Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

222/2019 Z. z.

29.7. 2019, 18:07 |  najpravo.sk

 

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z.o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá v súlade s  Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019.

Účelom navrhovanej právnej úpravy je zvýšenie hornej hranice nároku na výplatu vianočného príspevku z pôvodných 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúceho roka a zvýšenie sumy vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne.

 

Vládny návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu a na služby verejnej správy pre občana vládny návrh zákona nemá žiadne vplyvy.

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi

a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Osobitná časť

K Čl. I

K bodu1

(§ 1 ods. 1)

                Za účelom finančne pomôcť väčšiemu počtu ľudí vo vianočnom období, ktoré so sebou prináša vyššiu finančnú záťaž, sa navrhuje zvýšenie hornej hranice nároku na výplatu vianočného príspevku zo 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vianočný príspevok vypláca. Navrhuje sa taktiež zaokrúhľovať sumu rovnajúcu sa tejto hranici rovnako ako sa zaokrúhľujú dôchodky, a to na desať eurocentov nahor.

K bodu2

(§ 1 ods. 8)

                S cieľom zlepšiť finančnú situáciu niektorých dôchodcov vo výdavkovo exponovanom vianočnom období navrhuje sa zvýšenie vianočného príspevkuna dvojnásobok jeho súčasnej úrovne.

Maximálna suma vianočného príspevku sa tak navrhuje na 200 eur. Táto suma zahŕňa aj dvojnásobok doterajšieho jednorazového zvýšenia (jednorazové zvýšenie vianočného príspevku pre niektorých poberateľov dôchodku o sumu 12,74 eura platné v rokoch 2014-2018). Nárok na maximálnu sumu vianočného príspevku majú mať aj naďalej tí dôchodcovia, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyššia ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobua súčasne nepresahuje jej dvojnásobok, suma vianočného príspevku sa primerane znižuje podľa vzorca v Prílohe č. 1. V prípade týchto poberateľov dôchodkových dávok vzorec zohľadňuje aj zahrnutie dvojnásobku doterajšieho jednorazového zvýšenia do maximálnej sumy vianočného príspevku z dôvodu, že aj tento okruh poberateľov mal na jednorazové zvýšenie vianočného príspevku v predchádzajúcich rokoch nárok.

Ak  suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov presahuje sumu dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, suma vianočného príspevku sa primerane znižuje podľa vzorca v Prílohe č. 2.

K bodu 3

(§ 1 ods. 9)

                Ide o legislatívno-technickú zmenu, ktorá súvisí so zmenou znenia § 1 ods. 8.

 

K bodu 4

(príloha č. 1)

                Z dôvodu novej sumy vianočného príspevku sa upravuje vzorec na určenie sumy vianočného príspevku. Na základe tohto vzorca sa navrhuje určovať suma vianočného príspevkutých poberateľov,ktorých suma dôchodku resp. úhrn súm dôchodkov nepresahuje sumu dvojnásobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

K bodu5

(príloha č. 2)

                Navrhuje sa príloha č. 2, ktorá ustanovuje vzorec na určenie sumy vianočného príspevku tých poberateľov, ktorých suma dôchodku resp. úhrn súm dôchodkov presahuje sumu dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

K Čl. II

                Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2019.

 

 

Bratislava 17. apríla 2019

 

 

 

 

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ján Richter, v. r.

minister práce, sociálnych vecí

a rodiny Slovenskej republiky

 

 

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť