodnutia, a to so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi, vrátane nového začiatku plynutia lehoty k podaniu opravného prostriedku.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. apríla 2019, sp. zn. 3Cdo/58/2019, zdroj: nsud.sk; právna veta: najprávo.sk; rozhodnutie nebolo oficiálne publikované)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Košice I (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 8. júla 2016 č.k. 16 C 832/2001-692 zamietol žalobu o náhradu škody, ktorá mala žalobkyni vzniknúť v dôsledku protiprávneho konania žalovanej v ich záväzkovom vzťahu založenom zmluvou o úvere z 2. septembra 1998. Podľa právneho záveru súdu prvej inštancie sa žalovaná nedopustila protiprávneho konania, preto sa žalobkyňa voči nej nedôvodne domáha náhrady škody.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť