Najprávo.sk - najlepší právny poradca

229/2019 Z. z.

29.7. 2019, 18:22 |  najpravo.sk

D ô v o d o v á   s p r á v a

A.      Všeobecná časť

 

Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Jaroslava Pašku, Štefana Zelníka, Magdalény Kuciaňovej a Juraja Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov.

Cieľom tejto novely zákona je zvýšenie príplatku k dôchodku pre oprávnené osoby v zmysle §2 zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov z dôvodu znižovania podielu príplatku k zvyšujúcej sa výške priemerného dôchodku. Na príplatok sa nevzťahuje valorizácia, od účinnosti zákona je stále rovnaký, hoci sa priemerný dôchodok od roku 2009 (339 eur) narástol na aktuálnych 444,26 eura (k 31.12.2018).

Pričom je nutné konštatovať, že oprávnených osôb je v súčasnosti v Slovenskej republike približne 2000 a vzhľadom na ich pokročilý vek ich počet každoročne klesá.

Príklad príplatkov pre oprávnené osoby (k počtu rokov vo väzení):

Dĺžka väzby              Väzeň             Manželka – vdova (60%)                Sirota (40%)

1 rok:                         23,90 eura                   14,33 eura                              9,56 eura        

2 roky:                       47,80 eura                   28,67 eura                              19,12 eura

5 rokov:                     119,49 eura                 71,69 eura                              47,79 eura

Opatrenie sa opiera aj o širšiu dikciu §6 zákona č.125/1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému – „zmiernenie niektorých krívd spáchaných na odporcoch komunistického režimu a na osobách, ktoré boli postihnuté jeho perzekúciami, upraví osobitný zákon“. Opatrenie reaguje na objektívnu potrebu zvýšiť príplatok primerane k zvyšovaniu priemernej úrovne starobného dôchodku v Slovenskej republike, aby sa udržal predpoklad zmiernenia niektorých krívd na obetiach komunistických perzekúcií.

Je povinnosťou súčasných generácii mierniť krivdy, ktoré boli spáchané na odporcoch komunistického režimu a ich blízkym osobám v období totality. Vzhľadom na to, že ekonomika Slovenskej republiky má v súčasnosti rastúci trend, máme za to, že tieto ekonomické výsledky by mali pocítiť aj osoby, ktoré za slobodu a demokraciu bojovali v tých najzložitejších časoch perzekúcie a totality.

V porovnaní s Českou republikou sú príplatky pre politických väzňov a ich blízkych na veľmi nízkej úrovni. Prednedávnom Česká republika nariadením vlády schválila ďalšie jednorazové odškodnenie za ušlú dovolenku na úroveň à 1800,- Kč za mesiac väzby, čo je v prepočte približne 72,- eur za mesiac.

V zmysle predkladaného návrhu vstúpi zmena do platnosti až 1. januára 2020, a to najmä z dôvodu, aby s dostatočným predstihom na toto zvýšenie vedel zareagovať aj rozpočet verejnej správy, keďže sú zdroje na financovanie týchto príplatkov v zmysle §5 ods. 1 zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov poskytované zo štátneho rozpočtu.

Predkladaný návrh zákona má mierne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, má pozitívne sociálne vplyvy a nemá vplyvy na životné prostrediea vplyvy na informatizáciu spoločnosti či služby verejnej správy pre občana.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh  zákona je v súlade s právom Európskej únie.

B.       Osobitná časť

 

K Čl. I

            Navrhovanou zmenou v §3 ods. 1 sa zvyšuje príplatok pre oprávnené osoby zo 60,- Sk na sumu 4,- eurá.

 

K Čl. II

S ohľadom na predpokladané zaťaženie rozpočtu verejnej správy a rešpektovanie príslušnej rozpočtovej kapitoly štátneho rozpočtu na rok 2019 navrhujeme účinnosť predkladaného návrhu na 1. január 2020, a to najmä pre vytvorenie dostatočného časového predstihu na navýšenie rozpočtovej kapitoly zahrnutej v rozpočte na rok 2020.

 

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca