Najprávo.sk - najlepší právny poradca

159/2019 Z. z.

11.6. 2019, 16:39 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh vyhlášky“) predkladá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkové konanie.  

Prijatím zákona č. 321/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bolo novelizované ustanovenie § 48 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (ďalej len ,,Trestný poriadok“). Legislatívna zmena § 48 ods. 2 Trestného poriadku spočíva v tom, že v prípade, ak zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva, sudca pre prípravné konanie alebo predseda senátu ustanovia na výkon týchto práv poškodenému opatrovníka z radov advokátov.

 

V nadväznosti na vyššie uvedené bolo potrebné do vyhlášky č. 655/2004 Z. z. doplniť úpravu odmeňovania advokátov, ktorí budú ustanovení ako opatrovníci podľa § 48 ods. 2 Trestného poriadku.

 

Predkladaný návrh vyhlášky je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, rozhodnutiami Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Návrh vyhlášky bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh vyhlášky nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.

Návrh vyhlášky nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

Účinnosť vyhlášky sa navrhuje 1. júna 2019.

 

Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1 (§ 1 ods. 4)

 

                Navrhuje sa úprava osobitného výpočtového základu pre trestné konanie a konanie o priestupkoch, základom ktorého je v súčasnosti priemerná mesačná mzda v hospodárstve za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o štyri roky predchádza roku určujúcemu všeobecný výpočtový základ. Hlavným cieľom návrhu prijatého v roku 2013 bola prechodná úspora finančných prostriedkov vynakladaných zo štátneho rozpočtu za povinnú obhajobu ex offo poskytnutých v trestných konaniach ustanoveným obhajcom ako dôsledok požiadavky konsolidácie verejných financií v období po vtedajšej ekonomickej kríze. S ohľadom na zníženie potreby konsolidácie verejných financií v súvislosti so súčasným ekonomickým rastom Slovenskej republiky sa navrhuje aby bola základom pre výpočtový základ priemerná mesačná mzda v hospodárstve za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza roku určujúcemu všeobecný výpočtový základ, po novom - o tri roky.

 

K bodu 2 (§ 12 ods. 7)

 

Navrhuje sa paušálne odmeňovanie advokáta ustanoveného za opatrovníka na ochranu práv poškodeného v  prípadoch, v ktorých zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva. Vzhľadom  na povahu právnej služby poskytovanej maloletému na ochranu jeho práv ako poškodeného nie je možné presne vyčísliť počet právnych úkonov, ktoré advokát pri jeho zastupovaní vykoná. Z tohto dôvodu sa navrhuje stanoviť paušálnu odmenu zodpovedajúcu bežnému počtu právnych úkonov postačujúcich na ochranu práv a právom chránených záujmov maloletého.

 

K bodu 3 (§ 13a ods. 1 písm. c))

 

Navrhuje sa úprava ustanovenia §13a ods. 1 písm. c), s cieľom zabezpečiť, aby advokátom bolo umožnené vyúčtovať si ako úkon právnej služby v občianskom konaní aj predžalobnú výzvu, nakoľko kvalifikovanou predžalobnou výzvou možno v konečnom dôsledku odvrátiť súdne konanie a teda má svoj účel, v dôsledku čoho by advokátom mala byť priznávaná odmena za takýto úkon v rámci náhrady trov právneho zastúpenia.

 

K čl. II

 

Navrhuje sa účinnosť vyhlášky od1. júna 2019, a to vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu.

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca