Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Nemožnosť nadobudnutia veci od nevlastníka na dobrovoľnej dražbe

19.11. 2012, 13:16 |  najpravo.sk

Dobrovoľná dražba v skutočnosti nie je originárnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva.

V dobrovoľnej dražbe nemožno nadobudnúť vec od nevlastníka, a to ani za stavu, že nebol podaný návrh na určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby.

(rozsudok Krajského súdu Prešov z 30. októbra 2012, sp. zn. 20Co/123/2011, 20Co/51/2012)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Prešov ( ďalej len „prvostupňový súd" ) napadnutým rozsudkom v spojení s dopĺňacím rozsudkom určil, že žalobca je vlastníkom parciel C - KN .... Žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 6.829,43 eur na účet právneho zástupcu žalobcu, to všetko do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. Dopĺňacím rozsudkom uložil žalovanému povinnosť nahradiť štátu trovy konania vo výške 17,09 eur na účet Okresného súdu Prešov.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť