Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

308/2014 Z. z.

1.2. 2015, 18:38 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z.  (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2014 schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 195 z 23. apríla 2014.

 

Návrh zákona vymedzuje nové podmienky pre vznik nároku na osobitný príspevok, ktoré umožnia súbeh poskytovania osobitného príspevku a pomoci v hmotnej núdzi u občana, ktorý bude dlhodobo nezamestnaný alebo dlhodobo neaktívny a nastúpi do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Návrhom zákona sa sleduje zvýšenie motivácie dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych osôb v produktívnom veku, ktorým je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, k uplatneniu sa na trhu práce, nájsť a udržať si zamestnanie a podieľať sa tak na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie vlastným pričinením. Návrh zákona vymedzuje výšku osobitného príspevku na dvoch úrovniach a dĺžku poberania osobitného príspevku najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Zároveň sa pre vznik nároku na osobitný príspevok upravuje aj podmienka uzatvorenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a podmienka dohodnutej maximálnej výšky príjmu z tohto vzťahu zo súčasného trojnásobku na dvojnásobok minimálnej mzdy.

 

Súčasne sa navrhuje aj upraviť ustanovenia zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe. Návrhom zákona sa vymedzuje, že na občana, ktorý je poberateľom predčasného starobného dôchodku, alebo občana, ktorý je náhradným rodičom osobne a celodenne sa starajúcim o dieťa do troch  resp. do 6 rokov veku, sa nebude vzťahovať podmienka zúčastniť sa na výkone činností pre vznik nároku na plnú výšku dávky v hmotnej núdzi.

 

Návrh zákona bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti a má pozitívny sociálny vplyv. Vplyvy návrhu zákona sú podrobne uvedené v doložke vybraných vplyvov.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1

Návrh rozširuje príjmy, ktoré sa nepovažujú za príjem fyzickej osoby, členov domácnosti pre účely určovania hmotnej núdze, a to tak, že osobitný príspevok, ktorý je možné získať podľa podmienok a parametrov ustanovených zákonom o pomoci v hmotnej núdzi nebude považovaný za príjem. Dôvodom je skutočnosť, že po úprave jeho poskytovania v súbehu s pomocou v hmotnej núdzi a jeho započítaním do príjmov by sa míňal cieľ návrhu zákona, ktorý je postavený na zvýšení podpory jednotlivca a členov domácnosti začleniť sa na trh práce.

 

K bodu 2

Návrhom sa vymedzuje nová podmienka v ustanovení § 10 ods. 8, podľa ktorej na občana, ktorý je poberateľom predčasného starobného dôchodku sa nebude vzťahovať podmienka zúčastniť sa na výkone činností pre vznik nároku na plnú výšku dávky v hmotnej núdzi, pričom sa rešpektuje to, že občan pracoval a získal vlastným pričinením príjem na základe dôchodkového poistenia, a to predčasný starobný dôchodok. Ďalším dôvodom na ustanovenie predmetnej výnimky pre poberateľa predčasného starobného dôchodku je aj skutočnosť, že poskytovanie predčasného starobného dôchodku je zákonom podmienené nevykonávaním zárobkovej činnosti, pričom podmienkou poskytovania pomoci v hmotnej núdzi je aj uplatnenie zákonných nárokov, medzi ktoré patrí aj uplatnenie nároku na predčasný starobný dôchodok.

 

K bodom 3 a 4

Navrhuje sa z dôvodu predchádzania interpretačným nejasnostiam doplniť do ustanovenia explicitne aj náhradných rodičov osobne, celodenne a riadne sa starajúcich o dieťa do troch rokov veku, resp. do šesť rokov veku.

 

K bodu 5

Návrhom sa sleduje zvýšenie motivácie osôb v produktívnom veku, dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych, s nárokom na pomoc v hmotnej núdzi, k uplatneniu sa na trhu práce,  nájsť a udržať si zamestnanie a podieľať sa tak na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie vlastným pričinením. Návrh vymedzuje nové podmienky pre vznik nároku na osobitný príspevok, ktoré umožnia súbeh poskytovania osobitného príspevku u občana v produktívnom veku, ktorý bude dlhodobo nezamestnaný alebo dlhodobo neaktívny a nastúpi do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s pomocou v hmotnej núdzi.

Podmienkou vzniku nároku na osobitný príspevok bude predovšetkým vznik pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu (služobného pomeru a pod.) minimálne v rozsahu polovice zákonom ustanoveného maximálneho pracovného času podľa príslušných ustanovení § 85 Zákonníka práce (obvykle 40 hodín týždenne) a dohodnutý príjem z takéhoto pomeru v rozmedzí medzi minimálnou mzdou a dvojnásobkom minimálnej mzdy. Napr. pri polovičnom pracovnom úväzku (20 hodín týždenne) podmienka minimálneho dohodnutého príjmu bude, ak je mzda vyjadrená ako mesačná, vo výške 0,5 násobku mesačnej minimálnej mzdy (v súčasnosti 176 eur mesačne), resp. ak je mzda vyjadrená ako hodinová, tak vo výške hodinovej minimálnej mzdy ustanovenej zákonom. Zároveň nárok vznikne iba občanovi, ktorý pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu bol dlhodobo nezamestnaným občanom, alebo dlhodobo neaktívnym občanom, t.j. občanom, ktorý nebol evidovaný ako uchádzač o zamestnanie (najmenej 12 mesiacov), avšak spĺňal by status dlhodobo nezamestnaného občana, ak by evidovaný bol. Poslednou kumulatívnou podmienkou je, aby fyzická osoba pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu bola členom domácnosti, ktorej sa poskytovala pomoc v hmotnej núdzi. Na rozdiel od platnej právnej úpravy už ale podmienkou na vznik nároku na osobitný príspevok nebude ukončenie poskytovania pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu prekročenia hranice príjmu z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu pre vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi.

Návrh vymedzuje dĺžku poberania osobitného príspevku a výšku osobitného príspevku, ktorý bude  možné poberať na dvoch úrovniach. Osobitný príspevok bude patriť občanovi najviac 12 kalendárnych mesiacov, pričom prvých 6 kalendárnych mesiacov sa navrhuje poskytovať osobitný príspevok vo výške 126,14 eur a ďalších 6 kalendárnych mesiacov vo výške 63,07 eur mesačne.

Ustanovenie § 16 tiež vymedzuje konkrétne postupy v prípadoch, keď dôjde k zániku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu v období poskytovania osobitného príspevku. Navrhuje sa pri zániku pracovného pomeru a následného zamestnania sa obnoviť poskytovanie osobitného príspevku vo výške zodpovedajúcej príslušnému kalendárnemu mesiacu od vzniku nároku na osobitný príspevok. 

Návrhom sa vymedzuje i to, že osobitný príspevok nebude patriť fyzickej osobe počas predĺženia výpovednej doby. Dôvodom je skutočnosť, že často po doručení výpovede zamestnanec sa stane napr. dočasne pracovne neschopným a svoje zamestnanie nevykonáva, avšak pracovný pomer ďalej trvá. V týchto prípadoch nie je opodstatnené poskytovanie osobitného príspevku.

Navrhuje sa tiež, aby nárok na osobitný príspevok mohol vzniknúť fyzickej osobe, ktorá si nesplní oznamovaciu povinnosť a skončí jej pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah opäť najskôr až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí osobitného príspevku.

 

K bodu 6

Ide o legislatívno-technickú úpravu prijatú v súvislosti s novelizačným bodom 7.

 

K bodu 7

            V súvislosti s novým ustanovením § 16 sa navrhuje aby sa osobitný príspevok za kalendárny mesiac mohol poskytnúť pomerne, a to vo výške zodpovedajúcej počtu dní v mesiaci počas ktorých občanovi bude trvať pracovný pomer, resp. obdobný pracovný vzťah. Dôvodom je skutočnosť, že pracovný pomer nie vždy začína, alebo končí prvým alebo posledným dňom kalendárneho mesiaca. V aplikačnej praxi sa vyskytujú aj prípady, že pracovný pomer začne aj skončí v tom istom mesiaci (pracovný pomer trvá napr. len 2 dni). Preto je vhodné upraviť poskytovanie osobitného príspevku pomerne k počtu dní trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu v kalendárnom mesiaci.

 

K bodu  8

            Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

 

K bodu  9

Navrhuje sa v prechodnom ustanovení upraviť spôsob, akým sa bude postupovať v rozhodovaní o osobitnom príspevku, pokiaľ konanie nebolo právoplatne ukončené do 31.12.2014 tak, že sa navrhuje za obdobie do účinnosti tohto zákona dokončiť konanie podľa zákona účinného do 31.12.2014 a následne za obdobie od účinnosti tohto zákona prehodnotiť podmienky podľa nového právneho stavu.

Zároveň sa navrhuje, aby úrad prehodnotil poskytovaný osobitný príspevok podľa zákona účinného do 1. januára 2015 tak, aby zodpovedal novým podmienkam poskytovania osobitného príspevku podľa predkladaného návrhu zákona. Pri prehodnotení nároku na osobitný príspevok, najmä výšky a dĺžky jeho poskytovania sa zohľadní aj obdobie jeho poskytovania pred účinnosťou novely zákona.

V súvislosti s novým ustanovením § 16 sa navrhuje, aby fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a patrí jej aktivačný príspevok z dôvodu trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu avšak podľa v súčasnosti účinného zákona nemá nárok na osobitný príspevok, bola vytvorená možnosť požiadať o osobitný príspevok podľa navrhovanej novely zákona. U tejto osoby sa bude pri preskúmavaní splnenia podmienok nároku na osobitný príspevok skúmať skutočnosť, či v čase vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu mala status dlhodobo nezamestnaného občana podľa zákona o službách zamestnanosti alebo dlhodobo neaktívneho občana. Ak splní podmienky nároku na osobitný príspevok podľa navrhovanej novely zákona, pri určení výšky a doby poskytovania osobitného príspevku sa opäť zohľadní obdobie poskytovania aktivačného príspevku z dôvodu trvania pracovného alebo obdobného pracovného vzťahu do vzniku nároku na poskytnutie osobitného príspevku.

 

K čl. II

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2015.

 

 

 

Bratislava 20. augusta 2014

 

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Ján Richter, v. r.

minister práce, sociálnych vecí

a rodiny Slovenskej republiky

 

 

 

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť