Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

287/2016 Z. z.

25.9. 2017, 17:45 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

 

 

      Vláda Slovenskej republiky vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2016-2020 deklarovala svoju snahu zameriavať pozornosť na poberateľov nízkych dôchodkov a napomáhať pri zlepšovaní ich životnej situácie. V súlade s uvedeným sa navrhuje aj v roku 2016 jednorazové zvýšenie vianočného príspevku pre niektorých poberateľov dôchodku o sumu 12,74 eura.

 

      Vplyvy vládneho návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie,  sociálne vplyvy, vplyvy návrhu zákona na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti  a na služby verejnej správy pre občana sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

 

     Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie.

 

 

 

B. Osobitná časť

K Čl. I (§ 5)

                V roku 2016 sa rovnako ako v predošlých dvoch rokoch navrhuje jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku pre tých poberateľov dôchodkových dávok, ktorých dôchodkový príjem nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Uvedená hranica korešponduje s približnou sumou priemerného starobného dôchodku (414,70 eura k 30. aprílu 2016).

 

K Čl. II

                Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2016.

 

 

Bratislava 17. augusta 2016

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

Ján Richter, v. r.

minister práce, sociálnych vecí

a rodiny Slovenskej republiky

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť