Najprávo.sk - najlepší právny poradca

142/2013 Z. z.

30.8. 2013, 20:17 |  najpravo.sk

Dôvodová správa a spoločná správa výborov k novele zákona o ochrane nefajčiarov

Všeobecná časť

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") sa do legislatívneho procesu predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2. polrok 2012.

Dnešný právny stav nevytvára dostatočné podmienky na ochranu nefajčiarov pred účinkami pasívneho fajčenia, ktorému sú nefajčiari vystavení napríklad v obchodných domoch. Ochrana nefajčiarov pritom pozostáva z jasného definovania miest, kde je fajčenie zakázané alebo obmedzené. V druhom rade ochrana nefajčiarov pozostáva z vymedzenia jasných a právne relevantných nástrojov, ktoré vedú k sankcionovaniu správania, ktoré je porušením jednotlivých ustanovení zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 377/2004 Z. z."). Obsahom návrhu zákona je okrem iného transpozícia smernice Komisie 2012/9/EÚ zo 7. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov. V smernici je uvedený nový zoznam dodatočných zdravotných výstrah; dodatočné varovanie musí byť podľa § 4 ods. 1 zákona č. 377/2004 Z. z. uvedené na každom spotrebiteľskom balení tabakového výrobku okrem tabakového výrobku, ktorý nie je určený na fajčenie.

Návrh zákona vychádza z odporúčaní Národného programu kontroly tabaku, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 398 z 2. 5. 2007. V rámci programu sú stanovené dve základné stratégie, ktoré vedú k zníženiu výskytu fajčenia a znižovaniu spotreby tabakových výrobkov. Prvou stratégiou je znižovanie dopytu po tabakových výrobkoch a druhou stratégiou je znižovanie ponuky tabakových výrobkov. Podľa celoslovenského prieskumu Ústavu informácií a prognóz školstva z roku 2010 fajčí denne až 8 % žiakov druhého stupňa základných škôl. Oproti roku 2001 sa počet denných fajčiarov takmer strojnásobil. Počet príležitostných fajčiarov je vo vekovej kategórii od 10 rokov do 14 rokov až 9 %. Na základe výsledkov z Globálneho prieskumu o fajčení detí v roku 2007 začalo experimentovať s fajčením vo veku 10 rokov a skôr až 30 % mladých ľudí.

V súlade s medzinárodnými dokumentmi uvedenými v predkladacej správe (Rámcový dohovor o kontrole tabaku a odporúčanie Rady z 30. novembra 2009 o prostredí bez dymu) sa v návrhu zákona na účel zabezpečenia zvýšenej ochrany nefajčiarov zakazuje fajčiť v obchodných domoch, pričom sa v nich umožňuje zriadenie fajčiarní. Upresňuje sa aj formulácia zákazu fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania. Na základe zásadnej pripomienky Slovenskej obchodnej inšpekcie sa do návrhu zákona dopĺňa oprávnenie Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonať kontrolu dodržiavania zákazu predaja podľa § 6 ods. 2 zákona č. 377/2004 Z. z. a povinnosti odopretia predaja podľa § 6 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. za prítomnosti maloletej osoby. Súčasne sa navrhuje zvýšenie dolnej hranice a hornej hranice pokuty ukladanej orgánmi verejného zdravotníctva fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe za nezabezpečenie dodržiavania zákazu fajčenia.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a právnymi aktmi Európskej únie.

Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie je uvedený v doložke vybraných vplyvov. Predkladaný materiál nemá vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a ani žiadne sociálne vplyvy.

Dôvodová správa

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou sa rozširuje okruh látok, ktoré sú podľa zákona č. 377/2004 Z. z. škodlivými látkami, pričom sa za škodlivé látky považujú aj látky so škodlivým účinkom na ľudský organizmus nachádzajúce sa vo výrobkoch, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak.

K bodu 2

Za zariadenia spoločného stravovania sa podľa zmenenej definície v návrhu zákona považujú aj také zariadenia, v ktorých sa pokrmy nevyrábajú a nepripravujú (t. j. v ktorých sa pokrmy a nápoje iba podávajú). Účelom navrhovanej úpravy je uplatniť zákaz fajčenia aj v tých zariadeniach, v ktorých sa pokrmy a nápoje iba podávajú.

Oproti súčasnému stavu sa za zariadenia spoločného stravovania budú pokladať aj také zariadenia, do ktorých sa pokrm, ktorý v nich bude podávaný, dovezie z iného zariadenia, v ktorom sa vyrobil alebo pripravil. V súčasnosti je zariadením spoločného stravovania podľa § 2 ods. 4 písm. i) platného zákona č. 377/2004 Z. z. zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov.

K bodu 3

Do § 2 ods. 4 sa dopĺňajú definície nových pojmov. Spresňuje sa definícia výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak z dôvodu, že aj tieto výrobky sa nesmú fajčiť na verejných miestach uvedených v § 7 zákona č. 377/2004 Z. z. Týka sa to napríklad elektronických cigariet alebo iných výrobkov s obsahom sušených rastlín, ktoré tvarovo pripomínajú vzhľad cigarety a užívajú sa fajčením.

Z dôvodu doplnenia nového ustanovenia, ktoré zakazuje fajčenie v obchodných domoch, sa do zákona č. 377/2004 Z. z. dopĺňa definícia pojmu obchodný dom.

Definícia úradnej budovy bola do návrhu zákona doplnená na základe pripomienok Národnej banky Slovenska a Generálnej prokuratúry SR uplatnených v rámci medzirezortného pripomienkového konania k predloženému návrhu zákona. Úradná budova slúži alebo je určená na plnenie úloh orgánov verejnej moci, ktorými sú podľa § 2 písm. b) zákona č. 514/2003 Z. z. štátny orgán, orgán územnej samosprávy, verejnoprávna inštitúcia, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci.

Dopĺňa sa aj definícia pojmu pokrm, a to z dôvodu jasného vymedzenia zariadení spoločného stravovania. Definícia pokrmu uvedená v návrhu zákona vychádza z ustanovenia § 4 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 981/1996 – 100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky, pričom pokrmy sú súčasťou jedla a tvoria jeho zostavu (napr. obedné menu). Upravená potravina v rámci pokrmu znamená napr. kulinársky upravené mäso, zemiaky, zeleninu, cestoviny atď.; ide pritom o tepelnú úpravu potravín (varenie) alebo o ich úpravu za studena (napr. zmrzlinové poháre s ovocím, zákusky a podobne). Pokrmom nie sú výrobky (potraviny) určené na bezprostredné požívanie v nezmenenom stave (napr. čipsy, arašidy, oriešky, mandle, tyčinky a podobne).

K bodu 4

Legislatívno-technická úprava (vypustenie nadbytočného ustanovenia) doplnená na základe pripomienky odboru aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR uplatnenej v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

K bodu 5

Nové dodatočné varovania nahrádzajú pôvodné na základe transpozície smernice Komisie 2012/9/EÚ zo 7. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov.

K bodu 6

Úprava ustanovenia na účel dosiahnutia jeho jednoznačnosti.

K bodu 7

K písmenu a)

Legislatívno-právna úprava na účel zosúladenia s príslušnými platnými právnymi predpismi SR doplnená na základe pripomienky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR uplatnenej v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

K písmenu b)

Precizuje sa znenie písmena b).

K bodu 8

Rozšírenie zákazu fajčenia na obchodné domy bude viesť k zlepšeniu podmienok na ochranu nefajčiarov. V obchodných domoch sa umožňuje zriadenie fajčiarní za dodržania podmienky, že nebudú umiestnené v priestoroch určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru.

Upresňuje sa formulácia zákazu fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania, pričom sa špecifikuje, že výnimka, ktorá po splnení ustanovených podmienok umožňuje povoliť fajčenie v týchto zariadeniach, sa nevzťahuje na zariadenia spoločného stravovania umiestnené v priestoroch objektov uvedených v písmenách a) až g) a i) a j) (napr. na zariadenia spoločného stravovania nachádzajúce sa v obchodných domoch). Účelom navrhovanej úpravy je zvýšená ochrana zdravia verejnosti, ako aj zamestnancov pracujúcich v predmetných objektoch.

V úradných budovách sa umožňuje zriadiť fajčiarne. Navrhuje sa, aby zákaz fajčenia platil pre všetky športové zariadenia (v platnom znení zákona č. 377/2004 Z. z. sa zakazuje fajčenie len v uzavretých športových zariadeniach).

Ďalšie úpravy § 7 boli vykonané z dôvodu potreby precizovania textu.

K bodu 9

Legislatívno-technická úprava § 8 ods. 1 písm. a) na účel zosúladenia pojmov používaných v platnej právnej úprave a v návrhu zákona.

K bodu 10

Štylistická úprava ustanovenia § 8 ods. 3.

K bodu 11

Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgány verejného zdravotníctva") budú môcť uložiť pokutu v minimálnej výške 500 eur namiesto 331 eur a v maximálnej výške 15 000 eur namiesto 3 319 eur. Orgány verejného zdravotníctva budú kontrolovať aj dodržiavanie zákazu fajčenia v obchodných domoch. Cieľom sprísnenia uvedenej sankcie je dosiahnuť, aby fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vytvorili podmienky na ochranu nefajčiarov a vo väčšej miere zabezpečovali dodržiavanie zákazov podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i). Zvýšením dolnej hranice a hornej hranice predmetnej pokuty sa dosiahne aj zvýšenie príjmu z pokút do štátneho rozpočtu.

K bodu 12

K § 12a ods. 1 a 2

Ustanovenia prechodných období, v ktorých sa povoľuje

- označovanie spotrebiteľského balenia tabakového výrobku okrem tabakového výrobku, ktorý nie je určený na fajčenie, dodatočným varovaním podľa § 4 ods. 4 v súčasnosti platného zákona č. 377/2004 Z. z. najneskôr do 27. marca 2014,

- uvádzanie na trh spotrebiteľského balenia tabakového výrobku okrem tabakového výrobku, ktorý nie je určený na fajčenie, na ktorom je uvedené dodatočné varovanie podľa § 4 ods. 4 v súčasnosti platného zákona č. 377/2004 Z. z., najneskôr do 28. marca 2016 (v súlade so smernicou 2012/9/EÚ).

K § 12a ods. 3

Prechodné ustanovenia boli doplnené na základe návrhu nového znenia niektorých ustanovení § 7.

V návrhu zákona je potrebné ustanoviť, dokedy musia prevádzkovatelia obchodných domov a prevádzkovatelia iných športových zariadení ako uzavretých športových zariadení splniť povinnosti podľa § 8 ods. 3 a 4 zákona č. 377/2004 Z. z. Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. sú fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste. Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 377/2004 Z. z. v priestoroch, kde je podľa § 7 zákaz fajčenia, musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona. Odklad splnenia týchto povinností pre vyššie uvedených prevádzkovateľov sa umožňuje do 31. decembra 2013.

K § 12a ods. 4

Ustanovuje sa, že konania podľa zákona č. 377/2004 Z. z., ktoré neboli právoplatne skončené do 30. júna 2013, sa dokončia podľa doterajšej právnej úpravy.

K bodom 13 až 16

Legislatívno – technické úpravy.

K bodu 17

Doplnenie transpozičnej prílohy o smernicu 2012/9/EÚ.

K čl. II

Čl. II bol do návrhu zákona doplnený namiesto čl. I bodu 11 navrhovaného v materiáli predloženom na rokovanie poradných orgánov vlády na základe pripomienky stanoviska sekretariátu Legislatívnej rady Slovenskej republiky zo dňa 7.1.2013.

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 3.

K bodu 2

Ustanovuje sa, že na maloleté osoby podľa § 5 nového odseku 3 sa okrem oprávnenia podľa § 5 nového odseku 6 písm. a) (t. j. oprávnenia vstupovať do prevádzkarní, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných osôb, ktoré súvisia s výrobou, predajom výrobkov a poskytovaním služieb) práva a povinnosti inšpektorov nevzťahujú.

K bodu 3

Návrh ustanovenia, účelom ktorého je odstrániť problémy pri výkone kontroly dodržiavania zákazu predaja podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 377/2004 Z. z. v praxi, sa dopĺňa na základe zásadnej pripomienky Slovenskej obchodnej inšpekcie uplatnenej v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Zabezpečiť prítomnosť maloletej osoby je potrebné pri výkone kontroly dodržiavania zákazu predávať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov a pri výkone kontroly dodržiavania povinnosti odopretia predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.

K čl. III

Dátum účinnosti sa navrhuje vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu.

V Bratislave 28. januára 2013

Zuzana Zvolenská, v. r.

ministerka zdravotníctva

Slovenskej republiky

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Spoločná správa

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 384) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o Vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 384) (ďalej len gestorský výbor) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 489 z 13. marca 2013 po prerokovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 384) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

II.

Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. ).

III.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 384) dňa 7. mája 2013 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenou (uznesenie č. 208 zo 7. mája 2013).

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 384) dňa 7. mája 2013 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkou (uznesenie č. 144 zo 7. mája 2013).

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 384) dňa 23. apríla 2013 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (uznesenie č. 60 z 23. apríla 2013).

IV.

Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V čl. I bode 8 v § 7 ods. 1 písm. g) druhý bod znie:

„2. obchodných domoch okrem priestorov v obchodných domoch, ktoré sú stavebne oddelené tak, aby škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, neprenikali do verejne prístupných priestorov obchodných domov a neznečisťovali verejne prístupné priestory obchodných domov,".

Cieľom návrhu zákona je posilniť ochranu nefajčiarov. Tento pozmeňujúci návrh neznižuje ochranu nefajčiarov, utvára však rovnaké podmienky prevádzky pre jednotlivé druhy zariadení bez ohľadu na to, kde sa zariadenie nachádza.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

2. V čl. I bode 8 v § 7 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.

Návrhom sa dosiahne, že ak zariadenie spoločného stravovania spĺňa podmienky ochrany pre nefajčiarov podľa § 7 ods. 1 písm. h), tak v takomto zariadení neplatí zákaz fajčenia, a to bez ohľadu na to, kde sa toto zariadenie nachádza. Ustanovujú sa tak rovnaké podmienky prevádzky pre všetky zariadenia spoločného stravovania.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

3. V čl. I bode 12 v § 12a ods. 1 sa slová „Spotrebiteľské balenie tabakového výrobku" nahrádzajú slovami „Balenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 5".

Ide o formulačnú úpravu návrhu. Dodatočným varovaním sa podľa § 4 ods. 5 platného zákona označuje nielen spotrebiteľské balenie tabakového výrobku ale aj každý ďalší vonkajší obal používaný pri maloobchodnom predaji výrobku okrem dodatočných priehľadných obalov. Navrhované znenie plne vystihuje zámer zmeny dodatočného varovania súčasne na všetkých baleniach používané v maloobchode, kde je povinnosť dodatočné varovanie umiestniť.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

4. V čl. I bode 12 v § 12a ods. 2 sa slová „Spotrebiteľské balenie tabakového výrobku" nahrádzajú slovami „Balenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 5".

Ide o formulačnú úpravu návrhu. Dodatočným varovaním sa podľa § 4 ods. 5 platného zákona označuje nielen spotrebiteľské balenie tabakového výrobku ale aj každý ďalší vonkajší obal používaný pri maloobchodnom predaji výrobku okrem dodatočných priehľadných obalov. Navrhované znenie plne vystihuje zámer zmeny dodatočného varovania súčasne na všetkých baleniach používané v maloobchode, kde je povinnosť dodatočné varovanie umiestniť.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

5. V čl. I bod 16 návrhu zákona znie:

„16. V prílohe prvom bode sa v zátvorke pred slová „Ú. v." vkladajú slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.06;".

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom citácie právne záväzných aktov Európskej únie.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k Vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 384) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 384) s c h v á l i ť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

1. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 – 5 uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy s p o l o č n e s návrhom gestorského výboru s c h v á l i ť.

2. Poveril spoločného spravodajcu výborov Ladislava A n d r e á n s k e h o predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z.

Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 384a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (gestorský výbor) č. 68 zo 14. mája 2013.

Bratislava 14. mája 2013

Jozef V a l o c k ý, v. r.

podpredseda

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky

pre zdravotníctvo 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca