Najprávo.sk - najlepší právny poradca

399/2014 Z. z.

9.2. 2015, 18:03 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014.

 

Návrhom zákona  sa vypúšťajú ustanovenia, ktoré upravujú obchodovanie s emisnými kvótami  znečisťujúcich látok tzv. systém obchodovania, ktorý sa uplatňuje od roku 2002 pre emisie oxidu siričitého a oxidu dusíka. Hlavným dôvodom zavedenia tohto systému bolo vytvoriť nástroj na obmedzovanie emisií znečisťujúcich látok, pre ktoré sú ustanovené národné emisné stropy. Prvé národné emisné stropy, ktoré nesmeli členské štáty Európskej únie prekročiť, boli ustanovené na rok 2010 a tieto Slovenská republika s rezervou splnila bez regulácie emisií pomocou systému obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok. Znižovanie emisií sa dosahovalo sprísňujúcimi požiadavkami na prevádzku zdrojov znečisťovania ovzdušia a realizáciou opatrení, ktorými sa tieto požiadavky dosahovali.

 

 Národné emisné stropy na roky 2020 alebo 2030  zatiaľ nie sú ustanovené. Do slovenskej legislatívy sa prebrali predpisy Európskej únii, ktoré výrazným spôsobom sprísňujú emisné limity a ďalšie podmienky na prevádzku zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré si vyžadujú do konca roka 2015 ďalšie významné zníženie emisií znečisťujúcich látok vrátane oxidu siričitého. Tieto technické požiadavky na prevádzku zdrojov vytvárajú dostatočný tlak na znižovanie emisií a  dosiahnutie určených národných emisných stropov. Taktiež zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov možno v prípade potreby vytvárať  účinné stimuly na znižovanie emisií.

 

            Návrhom zákona sa spresňujú ustanovenia zákona súvisiace s obchodovaním s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike, medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a v Európskej únii a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným spôsobom tzv. schéma obchodovania.

 

            Návrhom zákona sa preberajú ustanovenia

-           smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva v platnom znení;

-           nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011;

-           nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom vykonať do roku 2020 medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie;

-           nariadenia Komisie (EÚ) č. 1123/2013 z 8. novembra 2013 o určení práv používať medzinárodné kredity v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady.

Návrh zákona sa zosúlaďuje aj so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Článkom II sa novelizuje zákon  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI V SKUPINE č. 214 – Ostatné sa vypúšťa živnosť pod poradovým číslom 69 vo väzbe na § 3 ods. 2 písm. zf)  živnostenského zákona a živnosť pod poradovým číslom 72 vo väzbe na nové znenie § 24 návrhu zákona.

 

Článkom III sa novelizuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vypúšťajú sa položky 171k a 171q v prílohe k zákonu.

 

            Článkom IV sa novelizuje zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s novelou zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Článkom V sa novelizuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktoré je priamo uplatniteľné a vykonateľné, vo svojom čl. 98 ustanovuje povinnosť pre vnútroštátneho správcu registra obchodovania s emisnými kvótami spolupracovať s finančnou spravodajskou jednotkou. Vnútroštátneho správcu však neurčuje za povinnú osobu v zmysle smernice 2005/60/ES, ale určuje iba jednotlivé články smernice 2005/60/ES, ktoré sa majú na vnútroštátneho správcu vzťahovať. Smernica 2005/60/ES je do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť štvrtej časti zákona č. 297/2008 Z. z., ktorá upravuje špecifické povinnosti na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu pre osoby, ktoré nie sú povinnými osobami (v súčasnosti pre združenia majetku ako napr. nadácie, neinvestičné fondy). Vnútroštátny správca bude teda predovšetkým povinný vykonávať základnú, zjednodušenú a zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu a vypracovať program vlastnej činnosti. Ďalej sa naňho bude vzťahovať povinnosť zachovávať mlčanlivosť o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii a o opatreniach vykonávaných finančnou spravodajskou jednotkou, zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov zameranú na oboznámenie sa s programom vlastnej činnosti, predkladať finančnej spravodajskej jednotke informácie potrebné na plnenie jej úloh a zaviesť elektronické systémy, ktoré umožnia poskytnúť informácie o obchodných vzťahoch za predchádzajúcich päť rokov. V nadväznosti na to sa primerane upravujú aj oprávnenia finančnej spravodajskej jednotky uvedené v § 26 tak, aby sa okrem povinných osôb vzťahovali aj na vnútroštátneho správcu vrátane možnosti kontroly dodržiavania povinností vnútroštátneho správcu podľa zákona č. 297/2008 Z. z. a poskytovania štatistických údajov.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Návrh zákona  nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, bude mať pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, nebude mať žiadne sociálne vplyvy, vplyv na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu a rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť. Návrh zákona bude mať pozitívne vplyvy na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.                   

 

 

Osobitná časť

 

Čl. I

 

K bodu 1

V § 1 sa vypúšťa písmeno b), ktoré ustanovuje  obchodovanie s emisnými kvótami  znečisťujúcich látok tzv. systém obchodovania.

 

K bodu 2

V § 1 písm. b) sa vypúšťajú ostatní účastníci systému obchodovania, ktorých práva a povinnosti sa vzťahujú k systému obchodovania.

 

K bodu 3

V § 2 písm. c) sa z pojmu „emisia“ vypúšťa uvoľňovanie  znečisťujúcich látok.

 

K bodu 4

V § 2 sa vypúšťa písmeno e), ktoré definovalo pojem „znečisťujúce látky“, ktoré sa vzťahujú k obchodovaniu s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania.

 

K bodu 5

V § 3 ods. 2 písm. f) a § 5 ods. 3 písm. b) sa dopĺňa vnútorný odkaz na prílohu č. 5, ktorá transponuje Prílohu smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva v platnom znení (ďalej len „smernica č. 2008/101/ES“).

 

K bodu 6

§ 4, ktorý ustanovoval povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia, sa vypúšťa z dôvodu vypustenia obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania.

 

K bodu 7

V nadpise § 5 sa vpúšťajú slová „a povolenia na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia“, ktoré sa vzťahujú k obchodovaniu s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania.

 

K bodu 8

V § 5 sa vypúšťa odsek 2 o kompetencii okresného úradu vydávať prevádzkovateľovi povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa tohto zákona.

Následne sa upravuje aj vnútorný odkaz.

 

K bodu 9

Nové znenie § 5 ods. 2 nadväzuje na novelizačné body 3, 6 a 8  v súvislosti s vypustením obchodovania s emisnými kvótami  znečisťujúcich látok tzv. systém obchodovania.

 

K bodu 10

Úprava § 5 ods. 3 písm. b) nadväzuje na novelizačné body 3, 6, 8 a 9 v súvislosti s vypustením obchodovania s emisnými kvótami  znečisťujúcich látok tzv. systém obchodovania.

 

K bodu 11

Úprava § 5 ods. 3 písm. c) nadväzuje na novelizačné body 3, 6,  8 až 10 v súvislosti s vypustením obchodovania s emisnými kvótami  znečisťujúcich látok tzv. systém obchodovania.

 

K bodu 12

Ustanovenie § 6 ods. 1 sa upravuje v súvislosti s vypustením obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania. Následne sa upravuje aj vnútorný odkaz.

 

K bodu 13

V § 6 ods. 5 sa upravuje vnútorný odkaz vo väzbe na vypustenie § 4, ktorý súvisí s vypustením obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania.

 

K bodu 14

Aktualizácia poznámky pod čiarou k odkazu 9 z dôvodu prijatia Nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Ú. v. EÚ L 122, 3.5.2013) (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013“).

 

K bodu 15

V § 7 ods. 4 sa zosúlaďuje obsah náležitosti žiadosti o  zriaďovaní  účtu v registri s nariadením Komisie (EÚ) č. 389/2013.

V § 7 ods. 5  a 6 sa zosúlaďuje terminológia s nariadením Komisie (EÚ) č. 389/2013 a  zosúlaďuje sa postup pri zriaďovaní  účtu povinným alebo dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania s nariadením Komisie (EÚ) č. 389/2013.

 

K bodu 16

V § 7 sa vkladá odsek 7 z dôvodu zosúladenia postupu pri otváraní účtu povinným alebo dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania s nariadením Komisie (EÚ) č. 389/2013.

 

K bodu 17

V § 7 ods. 8 sa úprava zosúlaďuje s § 7 ods. 7.

 

K bodu 18

Vypúšťa sa § 8, ktorý ustanovuje práva a povinnosti účastníkov obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok v súvislosti s vypustením ustanovení o obchodovaní s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania.

 

K bodu 19

V § 10 ods. 1 sa upravuje zodpovednosť za nezapísanie bezodplatných kvót.

 

K bodu 20

V § 10 ods. 2 sa vypúšťa veta z dôvodu, že problematika je upravená nariadením Komisie (EÚ) č. 389/2013.

 

K bodu 21

V § 10 ods. 6 a 7 sa zosúlaďuje terminológia s nariadením Komisie (EÚ) č. 389/2013.

 

K bodu 22

V § 10 ods. 8 sa zosúlaďuje terminológia s nariadením Komisie (EÚ) č. 389/2013.

 

K bodu 23

V § 10 ods. 9, § 11 a 27  sa zosúlaďuje pojem „prevádzkovateľ“ vypustením slova „prevádzky“.

 

K bodu 24

V § 10 sa vypúšťa odsek 10, z dôvodu presunu do vecne príslušného paragrafu.

 

K bodu 25

V § 11 ods. 3 sa dopĺňa typ jednotiek zníženia emisií (ERU) a jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER), ktorých použitie je zákonom obmedzené.  

 

 

 

 

K bodu 26

Upravuje sa  § 11 ods. 4 z dôvodu uplatňovania nariadenia Komisie (EÚ) č. 1123/2013 z 8. novembra 2013 o určení práv používať medzinárodné kredity v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) č. 1123/2013“).

 

K bodu 27

§ 12 ods. 3 sa upravuje sa z dôvodu rozlíšenia pojmov „prevádzkovateľ lietadla“ a prevádzkovateľ komerčnej leteckej dopravy“.

 

K bodu 28

V § 12 sa dopĺňa definícia pojmu „prevádzkovateľ komerčnej leteckej dopravy“ v súlade s Čl. 1 ods. 3 písm. b) smernice č. 2008/101/ES .

 

K bodu 29

Upravuje sa § 13 ods. 2 z dôvodu nesprávnej transpozície smernice č. 2008/101/ES. Dopĺňa sa odkaz  na prílohu č. 5

 

K bodu 30

Vypúšťa  sa § 16 o vydávaní a prideľovaní kvót znečisťujúcich látok v súvislosti s vypustením ustanovení o obchodovaní s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systém obchodovania a poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14.

 

K bodu 31

§ 17 ods. 1 sa  zosúlaďuje s  terminológiou nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013.

 

K bodu 32

Úprava § 18 ods. 1 súvisí s úpravou pojmu „prevádzkovateľ prevádzky“ v zákone.

 

K bodu 33

V § 18 ods. 6 sa výnos získaný z dražieb kvót stáva príjmom Environmentálneho fondu z dôvodu  komplikovanej prediktability cien emisných kvót na aukciách. V prípade nadhodnotenia výnosov dochádza k situácií, keď musí ministerstvo viazať svoje výdavky o sumu nadhodnotenia očakávaných výnosov, čo má priamy negatívny dopad na chod organizácie.

 

K bodu 34

V § 18 ods. 6 písm. a) sa výška percentuálneho podielu výnosu z dražieb kvót 50% znižuje  na 30% z dôvodu potreby vyššej alokácie finančných prostriedkov na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam podľa § 26 ods. 5 zákona, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov do cien elektrickej energie administrovanej ministerstvom.

 

K bodu 35

V § 18 ods. 6 písm. b) sa výška percentuálneho podielu výnosu z dražieb kvót 10% zvyšuje  na 30% z dôvodu potreby vyššej alokácie finančných prostriedkov na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam podľa § 26 ods. 5 zákona, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov do cien elektrickej energie administrovanej ministerstvom.

 

 

K bodu 36

V § 18 ods. 6 písm. c) sa 20%  podiel výnosu z dražieb použije aj na pokrytie nákladov potrebných na odborné a administratívne zabezpečenie  plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov z dôvodu potreby zabezpečenia úloh spojených s fungovaním NIS SR od roku 2015, vrátane nákladov na zahraničné cesty pracovníkov Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorí sú zaradení aj v databáze expertov pre prípravu na SK PRES.

 

K bodu 37

V § 18 sa odsek  6 dopĺňa  písmenom d), ktorým sa ustanovuje ďalšie použitie výnosu z dražieb kvót vo výške   20% na  podporu činností na účely ustanovené  v zákone č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde t.j.  na  podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov, modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa, zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania, pokrytie nákladov spojených s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a na  podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej k verejnej doprave.

 

K bodu 38

Úprava v § 18 ods. 7 súvisí s úpravou § 18 ods. 6.

 

K bodu 39

Úprava v § 18 ods. 9 a 10  súvisí s úpravou § 18 ods. 7.

 

K bodu 40

Doplnenie § 18 ods. 11 nadväzuje na novelizačný bod 24.

V § 18 ods. 12 sa definuje poskytovateľ finančných prostriedkov získaných z výnosov z dražieb kvót.

 

K bodu 41

Vypúšťa  sa § 19 o  registri  systému, prevodu, odovzdania a zrušenia kvót znečisťujúcich látok v súvislosti s vypustením obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systémom obchodovania a poznámka pod čiarou k odkazu 17.

 

K bodu 42

V § 20 ods. 1 písmeno b) sa pojem „zahraničná schéma obchodovania z členského štátu Európskej únie“ upravuje z dôvodu spresnenia ustanovenia.

 

K bodu 43

V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c) z dôvodu  jeho nevykonateľnosti.  

 

K bodu 44

V § 20 ods. 2 sa dopĺňa odkaz na nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013.

 

K bodu 45

V § 26 ods. 4 sa upravuje vnútorný odkaz z dôvodu nového znenia §  21 ods. 1 až 3.

 

K bodu 46

§ 20 ods. 5 sa zosúlaďuje s  terminológiou nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013.

 

K bodu 47

V § 20 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo kvóty znečisťujúcich látok“ v súvislosti s vypustením obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania.

 

K bodu 48

V § 20 ods. 7 sa upravuje povinnosť prevádzkovateľa lietadla, tak aby bola v súlade so smernicou č. 2008/101/ES. Dopĺňa sa odkaz na prílohu č. 6

V § 20 ods. 8 sa dopĺňa odkaz na prílohu č. 6, kvôli transpozícií Prílohy smernice č. 2008/101/ES.

Vypúšťa sa veta o zrušení kvót, kvôli jej duplicite s odsekom 4.

 

K bodu 49

 Zmena § 21 ods. 1 až 3 je z dôvodu prehľadnosti povinností prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel. Dopĺňa sa transpozícia Prílohy smernice č. 2008/101/ES zosúlaďuje sa pojem „prevádzkovateľ“.

V § 21 ods. 3 sa ustanovenie odchylne upravuje pre prevádzkovateľov lietadiel, ktorí využívajú výnimku podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom vykonať do roku 2020 medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie (ďalej len „nariadenie EPaR (EÚ) č. 421/2014“).

 

K bodu 50

V § 21 sa vypúšťa odsek 4 v súvislosti s vypustením obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania.

 

K bodu 51

V § 21 ods. 4 písmeno b) sa dopĺňa slovo „zistenia“ z dôvodu dĺžky 90-dňového obdobia potrebného na definovanie začiatku zmenenej prevádzky a možnosti splnenia povinnosti v priebehu kalendárneho roka.

 

K bodu 52

V § 21 ods. 4 písmeno c) sa skracuje termín na nahlásenie zníženia úrovne činnosti časti prevádzky a zníženia a následného zvýšenia úrovne činnosti časti prevádzky z dôvodu nadväznosti tohto kroku na pridelenie bezodplatných kvót.

 

K bodu 53

V § 23 sa vypúšťa odsek 4 v súvislosti s vypustením obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania.

 

K bodu 54

Nové znenie § 24  je z dôvodu toho, že k 1. januáru 2014 stratili účinnosť niektoré ustanovenia – odseky 4 až 12 a 15 až 19.

Oprávneným overovateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo iným vnútroštátnym akreditačným orgánom podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu vzájomného uznávania overovateľov v dôsledku harmonizácie s nariadením Komisie (EÚ) č. 600/2012 z 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácií overovateľom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.   

 

K bodu 55

V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f) o kompetencii ministerstva o predávaní nepridelených kvót znečisťujúcich látok  v súvislosti s vypustením obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania.

 

K bodu 56

V § 26 ods. 1 písmeno f) sa vypúšťa slovo „nepridelené“ z dôvodu spôsobu fungovania druhého záväzného obdobia.

 

K bodu 57

V § 26 ods. 1 písmeno g) sa dopĺňa podmienka pre oznámenie množstva kvót vnútroštátnemu správcovi.

 

K bodu 58

V § 26 ods. 1 sa dopĺňa písmeno r) z dôvodu transpozície čl. 1 ods. 4 smernice č. 2008/101/ES.

 

K bodu 59

V § 26 ods. 1 písmeno n) sa zosúlaďuje s § 21 ods. 2 písm. a).

 

K bodu 60

V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno q) v súvislosti s vypustením obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania.

 

K bodu 61

§ 26 ods. 2 - splnomocňovacie ustanovenie na vydanie právneho predpisu o podrobnostiach používania  elektronického systému nahlasovania vybraných údajov podľa § 3, 21 a 27. Ministerstvo vybralo dodávateľa systému nahlasovania vybraných údajov a v súčasnosti sa vytvára systém, ktorý umožní elektronizáciu nahlasovaných údajov. Zatiaľ nie je možné  zadefinovať spôsob, akým budú účastníci systému plniť svoje úlohy. Súčasne prebiehajú práce Komisie na vytvorení spoločného celoeurópskeho elektronického systému nahlasovania údajov. Z uvedených dôvodov nemožno vykonávací právny predpis predložiť spolu v návrhom zákona s účinnosťou od 1. januára  2015.

 

K bodu 62

V § 27 ods. 1 sa písmená a) a b) upravujú v súvislosti s vypustením obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania.

 

K bodu 63

V § 27 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d) v súvislosti s vypustením obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania.

 

K bodu 64

§ 27 ods. 1 písm. c) sa zosúlaďuje s pojmom „prevádzkovateľ“.

 

 

K bodu 65

V § 27 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e) v súvislosti s vypustením obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania.

 

K bodu 66

V § 27 ods. 2 sa upravuje vnútorný odkaz.

 

K bodu 67

V § 28 sa ods. 1 dopĺňa o pokuty pre prevádzkovateľa lietadiel.

 

K bodu 68

V § 28 ods. 2 písm. a) sa upravuje vnútorný odkaz.

 

K bodu 69

V § 28 ods. 2 písm. d) sa upravuje vnútorný odkaz.

 

K bodu 70

V § 28 sa vypúšťa odsek 5 v súvislosti s vypustením ustanovení o systéme obchodovania z tohto zákona.

 

K bodu 71

Ustanovenie § 28 ods. 5 je upravené v súvislosti s vypustením obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania.

 

K bodu 72

V § 28 sa dopĺňa odsek 9 z dôvodu transpozície čl. 1 ods. 12 písm. c) smernice č. 2008/101/ES.

 

K bodu 73

V § 29 ods. 1 písm. c) sa upravuje vnútorný odkaz.

 

K bodu 74

V § 29 sa ods. 1 dopĺňa písmeno d) z dôvodu transpozície čl. 1 ods. 19 smernice č. 2009/29/ES.

 

K bodu 75

V § 29 ods. 2 sa dopĺňa dátum, do ktorého vnútroštátny správca zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o overených emisiách skleníkových plynov za predchádzajúci kalendárny rok.

 

K bodu 76

V§ 29 sa dopĺňa odsek 5 z dôvodu transpozície čl. 1 ods. 19 smernice č. 2009/29/ES.

 

K bodu 77

V § 30 ods. 2  legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 78

§ 31 sa vypúšťa z dôvodu neaktuálnosti.

 

 

K bodu 79

Doplnenie § 38a súvisí s transpozíciou ustanovení nariadenia EPaR (EÚ) č. 421/2014.

 

K bodu 80

§ 41 zrušuje vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 10/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách vzhľadom na to, že ustanovenia tejto vyhlášky sa prebrali do návrhu novely zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde – čl. IV novelizačný bod 3.

 

K bodu 81

Vypustenie Tabuľky C z prílohy č. 1 súvislosti s vypustením obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania.

 

K bodu 82

Doplnenie prílohy č. 1 Tabuľky D je z dôvodu transpozície ustanovení čl. 1 ods. 2 nariadenia EPaR (EÚ) č. 421/2014.

 

K bodu 83

Vypustenie Tabuľky B z prílohy č. 2 súvislosti s vypustením obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok tzv. systému obchodovania.

 

K bodu 84

Doplnenie príloh č. 3a  a 3b je z dôvodu transpozície prílohy smernice č. 2008/101/ES.

 

K bodu 85

Aktualizácia transpozičnej prílohy č. 4.

 

K bodu 86

Zosúladenie so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

K Čl. II

 

K bodu 1

Znenie § 3 ods. 2  písm. zf) sa zosúlaďuje so zákonom č. 351/2012 Z.z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 2

Vypúšťajú sa v prílohe č. 2 časti Viazané živnosti v Skupine č. 214 – Ostatné poradové čísla 69 a 72 . Zosúladenie s novelizačným bodom 1.

 

K Čl. III

Rušia sa položky 171k a 171q v časti X. Životné prostredie prílohy k zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zmena súvisí so zavedením systému akreditácie oprávnených overovateľov.

 

K Čl. IV

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa v súvislosti so zmenou § 18.

 

K bodu 1

V § 3 sa zdroj fondu dopĺňa o výnos získaný z dražieb kvót podľa zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami.

 

K bodu 2

§ 4 ods. 1 o poskytovaní prostriedkov fondu a spôsobe ich použitia sa dopĺňa písmenom m) v súvislosti s § 18 ods. 6 písm. c) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami.

 

K bodu 3

V §  4 ods. 1  sa  rozširuje použitie prostriedkov fondu na ďalšie účely, ktoré boli pôvodne uvedené v o vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 10/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách, ktorú týmto zákonom  rušíme.

 

K bodu 4

V uvedených paragrafoch sa legislatívno-technicky upravujú vnútorné odkazy z dôvodu vypustenia písmena m).

 

K bodu 5

V § 4 ods. 5 sa ustanovuje, že prostriedky na správu Environmentálneho fondu okrem nákladov za vedenie účtov a bankové služby nesmú prekročiť 2 % z ročného  príjmu fondu.

 

K bodu 6

Vkladá sa § 4a  o poskytovaní dotácií na projekty reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvýšenia energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie a zavádzania najlepšie dostupných technológií vedúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok  financovanú z výnosov získaných z dražieb kvót a  dotácií prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie financovanú z výnosov získaných z dražieb kvót financované z výnosov získaných z dražieb kvót prevádzkovateľom  stacionárnej prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností podľa prílohy č. 1 tabuľky A a B zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami v znení neskorších predpisov. Upravuje sa postup financovania projektov uvedených v § 18 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 414/2012 Z. z.   na základe výzvy na predloženie žiadosti.

V odseku 3 sa ustanovuje zoznam potrebných dokladov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a kompenzáciu financovanú z výnosov získaných z dražieb kvót.

V odsekoch 3 až 9 sa ustanovuje postup poskytovania dotácie na projekty financované z výnosov získaných z dražieb kvót a na kompenzáciu financovanú z výnosov získaných z dražieb kvót.

O odseku 10 sa ustanovuje aké údaje Environmentálny fond zverejňuje na svojom webovom sídle.

V odseku 11 sa ustanovuje, že na poskytovania dotácie na projekty financované z výnosov získaných z dražieb kvót a na kompenzáciu financovanú z výnosov získaných z dražieb kvót.

sa nevzťahuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Vkladá sa § 4b o poskytovaní finančných prostriedkov na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky.

V odseku 1 až 4 sa ustanovujú náležitosti žiadosti, postup rozhodovania  o poskytnutí finančných prostriedkov.

V odseku 5 sa ustanovuje, že vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nevzťahuje na poskytovanie finančných prostriedkov na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej  politiky. 

 

K bodu 7

V § 10 sa dopĺňajú náležitosti zmluvy.

 

K bodu 8

V § 11 ods. 1 a 4 sa dopĺňa kompetencia Environmentálneho fondu  pri kontrole  aj pri poskytnutí dotácie na projekt a na kompenzáciu.

 

K bodu 9

V § 11  ods. 3 sa dopĺňa kompetencia Environmentálneho fondu  pri porušení finančnej disciplíny zo strany žiadateľa .

 

K Čl. V

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizuje v spolupráci v Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 

K bodu 1

Rozširuje sa názov štvrtej časti, ktorá upravuje špecifické povinnosti na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu pre osoby, ktoré nie sú povinnými osobami (v súčasnosti pre združenia majetku ako napríklad nadácie, neinvestičné fondy).

 

K bodu 2

§ 25a ustanovuje povinnosti vnútroštátneho správcu. Vnútroštátny správca bude predovšetkým povinný vykonávať základnú, zjednodušenú a zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu a vypracovať program vlastnej činnosti. Ďalej sa naňho bude vzťahovať povinnosť zachovávať mlčanlivosť o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii a o opatreniach vykonávaných finančnou spravodajskou jednotkou, zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov zameranú na oboznámenie sa s programom vlastnej činnosti, predkladať finančnej spravodajskej jednotke informácie potrebné na plnenie jej úloh a zaviesť elektronické systémy, ktoré umožnia poskytnúť informácie o obchodných vzťahoch za predchádzajúcich päť rokov.

 

V nadväznosti na to sa primerane upravujú aj oprávnenia finančnej spravodajskej jednotky uvedené v § 26 tak, aby sa okrem povinných osôb vzťahovali aj na vnútroštátneho správcu vrátane možnosti kontroly dodržiavania povinností vnútroštátneho správcu podľa zákona č. 297/2008 Z. z. a poskytovania štatistických údajov.

 

Vnútroštátny správca ani jeho zamestnanci nebudú zodpovedať za škodu, ktorá vznikla ohlásením neobvyklej obchodnej operácie, ak pritom postupovali dobromyseľne.

 

K bodu 3

Ustanovenie § 26 ods. 2 písm. g)  sa upravuje v nadväznosti na novelizačné body 1 a 2.

 

K bodu 4

Ustanovenie § 26 ods. 2 písm. i)  sa upravuje v nadväznosti na novelizačné body 1 a 2.

 

K bodu 5

V  § 27 ods. 2  sa dopĺňa oprávnenie finančnej spravodajskej jednotky na účely vedenia štatistických údajov vyžadovať  podklady a informácie, ktoré sú nevyhnutné na vedenie týchto štatistických údajov aj od vnútroštátneho správcu.

 

K bodu 6

V § 27 ods. 3 sa upravuje povinnosť poskytnúť bezplatne, úplne, správne a v termínoch určených finančnou spravodajskou jednotkou údaje nevyhnutné na vedenie štatistických údajov aj pre vnútroštátneho správcu.

 

K bodu 7

Ustanovenia § 35  o zodpovednosti za škodu sa dopĺňa odsekom 8, podľa ktorého sa ustanovenia odsekov 1 až 7 primerane vzťahujú aj na vnútroštátneho správcu.

 

 

K Čl. VI

Ustanovuje sa účinnosť zákona.

 

 

 

 V Bratislave schválené vládou SR dňa 24. septembra 2014

 

 

 

 

 

                                                                   Robert Fico, v. r.

       predseda vlády

        Slovenskej republiky

 

Peter Žiga, v. r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

 

 

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca