Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

293/2014 Z. z.

1.2. 2015, 17:57 |  najpravo.sk

Dôvodová správa a spoločná správa výborov NR SR

 

Všeobecná časť

Návrh zákona reaguje na dlhodobo pretrvávajúcu nedostatočnú úpravu regulácie v oblasti vonkajšej reklamy, ktorá spôsobuje neprimerané rozšírenie čiernych stavieb reklamných zariadení, ako aj reklamných zariadení, ktoré nie sú jednoznačne pevne spojené so zemou, čím de facto obchádzajú podmienky a povinnosti stavebného zákona ako aj na vizuálny smog z nadmerného počtu reklamných zariadení.

Návrh zákona reflektuje aktuálne pripravovanú rekodifikáciu stavebného zákona. S ohľadom na závažnosť a komplikovanosť celej rekodifikácie, ako aj aktuálnosť potreby  úpravy vonkajšej reklamy návrh zákona rieši problematiku vonkajšej reklamy v platnom znení stavebného zákona s tým, že jeho aplikácia môže pred prijatím nového rekodifikovaného stavebného zákon vyčistiť prostredie a nastaviť pravidlá novej regulácie.

Negatívne dopady doterajšej úpravy sú najmä nejednotné postupy a nekonanie stavebných úradov, nemožnosť odstránenia čiernych stavieb, obštrukcie pri výkone práv ako vlastníkov pozemkov na ktorých tieto stavby stoja v rámci jednotlivých konaní, zhoršujúce sa podnikateľské prostredie pre podnikateľov, ktorí postupujú v súlade so zákonom, získavanie neprimeranej konkurenčnej výhody pre osoby, ktoré konajú contra legem alebo ktoré zákon obchádzajú napr. umiestňovaním veľkých reklamných zariadení na betónové kvádre, nedostatočná a dlhotrvajúca vymožiteľnosť práv dotknutých osôb. Toto všetko vplýva na demotiváciu slušného podnikateľského prostredia, spôsobuje bujnenie správania sa, ktoré nie je v súlade so zákonom alebo ho obchádza, neregulovane zaťažuje životné prostredie a tým znižuje kvalitu života v spoločnosti.

Návrh zákona sprísňuje zákonnú reguláciu povoľovania vonkajšej reklamy a zrušuje sa možnosť dodatočného povolenia stavby.

Navrhuje sa prekvalifikovať doterajšie reklamné zariadenia na reklamné stavby, ktoré sa budú deliť pre účely konania aj poplatkov podľa veľkosti najväčšej reklamnej plochy, čím sa jednoznačne zadefinuje právne prostredie v ktorom sa o právach a povinnostiach vlastníka reklamnej stavby bude rozhodovať. Zároveň sa navrhuje, aby doterajšie reklamné zariadenia, ktoré nespadali pod stavebný zákon lebo neboli pevne spojené so zemou (alebo toto spojenie bolo sporné) sa stali reklamnými stavbami a tým sa odstráni diskriminácia podmienok pre podnikateľov aj ich nadmerný počet a tým aj neregulovaná záťaž životného prostredia. Zároveň sa navrhuje zrušiť konanie o dodatočnom povolení reklamných stavieb, čím sa odstráni špekulatívna čierna výstavba.

Návrh zákona zavádza dve skrátené konania o odstránení nedovolenej reklamnej stavby pre vlastníka pozemku alebo osobu, ktorá ma pozemok v správe na ktorom je umiestnená nedovolená reklamná stavby. Za čierne stavby sa navrhuje ukladanie pokút pevnými sumami, čím sa odstránia viaceré prieťahy vo vymáhaní pokút v odvolacom konaní.

Návrh zákona tiež zavádza novú formu koregulácie vonkajšej reklamy, v rámci ktorej by sa na odstraňovaní a likvidácii nelegálnych stavieb mohlo podieľať aj združenie zástupcov vlastníkov reklamných stavieb, ktoré splní podmienky registrácie uvedené v návrhu zákon.

Návrh zákona upravuje aj súvisiace právne predpisy, a to cestný zákon, v ktorom sa sprísňujú podmienky pre umiestňovanie reklamných stavieb mimo obcí a miest  pri diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a cestách I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom v území 100 m. Do zákona o správnych poplatkoch sa navrhuje úprava, ktorá súvisí so zavedením definície pre reklamné stavby a ich členenia podľa najväčšej reklamnej plochy.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská  republika viazaná.

Prijatie tohto návrhu zákona a jeho aplikácia v praxi si nevyžaduje výdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov.

Návrh zákona bude mať pozitívny dopad na podnikateľské prostredie v oblasti vonkajšej reklamy a životné prostredie.

 

Osobitná časť :

 

K Čl. I

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby. Tak ako doteraz pre informačné zariadenia, reklamné zariadenia a propagačné zariadenia sa ani na reklamné stavby nebude vyžadovať rozhodnutie o umiestnení stavby.

K bodu 2

V odseku 2 sa zavádza nový pojem „reklamná stavba“. Nová definícia v prípade reklamných stavieb upresňuje doterajší nejednoznačný výklad pevného spojenia so zemou a zahŕňa už aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré doteraz neboli stavbami, ale len hnuteľnými vecami, keďže boli upevnené napr. o betónový kváder, panel a pod. položený na zemi  na upravenom alebo neupravenom podklade, čím dochádzalo k obchádzaniu povinností a pravidiel podľa stavebného zákona. Preklasifikovaním hnuteľných vecí na stavby sa vytvorí jednoznačné právne prostredie, v ktorom sa bude rozhodovať o právach a povinnostiach vlastníka reklamnej stavby a zároveň sa odstráni možnosť subjektívneho výkladu súčasnej právnej úpravy, podľa ktorej sa na konania o povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení vzťahujú primerane ustanovenia oddielu 4. Zároveň sa navrhuje deliť reklamné stavby podľa najväčšej informačnej plochy, ktorá prevažne podmieňuje veľkosť a náročnosť stavebnej konštrukcie a tým pádom aj súvisiace riziká s ich realizáciou. Keďže podľa najväčšej informačnej plochy na reklamnej stavbe sa bude rozlišovať aj konanie v troch úrovniach (ohlásenie, stavebné povolenie alebo stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie), z dôvodu zamedzenia obchádzania zákona a vyhýbania sa prísnejším povinnostiam v súvislosti s väčšou informačnou plochou sa navrhuje, aby najväčšou informačnou plochou bola taká informačná plocha, ktorá vytvára priemet a tento údaj je jednoznačne uvedený v projektovej dokumentácii k reklamnej stavbe, ktorá sa predkladá stavebnému úradu. Odstráni sa tým aj rôzna interpretácia sčítavnia rôznych plôch na zariadeniach. Teda nezavádza sa sčítavanie všetkých reklamných plôch umiestnených na reklamnej stavbe, ale reklamné stavby sa budú kategorizovať podľa najväčšej logickej a funkčnej informačnej plochy, pričom nebude možné obísť uvedenú kategorizáciu tým, že sa vedľa seba jednoducho konštrukčne umiestnia napr. dva menšie formáty, ktoré však následne budú používane ako jeden funkčný celok. Reklamné stavby sa teda budú deliť na (i) reklamné zariadenia, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť do 3 m²,  (ii) stavby pre reklamu, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m²  (vrátane) do 20 m² a (iii) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 20 m² vrátane 20 m². Takto jednoznačne navrhnuté členenie reklamných stavieb sa stane rozhodujúce pre všetky konania podľa tohto zákona.

K bodu 3

Dopĺňa sa doterajšie členenie inžinierskych stavieb o reklamné stavby.

K bodu 4

Navrhuje sa, aby pri reklamných zariadeniach (t.j. pri takých, ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť do 3 m²) postačovalo len ohlásenie, pričom zároveň návrh reflektuje aj navrhované doplnenie § 56 písmenom j), ktoré ustanovuje, ku ktorým reklamným zariadeniam nie je potrebné ani ohlásenie a ani stavebné povolenie.

K bodu 5

Dopĺňa sa zoznam stavieb, pri ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie; a to výlučne o reklamné zariadenia, umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia pozemných komunikácií a na stĺpoch trolejového vedenia, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej komunikácie. Vzhľadom k tomu, že umiestňovanie takýchto reklamných zariadení je operatívne, doba ich umiestnenia je krátka a ich umiestnenie je možné len na základe povolenia vlastníkov a správcov stĺpov verejného osvetlenia a stĺpov trolejového vedenia a súhlasu dopravného inšpektorátu, navrhuje sa zaradiť takéto zariadenia k stavbám, pri ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.

K bodu 6

Navrhuje sa lehota, v ktorej môže stavebník začať uskutočňovať ohlásenú stavbu reklamného zariadenia, a to len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

K bodu 7

Navrhuje sa lehota platnosti stavebného povolenia pre reklamnú stavbu jeden rok. Stavebné povolenie pre reklamnú stavbu stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do jedného roka odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Reflektujúc rozhodovaciu prax sa zároveň navrhuje, ak stavebník požiada o zmenu doby trvania reklamnej stavby (dočasnej reklamnej stavby) pred uplynutím tejto doby, aby podaním takejto žiadosti doba trvania reklamnej stavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti neplynula. Odstráni sa tým tlak na rozhodovanie stavebných úradov a zároveň z dôvodu administratívnych prieťahov z legálnych stavieb nebudú vznikať nelegálne reklamné stavby.      

K bodu 8

Legislatívno-technická úprava nadpisu piateho oddielu druhej časti v súvislosti s navrhovanou zmenou konaní o reklamných stavbách podľa kategorizácie reklamnej stavby.

K bodu 9

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby. Vypúšťa sa doterajšie zaradenie informačných, reklamných a propagačných zariadení s oddielu 5, ktorý upravoval povolenie terénnych úprav, prác a zariadení.

K bodu 10

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby. Vypustenie doterajšej úpravy z oddielu 5.

K bodu 11

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby. Vypustenie doterajšej úpravy z oddielu 5.

K bodu 12

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby. Vypustenie doterajšej úpravy z oddielu 5.

K bodu 13

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby. Vypustenie doterajšej úpravy z oddielu 5.

K bodu 14

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby a navrhovanou úpravou, že len reklamné stavby zaradené podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy do tretej skupiny, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 20 m² sa bude kolaudovať, teda nie ako doteraz, že bolo na stavebnom úrade pre ktoré reklamné zariadenia sa kolaudácia vyžadovala.

K bodu 15

Navrhuje sa, že na užívanie reklamných stavieb, ktoré sú podľa tohto návrhu zákona jednoduchými stavbami (reklamné stavby, ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m²) sa nevyžaduje kolaudačné rozhodnutie. Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje iba pre reklamné stavby zaradené podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy do tretej skupiny, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 20 m².

K bodu 16

Legislatívno-technická úprava v kolaudačnom konaní v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby.

K bodu 17

Navrhuje sa doplniť nová povinnosť pre vlastníkov reklamných stavieb, a to povinnosť zabezpečiť označenie reklamnej stavby počas celej doby jej užívania, a to menom a priezviskom, obchodným menom, názvom alebo ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožní identifikáciu vlastníka reklamnej stavby. Súčasná prax je totiž nejednoznačná a nie všetky povolenia k reklamným zariadeniam túto povinnosť obsahujú. Povinnosť označenia ustanovená priamo zákonom zjednoduší identifikáciu reklamnej stavby a napomôže v procese „vyčistenia“ prostredia od nelegálnych stavieb.

K bodu 18

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s doplnením konaní podľa § 88 ods. 6, kedy nie je potrebné na odstránenie stavby povolenie.

K bodu 19

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby. Tak ako doteraz pri reklamných zariadeniach aj pri reklamných stavbách bude postačovať ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené.

K bodu 20

§ 88 sa dopĺňa odsekom 6, podľa ktorého sa nevyžaduje povolenie stavebného úradu na odstránenie reklamnej stavby. V odseku 7 sa upravuje nový mechanizmus na odstraňovanie nelegálnych stavieb, ktorý umožňuje operatívny spôsob odstránenia nelegálnej reklamnej stavby. Navrhované znenie umožňuje odstrániť nepovolenú reklamnú stavbu neznámeho vlastníka aj na základe ohlásenia. Ide o prípad, keď vlastník pozemku alebo osoba, ktorá má pozemok v správe (teda má iné práva k pozemku alebo stavbe podľa § 139 ods. 1 písm. a) až c) podľa povahy prípadu (i) užíva pozemok alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, (ii) ide o právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, alebo (iii) o právo vyplývajúce z iných právnych predpisov), na ktorom je umiestnená nepovolená reklamná stavba a k uskutočneniu ktorej, nedal právo inej osobe, ohlási stavebnému úradu jej odstránenie. Stavebný úrad v stanovenej lehote oznámi osobe, ktorá podala ohlásenie, že k odstráneniu reklamnej stavby nemá námietky. Takáto reklamná stavba môže byť odstránená až po doručení oznámenia stavebného úradu. Ohlásenie odstránenie stavby môže podať aj záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb, keďže sa novelou zavádza forma koregulácie prostredia vonkajšej reklamy. Zároveň sa upravuje možnosť odstrániť reklamnú stavbu na základe ohlásenia v prípade, ak je vlastník takejto stavby známy. Ide o prípad, keď vlastník pozemku alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe podľa § 139 ods. 1 písm. a) až c), na ktorom je umiestnená takáto reklamná stavba a k uskutočneniu ktorej nedal právo inej osobe alebo záujmové združenie, ohlási stavebnému úradu jej odstránenie. Pri známom vlastníkovi stavebný úrad vyzve vlastníka reklamnej stavby, aby v lehote do 15 dní preukázal, že mal právo uskutočniť reklamnú stavbu na pozemku alebo stavbe a že bola uskutočnená v súlade s platnými predpismi. Ak v stanovenej lehote vlastník reklamnej stavby nepreukáže, že mal právo uskutočniť stavbu na tomto pozemku alebo stavbe, stavebný úrad oznámi osobe, ktorá podala ohlásenie a vlastníkovi stavby, že k odstráneniu reklamnej stavby nemá námietky. Takáto reklamná stavba môže byť odstránená až po doručení oznámenia stavebného úradu.

Navrhované ustanovenie umožnia zjednodušeným spôsobom odstrániť čierne reklamné stavby známych a neznámych vlastníkov, k umiestneniu ktorých vlastník pozemku alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe podľa § 139 ods. 1 písm. a) až c) nedal právo inej osobe. Ostatné „čierne“ reklamné stavby budú odstraňované v klasickom konaní.

K bodu 21

Navrhuje sa, aby konanie o dodatočnom povolení sa nevzťahovalo na reklamné stavby. V praxi sa totiž subjekty, ktoré riadne dodržujú všetky zákonné povinnosti stretávajú s nekalosúťažnými praktikami iných osôb, kedy tieto ignorujú svoje zákonné povinnosti s tým, že v budúcnosti (ak bude treba) doriešia povolenia pre svoje reklamné zariadenia. Takéto konanie deformuje trh, keďže tieto subjekty neinvestujú do výstavby reklamných zariadení náklady a nie sú obmedzený administratívnym procesom tak, ako subjekty, ktoré konajú podľa zákona.

K bodu 22

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby. Vypúšťa sa doterajšia úprava zjednodušenia postupu pri odstraňovaní reklamných zariadení.

K bodu 23

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby. Vypúšťa sa doterajšia úprava odstraňovania reklamných zariadení.

K bodu 24

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby. Vypúšťa sa doterajší priestupok kto uskutočňuje alebo užíva informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia bez povolenia alebo v rozpore s ním, a to v nadväznosti na novo navrhované skutkové vymedzenie priestupku v § 105 ods. 5.

K bodu 25

Navrhuje sa nové skutkové vymedzenie priestupku pri porušení podmienok uskutočňovania a užívania reklamných stavieb, a to v kontexte kategorizácie reklamných stavieb. Ukladanie pokút za „čierne reklamné stavby“ vo vlastníctve fyzických osôb sa navrhuje pevne stanovenými sumami tak, aby sa neoplatilo na týchto čiernych stavbách zarábať. Pevne stanovená suma zároveň odstráni obštrukčné podávanie odvolaní v konaniach o odstránenie čiernych stavieb len z dôvodu nedostatočne odôvodnenej výšky pokuty tak, ako tomu bolo doteraz, keďže bolo na správnej úvahe stavebného úradu v akej výške pokutu uloží do ustanovenej hornej hranice. Navrhovaná úprava zároveň reflektuje prax, kedy počínanie fyzických osôb contra legem pri reklamných zariadeniach, či už súbežne s porušením podmienok podnikania alebo nie, motivované primárne ziskom, spôsobovala negatívny dopad na trh a hospodársku súťaž. Právna úprava preto počíta s rovnakými výškami pokút pri priestupkoch aj pri správnych deliktoch, keďže z pohľadu negatívneho dopadu takéhoto počínania na prostredie samotné nie je relevantné, kto sa ho dopustí. Výška pokút zároveň nie je neprimerane a teda aj nie nevymožiteľne nastavená. Zároveň sa navrhuje sankcia pre novo vzniknutú zákonnú povinnosť označovania reklamnej stavby. Vzhľadom na skutočnosť, že označenie môže byť relatívne ľahko odstránené alebo zničené inými (neznámymi) osobami, zákon počíta s takouto možnosťou a uloženiu pokuty bude predchádzať výzva na odstránenie nedostatku.

K bodu 26

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby. Vypúšťa sa doterajší správny delikt, a to v nadväznosti na novo navrhované skutkové vymedzenie správneho deliktu v § 106 ods. 5 a 6.

K bodu 27

Navrhuje sa nové skutkové vymedzenie správneho deliktu pri porušení podmienok uskutočňovania a užívania reklamných stavieb, a to v kontexte kategorizácie reklamných stavieb. Navrhuje sa také ukladanie pokút za čierne reklamné stavby vo vlastníctve právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie pevne stanovenými sumami, aby sa neoplatilo na čiernych stavbách zarábať. Zároveň sa navrhuje aj opakované uloženie pokuty, a to až do odstránenia zistených nedostatkov. Pozri aj odôvodnenie k bodu 25.

K bodu 28

Navrhuje sa zriadenie nového registra, ktorého správcom bude ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. V registri budú evidované záujmové združenia vlastníkov reklamných stavieb, ktoré splnia požadované podmienky podľa § 129a ods. 2 až 4. Tento register bude súčasťou registrov výstavby. Zavedenie registra vytvára formálne podmienky pre koreguláciu v oblasti vonkajšej reklamy. Registrácia bude dobrovoľná.

K bodu 29

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby. Vypúšťa sa osobitná evidencia reklamných zariadení, keďže reklamné stavby po novom už budú sledovať riadnu evidenciu ustanovenú v § 132.

K bodu 30

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby.

K bodu 31

Dopĺňa sa zoznam jednoduchých stavieb o reklamné stavby s najväčšou informačnou plochou od 3 m2 do 20 m2 v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby a ich rozčlenením.

K bodu 32

Dopĺňa sa zoznam drobných stavieb o reklamné zariadenia v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby a ich rozčlenením.

K bodu 33

Informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa predpisov platných do účinnosti tohto zákona sa považujú za reklamné stavby. Prechodné ustanovenia upravujú, že všetky správne konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončenia podľa doterajších predpisov.

Zároveň sa navrhuje šesť mesačné prechodné obdobie na splnenie povinnosti označenia reklamnej stavby podľa § 86 ods. 4.

Tiež sa navrhuje šesťmesačné prechodné obdobie na usporiadanie vzťahov k súčasným nelegálnym stavbám, keďže nová právna úprava už neumožní dodatočné povolenie reklamnej stavby. Ustanovenie odseku 3 tak upravuje spôsob a podmienky dodatočného povolenia čiernych informačných, reklamných a propagačných zariadení postavených pred účinnosťou tohto zákona, pričom sa stanovuje lehota, v ktorej musí vlastník takéhoto zariadenia podať žiadosť o dodatočné povolenie reklamnej stavby na šesť mesiacov od účinnosti zákona.

V prechodnom období sa zároveň tiež umožní usporiadať vzťahy k takým objektom, ktoré slúžia na vonkajšiu reklamu ale konaním in fraudem legis facit sa vyhýbajú povinnostiam podľa stavebného zákona, čím dochádza aj k ohrozovaniu života a zdravia, bezpečnosti a majetku aj nekalosúťažnému konaniu a deformácií trhu vonkajšej reklamy. Ustanovenie odseku 4 ukladá vlastníkovi hnuteľnej veci, ktorá podľa tohto návrhu zákona spĺňa podmienky reklamnej stavby povinnosť ohlásiť jej umiestnenie v ustanovenej lehote. Táto povinnosť sa vzťahuje len na vlastníkov takých hnuteľných vecí slúžiacich na vonkajšiu reklamu, ktoré zároveň podľa doteraz platnej úpravy nenadobudli povahu nehnuteľnosti na základe legitímnych postupov podľa stavebného zákona určeného pre výstavbu informačných, reklamných a propagačných zariadení.  Zároveň  sa ustanovujú podmienky, splnením ktorých sa považuje takáto hnuteľná vec za povolenú reklamnú stavbu podľa zákona. 

 

K Čl. II

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou reklamných, informačných a propagačných zariadení na reklamné stavby.

K bodu 2

Vypustenie úpravy umiestňovania reklamných propagačných a informačných zariadení v nadväznosti na úpravu reklamných stavieb podľa § 10 ods. 5.

K bodu 3

Precizovanie právnej úpravy zákazu umiestňovania skládok, reklamných stavieb a iných zariadení v rozhľade vodičovi v rozhľadovom poli vodiča na križovatke. Ustanovenie explicitne upravuje zákaz takého umiestnenia na križovatke, ktoré bráni vodičovi v rozhľadovom poli na križovatke.

K bodu 4

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na nový § 10 ods. 4 zákona.

K bodu 5

V § 10 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorým sa zakazuje umiestňovanie reklamných stavieb pri diaľniciach, cestách pre motorové vozidlo a cestách I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom, a to v území až  100 m od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice, cesty pre motorové vozidlá alebo cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom. Zákaz sa vzťahuje na územie mimo sídelných útvarov obce (alebo mesta); sídelný útvar je na tieto účely územie, ktoré je ohraničené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec obce (alebo mesta). Tento zákaz sa nevzťahuje na označenia stavby alebo plnia iné informačné funkcie súvisiace s výstavbou alebo prevádzkou diaľnice, rýchlostnej cesty alebo cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom.

Do nového odseku 5 sa zmenou systematiky presunula úprava zo zvláštneho užívania ciest - umiestňovanie reklamného zariadenia na stĺpy verejného osvetlenia a trolejové vedenia, do § 10 ako ochrana miestnych komunikácií.

K bodu 6

Precizovanie právnej úpravy v nadväznosti na novú úpravu § 10 ods. 4 v nadväznosti na definíciu súvisle zastavaného územia na účely určenia cestného ochranného pásma sa upresňuje § 11 ods. 1 tak, že ochranné pásma vznikajú len mimo obcí (mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce) a mimo súvisle zastavaného územia.

K bodu 7

Precizovanie právnej úpravy správnych deliktov v nadväznosti na novú úpravu § 8 ods. 11 zákona.

K bodu 8

Precizovanie právnej úpravy správnych deliktov v nadväznosti na novú úpravu § 10 ods. 3 až 5 zákona.

K bodu 9

Precizovanie právnej úpravy priestupkov v nadväznosti na novú úpravu § 8 ods. 11 zákona.

K bodu 10

Precizovanie právnej úpravy priestupkov v nadväznosti na novú úpravu § 10 ods. 3 až 5 zákona.

K bodu 11

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 10.

K bodu 12

V nadväznosti na sprecizovanie úpravy reklamných stavieb sa navrhuje vypustiť splnomocňovacie ustanovenie, ktoré malo problematickú aplikáciu.

K bodu 13

Pre vlastníkov reklamných, informačných a propagačných zariadení umiestnených v území mimo sídelných útvarov obce alebo mesta, ktoré sú ohraničené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec obce alebo mesta 100 m od diaľnic, cesty pre motorové vozidlá a cesty pre motorové vozidlá alebo cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom sa navrhuje obdobie dvoch rokov na odstránenie takýchto zariadení (reklamných stavieb), inak bude na návrh vlastníka pozemku alebo inej oprávnenej osoby podľa stavebného zákona (§ 88 ods. 7 stavebného zákona) alebo z úradnej moci takáto reklamná stavba odstránená.

 

K Čl. III

K bodu 1

Navrhuje sa prechodné ustanovenie, ktoré ustanovuje, že pri podnetoch podaných pred účinnosťou navrhovaného zákona sa budú vyberať správne poplatky podľa predpisov platných pred touto účinnosťou.

K bodu 2

Navrhujú sa v Sadzobníku správnych poplatkov v časti V. Stavebná správa doplniť správne poplatky za podanie žiadosti o stavebné povolenie, a to v závislosti od kategorizácie reklamných stavieb podľa najväčšej reklamnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² (vrátane) do 20 m² v sume 60 eur a na ostatné stavby pre reklamu, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 20 m² (vrátane) v sume 150 eur. Informačné plochy na reklamných stavbách sa za účelom určenia výšky správneho poplatku nezrátavajú.

K bodu 3

Navrhuje sa v Sadzobníku správnych poplatkov v časti V. Stavebná správa doplniť správny poplatok za žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby, a to podľa rozdelenia na reklamné stavby na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² (vrátane) do 20 m²  (60 eur) a reklamné  stavby na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 20 m²  (150 eur).

K bodu 4

Navrhuje sa v Sadzobníku správnych poplatkov v časti V. Stavebná správa doplniť správny poplatok za ohlásenie reklamného zariadenia, na ktorom má najväčšia informačná plocha veľkosť do 3 m² v sume 30 eur. Informačné plochy na reklamných stavbách sa za účelom určenia výšky správneho poplatku nezrátavajú.

K bodu 5

Vzhľadom na novú úpravu povoľovania reklamných stavieb sa vypúšťa doterajšia úprava súvisiaca so žiadosťou o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia.

K bodu 6

Navrhuje sa v Sadzobníku správnych poplatkov v časti V. Stavebná správa doplniť správny poplatok za návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 20 m² (vrátane) v sume 50 eur.

K bodu 7

Navrhuje sa v Sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. Doprava úprava správnych poplatkov za povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie reklamnej stavby v závislosti od veľkosti najväčšej informačnej plochy na reklamnej stavbe v súlade s novou klasifikáciou reklamných stavieb.

K bodu 8

S úpravou správnych poplatkov sa navrhuje aj úprava splnomocnenia pre položku 85, a to tak aby sa v prípade reklamných stavieb dal poplatok primerane zvýšiť na dvojnásobok.

 

K Čl. IV

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. novembra 2014.

 

S p o l o č n á    s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Renáty ZMAJKOVIČOVEJ  na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1060) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

                Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Renáty ZMAJKOVIČOVEJ  na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1060) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade   s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

 

I.

 

                Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1227  z 27. júna 2014 pridelila    návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Renáty ZMAJKOVIČOVEJ  na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1060) na prerokovanie týmto výborom:

 

 

                Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,            

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske  záležitosti

a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny   rozvoj;

 

                Výbory prerokovali predmetný  návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

 

II.

 

                Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol   návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu  zákona podľa   § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

III.

 

                Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

 

                Ústavnoprávny   výbor Národnej rady Slovenskej republiky  uznesením č. 461 z   2. septembra 2014 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť  s pripomienkami.

 

                Výbor   Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti  uznesením č. 342 zo 4. septembra 2014 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

 

                Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 178 zo 4. septembra 2014 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

 

 

IV.

 

                Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto  správy vyplývajú  tieto  pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

 

1.            K čl. I, 2. bodu

Bod 2 znie:

„2. Doterajší text § 43 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely  tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na

a)            reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m²,

b)           reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m² a

c)            reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m².

 

(3) Najväčšou informačnou plochou podľa odseku 2 sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy, umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.“.

 

Reklamné stavby s informačnou plochou do 3 m² nemusia mať iba charakter zariadení, ale aj stavebných konštrukcií, ako je uvedené v uvádzacej vete odseku 2 a používanie slova „zariadenie“ na označenie reklamných stavieb do 3 m² by mohlo pôsobiť mätúco. Pripomienkou sa odstraňuje možný rozpor v interpretácií reklamnej stavby s najmenšou informačnou plochou, keďže „reklamné zariadenie“ je možné užšie vyložiť ako pojem reklamná stavba a tým pádom by vypadli z regulácie stavby s veľkosťou plochy do 3 m2. Navrhuje sa preto aby aj v prípade „najmenšej kategórie do 3m2 išlo o reklamnú stavbu nie zariadenie“. Navrhuje sa tiež odstrániť možný rozpor do ktorej kategórie budú patriť stavby s plochou 3 m2 tak, že prvá kategória sa bude týkať stavieb s plochou menšou ako 3 m2.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

2.            K čl. I, 4. bodu

V 4. bode, § 55 ods. 2 písm. h) sa slovo „zariadeniach“ nahrádza slovami „stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m²“.

 

Pripomienka zosúlaďuje znenie navrhovaného ustanovenia so znením § 43 ods. 2 písm. a) – čl. I, 2. bod návrhu zákona.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

3.            K čl. I, 5. bodu

V 5. bode, § 56 písm. j) sa slová „zariadeniach s najväčšou informačnou plochou“ nahrádzajú slovami „stavbách, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť“ a na konci písmena j) sa pripájajú slová „ani do priechodového prierezu dráh.“.

 

Pripomienka zosúlaďuje znenie navrhovaného ustanovenia so znením § 43 ods. 2 písm. a) – čl. I, 2. bod návrhu zákona. A zároveň sa návrh spresňuje  z dôvodu bezpečnosti prevádzky komunikácií a dráh, aby sa zabránilo osádzaniu reklamných stavieb bez pravidiel, ktoré by spôsobilo obmedzenie užívania cestných komunikácií a dráh na ich hlavný účel – prevádzkovanie dopravy.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

4.            K čl. I, 6. bodu

V 6. bode (§ 57 ods. 2) sa slová „stavbu reklamného zaradenia“ nahrádzajú slovami „reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m²,“.

 

Pripomienka zosúlaďuje znenie navrhovaného ustanovenia so znením § 43 ods. 2 písm. a) – čl. I, 2. bod návrhu zákona.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

5.            K čl. I, 7. bodu

V 7. bode (§ 67 ods. 3) v úvodnej vete sa slová „odsekom 3, ktorý znie“ nahrádzajú slovami „odsekmi 3 a 4, ktoré znejú“ a posledná veta odseku 3 sa označuje ako odsek 4.

 

Navrhované rozdelenie do odsekov je potrebné upraviť z dôvodu, že v praxi často dochádza k zámene pojmov platnosť rozhodnutia a doba trvania stavby.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

6.            K čl. I, 15. bodu

15. bod znie:

„15. § 76 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Kolaudačné rozhodnutie sa nevyžaduje na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m².“.“.

 

Navrhované doplnenie nesúvisí s platným znením § 76 odseku 3, navrhuje sa preto rozdeliť odsek  do samostatného odseku. Pripomienka zosúlaďuje znenie navrhovaného ustanovenia so znením § 43 ods. 2 písm. b) – čl. I, 2. bod návrhu zákona.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

7.            K čl. I, 17. bodu

V 17. bode v § 86 ods. 4 sa za slovo „Vlastník“ vkladá slovo „reklamnej“.

 

Navrhuje sa doplnenie, aby bolo jednoznačné, že povinnosť označiť reklamnú stavbu má jej vlastník a nie vlastník pozemku/budovy na ktorej je reklamná stavba umiestnená.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

8.            K čl. I, 20. bodu

V 20. bode (§ 88) v úvodnej vete sa slová „odsekmi 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekmi 6 až 8“ a v § 88 ods. 7 písm. b) sa slová „nepreukázal, že mal oprávnenie na uskutočnenie reklamnej stavby “ nahrádzajú slovami „nepreukáže, že mal oprávnenie na uskutočnenie reklamnej stavby alebo že stavba je zhotovená v súlade s podmienkami podľa tohto zákona“ a v § 88 ods. 7 sa posledná veta označuje ako odsek 8.

 

Legislatívno-technická pripomienka, ktorá zabezpečuje, aby sa veta umiestnená za posledným písmenom odseku 7 (tzv. „dovetok“), nevzťahovala výlučne na príslušné písmeno, ale bola aplikovateľná na celý odsek 7 a gramaticko-štylistická pripomienka.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

9.            K čl. I, 25. bodu

V 25. bode v § 105 ods. 5 v písm. a) sa slová „reklamné zariadenia, ktoré“ nahrádzajú slovami „reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m², ktorú“, v písm. b) sa za slová „reklamnú stavbu“ vkladá čiarka a slová „s najväčšou informačnou plochou“ sa nahrádzajú slovami „na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť“, v písm. c) sa za slová „reklamnú stavbu“ vkladá čiarka a slová „s najväčšou informačnou plochou viac“ sa nahrádzajú slovami „na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia“ a v písmene d) sa slová „§ 142c“ nahrádzajú slovami „§ 142d“.

 

Pripomienka zosúlaďuje znenie navrhovaného ustanovenia so znením § 43 ods. 2 písm. b) – čl. I, 2. bod návrhu zákona a koriguje nesprávny vnútorný odkaz.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

10.          K čl. I, 27. bodu

27. bod znie:

„27. § 106 odsek 4 znie:

„(4) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje alebo užíva

a) reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m², ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním pokutu vo výške 150 eur,

b) reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 , bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním pokutu vo výške 250 eur,

c) reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2, bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním pokutu vo výške 450 eur,

d) reklamnú stavbu bez označenia (§ 86 ods. 4, § 142d ods. 2) a v lehote určenej stavebným úradom alebo inšpekciou nezabezpečí označenie reklamnej stavby pokutou vo výške 50 eur.“.“.

 

Pripomienka zosúlaďuje znenie navrhovaného ustanovenia so znením § 43 ods. 2 písm. b) – čl. I, 2. bod návrhu zákona a koriguje nesprávny vnútorný odkaz. Navrhované prečíslovanie odsekov 4 a 5 súvisí s chronologickým usporiadaním ustanovenia § 106.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

11.          K čl. I, nový bod

V čl. I sa za bod 27 vkladá nový bod 28, ktorý znie:

„28. § 106 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ustanovenia odseku 1 písm. a) až c), odseku 2 písm. a) a b) a odseku 3 písm. a) a b) platia rovnako na právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá uskutočňuje stavbu ako zhotoviteľ.

(6) Pokutu podľa odseku 4 možno uložiť aj opakovane, a to až do odstránenia nedostatkov.“.“.

 

Doterajšie body 28 až 33 sa primerane prečísľujú.

 

Úprava odseku 6 sa navrhuje z dôvodu, že  v existujúcich ustanoveniach stavebného zákona, a to v § 102 ods. 1 a 2 – je riešené zistenie nedostatkov orgánom štátneho stavebného dohľadu a určenie lehoty na odstránenie a v § 106 ods. 1 písm. c) – pokuta za nerešpektovanie štátneho stavebného dohľadu.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 

12.          K čl. I, 28. bodu (pôvodnému)

V 28. bode v § 129a ods. 2 písmeno b) sa slová „najmenej 6 300“ nahrádzajú slovami „najmenej 9 300“ a v písmene b) bode 3 sa slová „zariadení, na ktorých najväčšia informačná plocha má do 3 m2“ nahrádzajú slovami „stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m²“.

 

Odstraňuje sa chyba v súčte a pripomienka zosúlaďuje znenie navrhovaného ustanovenia so znením § 43 ods. 2 písm. b) – čl. I, 2. bod návrhu zákona a koriguje nesprávny vnútorný odkaz.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

13.          K čl. I, 28. bodu (pôvodnému)

V 28. bode v § 129a ods. 4 sa slová „registračného orgánu“ nahrádzajú slovami „príslušného orgánu12ac)“ a na koniec 28. bodu sa pripája text, ktorý znie:

„Poznámka pod čiarou k odkazu 12ac znie:

„12ac) § 3 ods. 4 písm. j) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 305/2013 Z. z.“.“.

 

Pripomienka zohľadňuje znižovanie administratívnej náročnosti a zároveň spresňuje odkaz na príslušný orgán, ktorý registruje záujmové združenia právnických osôb.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

14.          K čl. I, 28. bodu (pôvodnému)

V 28. bode v § 129a odsek 5 znie:

„(5) Ak žiadosť nie je úplná alebo má ministerstvo dôvodné pochybnosti o pravdivosti údajov uvedených v žiadosti, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil alebo pravdivosť údajov preukázal a určí mu nato primeranú lehotu. Ak žiadateľ v určenej lehote žiadosť nedoplní alebo pravdivosť údajov nepreukáže, ministerstvo žiadateľa do registra nezapíše a vráti žiadosť žiadateľovi.“.

 

Pripomienka upresňuje postup ministerstva v prípade odôvodnených pochybností ohľadom pravdivosti žiadosti o zápis do registra záujmových združení vlastníkov reklamných stavieb. 

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

15.          K čl. I, 28. bodu (pôvodnému)

V 28. bode v § 129a ods. 7 druhá veta znie: „Z vlastného podnetu  ministerstvo uskutoční výmaz z registra podľa odseku 1, ak zistí, že

a) záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb bolo zapísané na základe nepravdivých údajov,

b) členovia záujmového združenia vlastníkov reklamných stavieb nevlastnia počet reklamných stavieb podľa odseku 2 písm. b) alebo

c) záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb zaniklo.“.

 

Pripomienka zosúlaďuje dôvody výmazu s podmienkami zápisu do registra záujmových združení vlastníkov reklamných stavieb.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

16.          K čl. I, 31. bodu (pôvodnému)

V 31. bode v § 139b ods. 1 písm. f) sa slová „stavby s najväčšou informačnou plochou od 3 m2 do 20 m2“ nahrádzajú slovami „stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2“.

 

Legislatívno-technická úprava - jednoduchými stavbami sú všetky reklamné stavby s plochou od 3 m2.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

17.          K čl. I, 32. bodu (pôvodnému)

V 32. bode v § 139b ods. 7 písm. e) sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovami „stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m².“.

 

Pripomienka zosúlaďuje znenie navrhovaného ustanovenia so znením § 43 ods. 2 písm. b) – čl. I, 2. bod návrhu zákona a koriguje nesprávny vnútorný odkaz.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

18.          K čl. I, 33. bodu (pôvodnému)

V 33. bode v § 142d ods. 4 v tretej vete sa za slová „verejným záujmom“ vkladajú slová „chráneným týmto zákonom a osobitnými predpismi“, za slová „vlastník pozemku alebo stavby“ sa vkladajú slová „alebo osoba, ktorá má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)]“ a druhé slovo „stavby“ sa nahrádza slovom „stavbe“.

 

Pripomienka zosúlaďuje citované ustanovenie so znením § 142d ods. 4.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

19.          K čl. II, 1. bodu

1.            bod znie:

„1. V § 3d ods. 7 sa za slová „pohonných látok“ vkladá čiarka a slová „a iné zariadenia (napr. reklamné, informačné a propagačné zariadenia alebo telekomunikačné zariadenia)“ sa nahrádzajú slovami „reklamné stavby a iné zariadenia“.“.

 

Pripomienka uvádza presné znenie textu, ktorý sa navrhuje zmeniť a zároveň nové znenie gramaticky upravuje.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

20.          K čl. II, 3. bodu

V 3. bode (§ 8 ods. 11) sa slová „pre správu“ nahrádzajú slovami „na správu“ a slová „pre riadenie“ nahrádzajú slovami „na riadenie“ a za slová „prevádzku dopravy“ sa vkladá čiarka.

 

Gramaticko-štylistická pripomienka.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

21.          K čl. II, 5. bodu

V 5. bode, § 10 ods. 4 sa skratka „m“ nahrádza slovom „metrov“.

 

Legislatívno-technická pripomienka nahrádza skratku dĺžkovej miery jej úplným názvom.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

22.          K čl. II, 5. bodu

V 5. bode, § 10 ods. 5 sa slová „zariadenia s najväčšou informačnou plochou“  nahrádzajú slovami „stavby, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť“.

 

Pripomienka zosúlaďuje znenie navrhovaného ustanovenia so znením § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – čl. I, 2. bod návrhu zákona.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

23.          K čl. II, 6. bodu

V čl. II, 6. bod znie:

„6. V § 11 ods. 1 sa slová „mimo súvisle zastavaného územia“ nahrádzajú slovami „mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce“.“.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

24.          K čl. II, nové body

V čl. II sa za bod 6 vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:

„7. V § 11 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

 

8. V § 11 ods. 4 až 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“ a v ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.“.

 

Doterajšie body 7 až 13 sa primerane prečíslujú.

 

Body 23 a 24 spoločnej správy odstraňujú možnú problematickú aplikáciu v praxi v prípade, ak budú ponechané obe podmienky – aj mimo sídelného útvaru obce aj mimo súvisle zastavaného územia – keďže v praxi môžu vzniknúť rôzne varianty splnenia podmienok, čo by sťažovalo posudzovanie splnenia. 

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

25.          K čl. II, 9. bodu

V 9. bode úvodná veta znie: „9. V § 22c ods. 1 písmeno g) znie:“ a označenie písmena h) sa nahrádza písmenom g).

 

Pripomienka legislatívno-technicky precizuje navrhované ustanovenie, berúc do úvahy znenie ostatnej novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov – zákon č. 488/2013 Z. z.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

26.          K čl. II, 10. bodu

V 10. bode (§ 22c ods. 1 písm. i/) úvodná veta znie: „V § 22c sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:“ a vypúšťa sa veta: „Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).“.

 

Pripomienka legislatívno-technicky precizuje navrhované ustanovenie, berúc do úvahy znenie ostatnej novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov – zákon č. 488/2013 Z. z.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

27.          K čl. II, 11. bodu

V 11. bode (§ 22c ods. 2) sa slová „písm. h)“  nahrádzajú slovami „písm. g)“.

 

Pripomienka legislatívno-technicky precizuje navrhované ustanovenie, berúc do úvahy znenie ostatnej novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov – zákon č. 488/2013 Z. z.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

28.          K čl. II, 12. bodu

12. bod znie:

„12. V § 24 sa vypúšťa písmeno m). Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno m).“.

 

Pripomienka legislatívno-technicky precizuje navrhované ustanovenie, berúc do úvahy znenie ostatnej novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov – zákon č. 488/2013 Z. z.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

29.          K čl. III, 1. bodu

V 1. bode sa označenie „§ 19gb“ nahrádza označením „§ 19h“ a označenie „§ 19gc“ sa nahrádza označením „§ 19i“ dvakrát.

 

Legislatívno-technická pripomienka zabezpečuje chronologické označenie §§ v novelizovanom zákone.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

30.          K čl. III, 2. bodu

V 2. bode, položka 60, písm. j) sa slová „reklamnú stavbu, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od“ nahrádzajú slovami „na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako“.

 

Gramatická pripomienka. Pripomienka zosúlaďuje znenie navrhovaného ustanovenia so znením § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – čl. I, 2. bod návrhu zákona.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

31.          K čl. III, 3. bodu

V 3. bode, položka 60a, písm. b) bod 2 sa slová „na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od“ nahrádzajú slovami „na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako“.

 

Gramatická pripomienka. Pripomienka zosúlaďuje znenie navrhovaného ustanovenia so znením § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – čl. I, 2. bod návrhu zákona.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

32.          K čl. III, 4. bodu

V 4. bode, položka 60a, písm. d) sa slová „reklamného zariadenia, na ktorom má najväčšia informačná plocha veľkosť do“ nahrádzajú slovami „reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako“.

 

Pripomienka zosúlaďuje znenie navrhovaného ustanovenia so znením § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – čl. I, 2. bod návrhu zákona.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

33.          K čl. III, nový bod

V čl. III sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:

„5. V Sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 60a  Oslobodenie sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bod 2, ktorý znie:

„2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.“.“.

 

Doterajšie body 5 až 8 návrhu zákona sa primerane prečíslujú.

 

Pripomienka zosúlaďuje oslobodenia k položkám v nadväznosti na vypustenie uvedené v pôvodnom bode 5 návrhu zákona.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

34.          K čl. III, nový bod

V čl. III sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:

„6. V Sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 62 Oslobodenie sa 2. bod vypúšťa a doterajší 3. bod sa označuje ako 2. bod.“.

 

Doterajšie body 6 až 8 návrhu zákona sa primerane prečíslujú.

 

Pripomienka zosúlaďuje oslobodenia k položkám v nadväznosti na vypustenie uvedené v pôvodnom bode 5 návrhu zákona.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

35.          K čl. III, 6. bodu (pôvodnému)

V 6. bode, položka 62a, písm. h) sa slová „plocha má veľkosť od“ nahrádzajú slovami „je väčšia ako“.

 

Pripomienka zosúlaďuje znenie navrhovaného ustanovenia so znením § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – čl. I, 2. bod návrhu zákona.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

36.          K čl. III, 7. bodu (pôvodnému)

V 7. bode, položka 85, písm. b) bod 1 sa slová „reklamného zariadenia, na ktorom má najväčšia informačná plocha veľkosť do“ nahrádzajú slovami „reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako“ a v bode 3 sa slová „na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od“ nahrádzajú slovami „na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako“.

 

Gramatická pripomienka. Pripomienka zosúlaďuje znenie navrhovaného ustanovenia so znením § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – čl. I, 2. bod návrhu zákona.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

37.          K čl. III, 8. bodu (pôvodnému)

V 8. bode, položka 85, Splnomocnenie sa slová „a) alebo c)“ nahrádzajú slovami „a), c) alebo d)“.

 

Pripomienka zohľadňuje predchádzajúcu novelu predmetnej položky, ktorá doplnila do položky aj písmeno d).

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

38.          K prechodným ustanoveniam čl. I až III

-              V čl. I, 33. bode (§ 142d ods. 1) a v čl. III, 1. bode (§ 19gc) sa slová „30. októbra 2014“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2014“.

-              V čl. I, 33. bode (§ 142d ods. 2 a 3) sa slová „do účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 31. októbra 2014“.

-              V čl. I, 33. bode (§ 142d ods. 2, 3 a 4) sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová  „v znení účinnom od 1. novembra 2014“.

-              V čl. I, 33. bode (§ 142d ods. 2 až 4) sa slová „do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 30. apríla 2015“.

-              V čl. I, 33. bode (§ 142d ods. 4) sa slová „po nadobudnutí účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „po 31. októbri 2014“.

-              V čl. II, 13. bode (§ 24f ods. 1) sa slová „do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 31. októbra 2016“.

 

Legislatívno-technické pripomienky v záujme dosiahnutia exaktného vyjadrenia prechodných ustanovení nahrádzajú vyjadrenia lehoty presným dátumom jej uplynutia a opravujú nesprávne uvedený kalendárny dátum.

 

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 V.

 

                Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:

 

hlasovať spoločne o  bodoch 1 až 38 s   odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 

VI.

 

                Gestorský   výbor  na  základe  stanovísk  výborov  vyjadrených v  uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona  v súlade  s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  odporúča Národnej rade Slovenskej republiky  návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Renáty ZMAJKOVIČOVEJ  na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1060) v znení schválených  pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave  s c h v á l i ť.

 

                Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Renáty ZMAJKOVIČOVEJ  na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1060a) bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru  č. 179  z  9.  septembra 2014.  Výbor   určil   poslanca    Tibora           G L E N D  U  za  spoločného  spravodajcu výborov.

 

Súčasne ho  poveril

 

1.            predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi  Národnej rady Slovenskej republiky,

 

2.            navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky  hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať  o predmetnom  návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu (§ 83 ods. 4,  a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Zároveň po skončení druhého čítania, pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď podľa § 84 ods. 2 zákona  č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Igor  C H O M A, v.r.

predseda

Výboru NR SR pre verejnú správu

a regionálny rozvoj

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 9. septembra 2014

 

 

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť