Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Prípustnosť meritórneho prieskumu rozhodcovských rozsudkov v rámci exekučného konania

20.5. 2011, 18:29 |  zoolio _

Exekučný súd je oprávnený a zároveň aj povinný skúmať materiálnu správnosť rozhodcovského rozsudku z hľadísk uvedených v ustanovení § 45 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a exekučné konanie prípadne zastaviť, nie však na základe námietok povinného proti exekúcii vznesených z tohto dôvodu.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. marca 2011, sp. zn. 5 Cdo 291/2010)

Z rozhodnutia:

Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného P., zastúpenému JUDr. M. M., proti povinnému E. V., zastúpenému JUDr. M. F., o vymoženie 3176,65 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp.zn. 9 Er 890/2009, o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. septembra 2010, sp.zn. 14 CoE 243/2010, takto

r o z h o d o l :


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť