Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

2.10. 2019, 16:49 |  najpravo.sk

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto rozhodujúcim právom sa tiež riadia aj účinky insolvenčného konania. Tieto kolízne normy majú platiť pre hlavné insolvenčné konanie, ako aj pre vedľajšie insolvenčné konania.

Účinky insolvenčného konania na prebiehajúce súdne konanie, ktorého predmetom je majetok alebo právo, ktorého bol dlžník zbavený, určuje výlučne právo členského štátu, kde takéto súdne konanie prebieha (lex fori processus). Ak súdne konanie, ktorého predmetom je majetok podliehajúci insolvenčnému konaniu, prebieha v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, účinky insolvenčného konania na prebiehajúce súdne konanie sa nebudú spravovať podľa legis fori concursus, ale budú sa riadiť právnym poriadkom členského štátu, v ktorom prebieha súdne konanie (lex fori processus). Právo členského štátu, v ktorom prebieha súdne konanie, upravuje, či sa dané konanie preruší, zastaví alebo sa v ňom pokračuje.

(nález Ústavného súdu SR z 2. júla 2019, sp. zn. IV. ÚS 631/2018, zdroj a analytická právna veta: ustavnysud.sk)

Z odôvodnenia: 

I. Stav konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť