Najprávo.sk - najlepší právny poradca

123/2015 Z. z.

12.8. 2015, 20:44 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

I. Všeobecná časť

 

Predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o  výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“),  znižuje výšku pokút za priestupky a správne delikty na úseku mýta. V niektorých prípadoch sa  pevná sadzba pokút  nahrádza sadzbami s vymedzenou dolnou a hornou hranicou výšky pokuty, aby sa tak zabezpečila možnosť správneho orgánu rozhodnúť o konkrétnej výške pokuty v závislosti od závažnosti, spôsobu, času trvania a následkov porušenia povinnosti. Zároveň dochádza k precizovaniu znenia niektorých skutkových podstát priestupkov a správnych deliktov.

 

V súčasnosti platné sadzby pokút  za porušenie právnych predpisov na úseku mýta boli nastavené s dôrazom na ich preventívny a odstrašujúci účinok  pre prípadných porušovateľov. Po úspešnom zabehnutí systému elektronického výberu mýta je možné prikročiť aj ku korekciám výšky týchto pokút.

 

Návrhom zákona sa zároveň upravuje proces povoľovania vnútroštátnej dopravy na medzinárodných autobusových linkách.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

 

Osobitná časť

 

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 2

Ustanovením  sa navrhuje precíznejšia  úprava skutkovej podstaty a jej odlíšenie od skutkovej podstaty podľa písm. e).

 

K bodu 3

Úpravou priestupku podľa ods. 1 písm. f) sa reaguje na problémy z praxe, kedy sa stávalo, že vodič z dôvodu nesprávneho  zadania počtu náprav  do palubnej jednotke uhradil vyššie mýto, ako by  mal uhradiť  pri zadaní správneho počtu náprav a dopustil sa tým priestupku. V prípade ak vodičovi z dôvodu nesprávneho  nastavenia  palubnej jednotky nevzniká nedoplatok mýta, nie je to považované za priestupok,  a teda nie je možné mu za to uložiť pokutu ako doteraz. Príslušník Policajného zboru môže v takom prípade zastaviť vozidlo a upozorniť vodiča na povinnosť správne a úplne zadať technické údaje o vozidle do palubnej jednotky.

 

K bodom 4 a 5

Cieľom ustanovení  je zníženie pokút.

 

K bodu 6

Skutková podstata priestupku podľa ods. 1 písm. c) sa použije len  v prípade, ak sa vozidlo nachádza na vymedzenom úseku s nulovou sadzbou (t.j. vymedzené úseky ciest I. triedy a ciest II. a III. triedy) a nemá  vo vozidle palubnú jednotku.

Ak vo vozidle nie je palubná jednotka pri užívaní spoplatnených vymedzených úsekov s inou ako nulovou sadzbou, nemožno vodičovi uložiť pokutu za priestupok podľa ods. 1 písm. c),  ale v tomto prípade mu bude uložená pokuta za priestupok podľa písm. a), čiže neuhradenie mýta. Za uvedené skutkové podstaty sú stanovené aj rozličné výšky pokút.

V prípade ak vo vozidle je palubná jednotka, ale mýto nie je uhradené, ide o priestupok podľa písm. a).

 

K bodu  7

Cieľom ustanovenia  je zníženie pokút.

 

K bodu 8

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodom 9 a 10

Cieľom ustanovení je rozlíšiť výšku pokuty ak neoznámením zmeny zaregistrovaných údajov dôjde k vzniku nedoplatku mýta alebo nie. Nižšia pokuta sa uloží v prípade ak neoznámená zmena údajov nemá za následok vznik nedoplatku mýta.

 

K bodu 11

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodom 12 a 13

S cieľom je priblížiť  prejednávanie priestupkov okresným úradom, ktorý sa nachádza v mieste bydliska fyzickej osoby.  Na prejednávanie priestupkov cudzincov je miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja.

 

K bodu 14

Ustanovením  sa navrhuje precíznejšia  úprava skutkových podstát správnych deliktov a zjednotenie znení všetkých skutkových podstát priestupkov a správnych deliktov. 

Cieľom je  rovnako rozlíšiť skutok podľa  písm. a) a b). Skutková podstata správneho deliktu podľa písm. b) sa použije len v prípade, ak sa vozidlo nachádza na vymedzenom úseku s nulovou sadzbou (t.j. niektoré cesty I. triedy a cesty II. a III. triedy) a nemá vo vozidle palubnú jednotku.

Ak prevádzkovateľ vozidla nezabezpečí, aby vozidlo pri užívaní spoplatnených vymedzených úsekov s inou ako nulovou sadzbou bolo vybavené palubnou jednotkou, neuloží sa mu pokuta za delikt podľa písm. b), ale v tomto prípade za správny delikt podľa písm. a), čiže neuhradenie mýta. Za uvedené skutkové podstaty sú stanovené aj rozličné výšky pokút.

Písm. c) sa použije len v prípade ak mýto je uhradené alebo sa nachádza na vymedzenom úseku s nulovou sadzbou mýta  ale prevádzkovateľ vozidla si nesplnil povinnosť podľa § 9 ods. 2 písm. a) alebo b) a teda má napr. nesprávne umiestnenú palubnú jednotku a pod. 

 

K bodom 15 a 16

Cieľom ustanovení  je zníženie pokút.

V bode 16 odsek 7 sa  rozlišuje výška pokuty ak neoznámením zmeny zaregistrovaných údajov dôjde k vzniku nedoplatku mýta alebo nie. Nižšia pokuta sa uloží v prípade ak neoznámená zmena údajov nemá vplyv na vznik nedoplatku mýta.

 

K bodom 17 a 18

S cieľom rovnomernejšieho rozdelenia prejednávania správnych deliktov okresnými úradmi sa ustanovuje miestna príslušnosť okresného úradu podľa miesta bydliska fyzickej osoby, miesta podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídla právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom vozidla. Na prejednávanie správnych deliktov cudzincov je miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja.

 

K bodu 19

Ustanovením  sa navrhuje precíznejšia  úprava skutkových podstát správnych deliktov a zjednotenie znení všetkých skutkových podstát priestupkov a správnych deliktov. 

Cieľom je  rovnako rozlíšiť skutok podľa  písm. a) a b). Skutková podstata správneho deliktu podľa písm. b) sa použije len v prípade, ak sa vozidlo nachádza na vymedzenom úseku s nulovou sadzbou (t.j. niektoré cesty I. triedy a cesty II. a III. triedy) a nemá vo vozidle palubnú jednotku.

Ak prevádzkovateľ vozidla nezabezpečí, aby vozidlo pri užívaní spoplatnených vymedzených úsekoch s inou ako nulovou sadzbou bolo vybavené palubnou jednotkou, neuloží sa mu pokuta za delikt podľa písm. b), ale v tomto prípade  sa mu uloží pokuta za správny delikt podľa písm. a), čiže neuhradenie mýta. Za uvedené skutkové podstaty sú stanovené aj rozličné výšky pokút.

Písm. c) sa použije len v prípade ak prevádzkovateľ vozidla nesprávnym alebo neúplným nastavením palubnej jednotky  spôsobil nedoplatok mýta.  

 

V odseku 2 je  upravené rozkazné konanie v rámci objektívnej zodpovednosti, pričom výška jednotlivých pokút bola z dôvodu prehľadnosti presunutá do nasledujúcich odsekov. ktoré je možné jednoznačne preukázať bez zastavenia vozidla prostredníctvom stacionárnych a mobilných elektronických zariadení. 

 

K bodu 20

Rovnako ako v § 27 a 28, dochádza k  zníženiu pokút aj v rámci objektívnej zodpovednosti a ukladania pokút v rozkaznom konaní (odseky 3 až 6).

V odseku 6 sa  rozlišuje výška pokuty ak neoznámením zmeny zaregistrovaných údajov dôjde k vzniku nedoplatku mýta alebo nie. Nižšia pokuta sa uloží v prípade ak neoznámená zmena údajov nemá vplyv na výber mýta.

 

K bodom 21

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 22

S cieľom rovnomernejšieho rozdelenia prejednávania správnych deliktov okresnými úradmi sa ustanovuje miestna príslušnosť okresného úradu podľa miesta bydliska fyzickej osoby, miesta podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídla právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom vozidla. Na prejednávanie správnych deliktov cudzincov je miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja.

 

K bodom  23 až 25

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 26

Upravuje sa prechodné obdobie na dokončenie konaní začatých pred účinnosťou tohto zákona.

 

 

 

K článku II

 

K bodu 1

Návrh umožňuje povoliť vnútroštátnu dopravu, ktorú vykonáva dopravca so sídlom alebo trvalým pobytom v Slovenskej republike, ako časť pravidelnej medzinárodnej autobusovej dopravy na základe súhlasu dopravných správnych orgánov v územných obvodoch na trase autobusovej linky. V prípade nesúhlasu týchto správnych orgánov bude potrebné doložiť podrobnú analýzu o tom, že by vykonávanie príslušnej dopravy závažne ovplyvnilo životaschopnosť porovnateľnej dopravy, na ktorú sa vzťahuje jedna alebo viacero zmlúv o službách vo verejnom záujme podľa práva Spoločenstva, priamo na dotknutých úsekoch.

Ide o zosúladenie podmienok pre slovenských dopravcov a zahraničných dopravcov. V súčasnosti môžu zahraniční dopravcovia po schválení vykonávať kabotáž na území Slovenskej republiky na medzinárodnej autobusovej linke, ktorá sa povoľuje na základe pravidiel kabotážnych prepráv ustanovených nariadením (ES). Ak má napríklad rakúsky dopravca povolenú kabotáž na medzinárodnej autobusovej linke zo Slovenskej republiky do Rakúska, môže na území Slovenskej republiky po vydaní povolenia prepravovať miestnych cestujúcich  medzi zastávkami na území Slovenskej republiky bez prechodu cez štátne hranice. Ak by tú istú linku prevádzkoval slovenský dopravca, tak nemôže prepravovať cestujúcich medzi dvomi miestami na území Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu sa návrhom umožňuje za tých istých podmienok, ako sa povoľuje kabotážna preprava pre dopravcov so sídlom alebo trvalým pobytom v inom štáte, povoliť vnútroštátnu dopravu na medzinárodnej autobusovej linke slovenskému dopravcovi.

 

K bodu 2

Upravuje sa prechodné obdobie na dokončenie konaní začatých pred účinnosťou tohto zákona.

 

 

K článku III

Ustanovuje sa účinnosť zákona. 

 

 

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca