Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

546/2011 Z. z.

4.3. 2012, 15:03 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011 a v súlade s Koncepciou boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach, schválenou uznesením vlády Slovenskej republiky č. 290 zo 4. mája 2011, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a to zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z uhlia, elektriny a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Prijatím nového procesného predpisu, ktorým je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj nového kompetenčného zákona pre oblasť daňovej a colnej správy, dochádza k zavŕšeniu prvej fázy reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prijatej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 285 zo 7. mája 2008. Účelom tejto reformy je zmeniť daňovú a colnú správu tak, aby bola efektívnejšia v zmysle zníženia vlastných nákladov, účinnejšia z pohľadu výberu štátnych príjmov a ústretová k daňovým subjektom s cieľom zjednodušenia procesov a odstránenia nadbytočnej byrokracie a záťaže na strane povinného subjektu, no predovšetkým pripravená na prevzatie úlohy miesta zjednoteného výberu daní a cla.

V súvislosti s prijatím týchto právnych predpisov je potrebné vykonať aj zmeny vo vyššie uvedených zákonoch o spotrebných daniach. Zmeny v uvedených zákonoch je potrebné vykonať tak, aby sa zabezpečila ich konformita s novoprijatým právnym rámcom upravujúcim správu daní, ako aj s novou štruktúrou daňovej a colnej správy.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je zároveň, na základe Koncepcie boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach, prijať také opatrenia, ktoré by efektívnym spôsobom eliminovali nelegálne aktivity podnikateľských subjektov najmä v oblasti spotrebnej dane z minerálneho oleja a tabakových výrobkov. Vzhľadom na doterajšie zistenia správcu dane, by malo odstránenie nekalých praktík pri podnikaní s týmito predmetmi spotrebnej dane, pozitívny vplyv na vývoj príjmov štátneho rozpočtu a v konečnej fáze aj na zlepšenie podnikateľského prostredia pre legálne podnikajúce subjekty.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2012 okrem ustanovení čl. II bodov 7, 9, 37, 60 a 61, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2012, čl. I bodov 3, 61, 62, 74, 78, 79, 80, 81, 84 a 87 a čl. III bodu 76, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2012, čl. I bodov 46, 51, 53, 58, 66, 70, 83 a 86 a čl. II bodov 38, 65 a 67, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2012.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, pričom v roku 2012 sa predpokladá dodatočný príjem do štátneho rozpočtu vo výške 28,977 mil. eur, v roku 2013 vo výške 36,518 mil. eur a v roku 2014 vo výške 36,518 mil. eur. Dosah niektorých navrhovaných opatrení nie je možné v súčasnom období kvantifikovať.

Dopady návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

Osobitná časť

K článku I.

K bodu 1

Úpravu miestnej príslušnosti ustanovuje vo všeobecnosti zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z. z."). Navrhuje sa upraviť miestna príslušnosť colného úradu pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja, ktorý sa u nej nachádza alebo nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako vlastným tak, že miestne príslušným colným úradom je zakaždým ten úrad, ktorý túto skutočnosť zistí. Každé takéto zistenie je osobitným prípadom, a preto v prípade viacerých zistení môže byť miestne príslušným colným úradom pre tú istú fyzickú osobu rovnaký colný úrad ale aj iný colný úrad.

Zároveň sa spresňuje miestna príslušnosť v tom zmysle, že Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky môže pre organizačnú zložku právnickej osoby alebo fyzickej osoby alebo prevádzkareň fyzickej osoby určiť miestnu príslušnosť aj inak, ako podľa zákona č. 563/2009 Z. z., ak je to pre výkon správy účelnejšie.

K bodu 2

Rozširuje sa definícia biodiesla, a to tak aby bolo jednoznačné a zrejmé, že biodieslom je aj odpadový olej (použitý kuchynský olej) rastlinného alebo živočíšneho pôvodu.

K bodu 3

Z dôvodu eliminácie daňových únikov na spotrebnej dani z minerálneho oleja sa navrhuje monitorovať pohyb najrizikovejších minerálnych olejov, na ktoré nie je ustanovená sadzba dane, a to najmä základových olejov, mazacích a ostatných olejov. Uvedené sa navrhuje z dôvodu, že predmetné minerálne oleje sa napriek tomu, že nie sú určené na použitie ako pohonná látka, na tento účel používajú, a to bez priznania a zaplatenia spotrebnej dane. Uvedený návrh je i v súlade s koncepciou boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach.

K bodom 4 a 5

V súlade s koncepciou boja proti daňovým únikom na spotrebných sa navrhuje zvýšenie spotrebnej dane na vykurovacie oleje a zavedenie spotrebnej dane na mazacie a ostatné oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 91 až 2710 19 99, a to v členení podľa ich kinematickej viskozity pri teplote 40 ºC.

K bodu 6

Upravuje sa výpočet dane a základ dane na vykurovací olej a na mazacie a ostatné oleje, ktoré boli použité ako pohonná látka a výpočet dane a základ dane na mazacie a ostatné oleje ktoré boli použité ako palivo. Na prepočet množstva týchto minerálnych olejov z kilogramov na litre sa stanovuje prepočítací koeficient 0,837.

K bodom 7, 8, 35, 38, 56 a 63

Navrhuje sa zrušenie povinnosti predkladania tých údajov správcovi dane daňovými subjektmi, ktorými už disponuje iný orgán štátnej správy, ako napr. uvádzanie daňového identifikačného čísla, identifikačného čísla pre alebo daň z pridanej hodnoty, ak bolo pridelené. Uvedený návrh je v súlade Analýzou legislatívneho prostredia a zoznam právnych predpisov, určených pre implementáciu elektronického spracovania agend schválenou uznesením vlády Slovenskej republiky č. 595 z 2. septembra 2009, ktorá obsahuje zoznam právnych predpisov určených na implementáciu elektronického spracovania agend.

K bodom 9, 34, 36, 43, 59 a 92

Vzhľadom k tomu, že hmotnoprávny predpis upravuje ďalšie podmienky, ktoré je subjekt povinný splniť pri registrácii napr. ako prevádzkovateľ daňového skladu, a ktoré nie sú priamo upravené zákonom č. 563/2009 Z. z., ktorý upravuje registráciu vo všeobecnosti, je potrebné upraviť postup colného úradu v špecifických prípadoch upravených hmotnoprávnym predpisom. Uvedené sa vzťahuje i na postup pri zaradení do evidencie a vydávenie osobitných povolení podľa príslušných ustanovení.

K bodom 10, 11 a 12

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zrušením povinnosti predkladania určitých údajov daňovými subjektmi správcovi dane.

K bodom 13 a 47

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 14

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s ukončením platnosti zákona č. 493/2009 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 15

Colným úradom sa umožňuje vyradiť užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov v tom prípade, ak užívateľský podnik nemá platné žiadne odberné poukazy a sám nepožiadal o vyradenie z evidencie užívateľských podnikov alebo ak sám požiada o vyradenie z evidencie užívateľských podnikov.

K bodom 16, 50 a 60

Vypúšťajú sa osobitné ustanovenia v súvislosti so zákonom č. 493/2009 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol zrušený 31. decembra 2010.

K bodom 17 a 20

Navrhuje sa doplniť vznik daňovej povinnosti v súvislosti so zavedením sadzby dane na mazacie a ostatné oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 91 až 2710 19 99, ak budú použité ako pohonná látka. Zároveň sa navrhuje v tejto súvislosti doplniť i platiteľa dane.

K bodom 18 a 19

Vzhľadom k tomu, že definícia pojmu „daňový dlžník" vyjadrená v zákonoch o spotrebných daniach, by mohla spôsobovať komplikácie v praxi, keďže na základe zákona č. 563/2009 Z. z. je daňovým dlžníkom osoba, ktorá má daňový nedoplatok, je potrebné tento pojem nahradiť pojmom „osoba povinná platiť daň (ďalej len „platiteľ dane")".

K bodom 21, 67, 73, 77 a 91

Legislatívno-technická úprava poznámok pod čiarou.

K bodom 22 a 25

Navrhuje sa vypustiť úpravu týkajúcu sa dodatočného daňového priznania z dôvodu nadbytočnosti, nakoľko podávanie dodatočného daňového priznania ustanovuje zákon č. 563/2009 Z. z.

K bodu 23

Ustanovenie sa upravuje z dôvodu, že splnomocňovacie ustanovenie na vydanie daňového priznania je dané zákonom č. 563/2009 Z. z.

K bodu 24

Navrhuje sa upraviť ustanovenie tak, že platiteľ dane bude povinný uviesť v daňovom priznaní, ktorého vzor ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, všetky potrebné údaje. Informácia o tom, ktorú kolónku daňového priznania má konkrétny platiteľ dane vyplniť, bude uvedená v poučení na vyplnenie daňového priznania.

K bodom 26, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 55, 57, 64 a 94

V nadväznosti na vykonané vecné úpravy, je potrebné legislatívno-technicky upraviť súvisiace ustanovenia.

K bodu 27

Navrhuje sa znížiť daňovú povinnosť za zdaňovacie obdobie, za ktoré nie je daňový dlžník povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

K bodu 28

Navrhovaná úprava tohto ustanovenia umožní vrátiť oprávnenému príjemcovi spotrebnú daň z minerálneho oleja, ak ten dodá minerálny olej užívateľskému podniku na účely oslobodené od dane.

K bodom 29 a 30

Navrhuje sa úprava ustanovení tak, že vrátenie dane sa uplatní v daňovom priznaní, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom osobe vznikol nárok na vrátenie dane, ak má doklad ustanovený zákonom. Ak takýto doklad má k dispozícii neskôr ako v zdaňovacom období, v ktorom jej vznikol nárok na vrátenie dane, vrátenie dane si uplatní v ďalšom zdaňovacom období, najneskôr však do uplynutia prekluzívnej lehoty na uplatnenie nároku na vrátenie dane.

K bodu 31

Navrhuje sa vypustenie ustanovení z dôvodu nadbytočnosti, nakoľko postup pri uplatnení vrátenia dane, ak si platiteľ dane uplatňuje zníženie alebo zvýšenie uplatneného vrátenia dane, je upravený zákonom č. 563/2009 Z. z.

K bodu 32

Stanovuje sa lehota na vrátenie dane, ak sú splnené všetky podmienky na jej vrátenie. Súčasne sa stanovujú lehoty na vrátenie dane v prípade začatia daňovej kontroly colným úradom.

K bodu 33

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou vrátenia dane.

K bodu 37

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 39

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s prepojením informačných systémov colných úradov a daňových úradov.

K bodom 46, 48, 53, 58, 66 a 70

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou ustanovenia o zábezpeke na daň.

K bodu 51

Z dôvodu neustále sa vyskytujúcich problémov v praxi pri aplikácii systému zábezpek na daň a v súlade s Koncepciou boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach sa upravujú ustanovenia o zábezpekách. Súčasne sa novým spôsobom upravujú podmienky dopĺňania a vrátenia zábezpeky na daň a sprísňujú sa aj podmienky na upustenie od zloženia zábezpeky na daň.

K bodu 52

Ustanovenia sa spresňujú tak, že správa o prijatí vyhotovená prostredníctvom elektronického systému, musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

K bodu 54

Z ustanovenia sa na základe požiadavky z praxe z dôvodu existencie vysokého rizika nepokrytia prepravy minerálneho oleja vypúšťa možnosť zloženia zábezpeky dopravcom minerálneho oleja.

K bodu 61

Novým znením tohto ustanovenia zákona sa navrhuje komplexne upraviť podmienky vydávania povolení pre tie daňové subjekty, ktoré chcú obchodovať na daňovom území s vybraným minerálnym olejom, ktorým je daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa § 11 ods. 2 písm. b) alebo minerálny olej podľa § 4 ods. 2, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, alebo minerálny olej podľa § 4 ods. 7 písm. a) b) a e), alebo minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. e) a g), alebo s tovarom, ktorý sa svojim zložením a vlastnosťami približuje k minerálnemu oleju a mohol by byť použitý ako pohonná látka alebo ako palivo alebo ako prísada do pohonnej látky, alebo by bol na tieto účely ponúkaný. Zároveň sa upravuje vydávania a odnímanie povolení na obchodovania s vybraným minerálnym olejom a odberných poukazov na odber daňovo zvýhodneného minerálneho oleja.

K bodu 62

Týmto novým ustanovení zákona sa zavádza povinnosť pre predajcov pohonných látok na daňovom území, ktorí chcú predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej, ktorým je motorový benzín, motorovú naftu alebo LPG na konečnú spotrebu, oznámiť túto skutočnosť colnému úradu. Colný úrad je povinný na základe oznámenia zaradiť túto osobu do evidencie predajcov pohonných látok.

K bodu 65

Navrhuje sa upraviť ustanovenie v tom zmysle, že prekluzívna lehota na uplatnenie vrátenia dane pri zistení nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane je tri roky odo dňa začatia prepravy minerálneho oleja. Táto lehota vyplýva z transpozície smernice Rady 2008/118/ES.

K bodu 68

V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže podnikateľov sa navrhuje upraviť lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely, ak platiteľom dane je prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca, ktorí podávajú daňové priznanie pravidelne za každé zdaňovacie obdobie.

K bodom 69 a 71

Ide o legislatívno-technickú úpravu ustanovení vzhľadom na nahradenie žiadostí o vrátenie dane daňovým priznaním, resp. dodatočným daňovým priznaním.

K bodu 72

Upravuje sa vrátenie dane pri vzniku nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte v tom zmysle, že po uplynutí trojročnej lehoty odo dňa vzniku nezrovnalosti colný úrad nemôže vrátiť daň.

K bodu 74

V súvislosti so zmenou názvu obchodníka s minerálnym olejom na obchodníka s vybraným minerálnym olejom sa upravuje vedenie evidencie týmto novým daňovým subjektom.

K bodom 75 a 76

Miestnu príslušnosť správcu dane pri daňovej kontrole ustanovuje zákon č. 563/2009 Z. z. a z tohto dôvodu sa navrhuje upraviť znenie ustanovenia.

Zároveň sa navrhuje vypustiť ustanovenie o výkone daňových kontrol v daňových skladoch a u ostatných kontrolovaných subjektov, pričom sa však v ustanovení ponecháva osobitná úprava začiatku výkonu daňovej kontroly.

K bodom 78 a 80

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou názvu obchodníka s minerálnym olejom na obchodníka s vybraným minerálnym olejom.

K bodom 79 a 81

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s predajcom pohonných látok.

K bodom 82 a 85

Navrhuje sa rozšíriť správne delikty v súvislosti s použitím mazacích a ostatných olejov kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 91 až 2710 19 99 ako pohonnej látky, ktoré boli určené na použitie alebo ponúkané na použitie ako palivo.

K bodom 83 a 86

V súvislosti s úpravou ustanovenia o zábezpeke na daň sa rozširujú správne delikty o prípad, ak colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane, ktorá nebola zaplatená v lehote splatnosti. Tiež sa stanovuje sankcia za tento správny delikt.

K bodom 84 a 87

V súvislosti s obchodníkom s vybraným minerálnym olejom a predajcom pohonných hmôt sa rozširujú správne delikty o správny delikt, ak obchodník s vybraným minerálnym olejom alebo predajca pohonných látok nedodrží niektoré vybrané povinnosti. Tiež sa stanovuje sankcia za tento správny delikt.

K bodu 88

Navrhuje sa ustanoviť prekluzívnu lehotu pokuty za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa tohto zákona.

K bodom 89 a 90

Navrhuje sa doplniť pokuty za priestupok v súvislosti s použitím mazacích a ostatných olejov kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 91 až 2710 19 99 ako pohonnej látky, ktoré boli určené na použitie alebo ponúkané na použitie ako palivo.

K bodu 93

V súvislosti s navrhovanými zmenami je potrebné upraviť prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2012 a k úpravám účinným od 1. septembra 2011.

K článku II.

K bodu 1

Úpravu miestnej príslušnosti ustanovuje vo všeobecnosti zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z. z."). Navrhuje sa upraviť miestna príslušnosť colného úradu pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov, ktoré sa u nej nachádzajú alebo nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými tak, že miestne príslušným colným úradom je zakaždým ten úrad, ktorý túto skutočnosť zistí. Každé takéto zistenie je osobitným prípadom, a preto v prípade viacerých zistení, môže byť miestne príslušným colným úradom pre tú istú fyzickú osobu rovnaký colný úrad ale aj iný colný úrad.

Zároveň sa upravuje miestna príslušnosť v tom zmysle, že Finančné riaditeľstvo SR môže pre organizačnú zložku právnickej osoby alebo fyzickej osoby alebo prevádzkareň fyzickej osoby určiť miestnu príslušnosť aj inak ako podľa zákona č. 563/2009 Z. z., ak je to pre výkon správy účelnejšie.

K bodom 5, 49, 56, 69, 70 a 71

Legislatívno-technická úprava poznámok pod čiarou.

K bodu 6

Navrhuje sa doplnenie ustanovenia v tom zmysle, že na spotrebiteľskom balení cigariet podnik na výrobu cigariet aplikovaný jedinečný alfanumerický kód.

K bodu 7

Navrhuje sa legislatívno-technicky upraviť ustanovenie. V súlade s Koncepciou boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach a z dôvodu problematického až nemožného výkonu daňového dozoru v tlačiarni, ktorá sa nachádza mimo daňového územia, sa upravuje ustanovenie tak, že povolenie na tlač kontrolných známok môže finančné riaditeľstvo vydať len osobe, ktorá má na daňovom území technické vybavenie na tlač dokumentov zabezpečených pred falšovaním, pozmeňovaním a iným zneužitím.

K bodom 8, 25, 26, 41 a 47

Navrhuje sa zrušenie povinnosti predkladania tých údajov správcovi dane daňovými subjektmi, ktorými už disponuje iný orgán štátnej správy, ako napr. uvádzanie daňového identifikačného čísla alebo identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo pridelené. Uvedený návrh je v súlade Analýzou legislatívneho prostredia a zoznam právnych predpisov, určených pre implementáciu elektronického spracovania agend schválenou uznesením vlády Slovenskej republiky č. 595 z 2. septembra 2009, ktorá obsahuje zoznam právnych predpisov určených na implementáciu elektronického spracovania agend.

K bodom 2, 3, 4, 9, 17, 18, 20, 28, 29, 31, 32, 33 až 36, 42, 43, 46, 48, 55 a 75

Legislatívno-technická úprava ustanovení, aj vzhľadom na vykonané vecné úpravy.

K bodu 10

Navrhuje sa spresnenie ustanovenia v tom zmysle, že ak finančné riaditeľstvo dovozcovi cigariet zruší registračné odberné číslo, colný úrad na základe oznámenia finančného riaditeľstva o zrušení registračného odberného vyradí dovozcu cigariet z evidencie dovozcov cigariet.

K bodom 11 a 12

Vzhľadom k tomu, že definícia pojmu „daňový dlžník" vyjadrená v zákonoch o spotrebných daniach, by mohla spôsobovať komplikácie v praxi, keďže na základe zákona č. 563/2009 Z. z. je daňovým dlžníkom osoba, ktorá má daňový nedoplatok, je potrebné tento pojem nahradiť pojmom „osoba povinná platiť daň (ďalej len „platiteľ dane")".

K bodu 13

Ustanovenie sa upravuje z dôvodu, že splnomocňovacie ustanovenie na vydanie daňového priznania je dané zákonom č. 563/2009 Z. z.

K bodu 14

Navrhuje sa upraviť ustanovenie tak, že platiteľ dane bude povinný uviesť v daňovom priznaní, ktorého vzor ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, všetky potrebné údaje. Informácia o tom, ktorú kolónku daňového priznania má konkrétny platiteľ dane vyplniť, bude uvedená v poučení na vyplnenie daňového priznania.

K bodu 15 a 16

Navrhuje sa vypustiť úpravu týkajúcu sa dodatočného daňového priznania z dôvodu nadbytočnosti, nakoľko podávanie dodatočného daňového priznania ustanovuje zákon č. 563/2009 Z. z.

K bodom 19 a 21

Navrhuje sa úprava ustanovení tak, že vrátenie dane sa uplatní v daňovom priznaní, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom osobe vznikol nárok na vrátenie dane, ak má doklad ustanovený zákonom. Ak takýto doklad má k dispozícii neskôr ako v zdaňovacom období, v ktorom jej vznikol nárok na vrátenie dane, vrátenie dane si uplatní v ďalšom zdaňovacom období, najneskôr však do uplynutia prekluzívnej lehoty na uplatnenie nároku na vrátenie dane.

K bodu 22

Navrhuje sa vypustenie ustanovení z dôvodu nadbytočnosti, nakoľko postup pri uplatnení vrátenia dane, ak si platiteľ dane uplatňuje zníženie alebo zvýšenie uplatneného vrátenia dane, je upravený zákonom č. 563/2009 Z. z.

K bodu 23

Stanovuje sa lehota na vrátenie dane, ak sú splnené všetky podmienky na jej vrátenie. Súčasne sa stanovujú lehoty na vrátenie dane v prípade začatia daňovej kontroly colným úradom.

K bodom 24 a 27

V súlade s Koncepciou boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach sa v záujme predchádzania nejasnostiam navrhuje spresniť, čo sa považuje za výrobu tabakových výrobkov. Zároveň sa navrhuje doplniť podmienky na vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu tabakových výrobkov, ktoré sa týkajú najmä splnenia podmienok z pohľadu splnenia hygienických podmienok na výrobu tabakových výrobkov a dodržania bezpečnostných podmienok z pohľadu technickej inšpekcie.

K bodom 30, 44 a 72

Vzhľadom k tomu, že hmotnoprávny predpis upravuje ďalšie podmienky, ktoré je subjekt povinný splniť pri registrácii napr. ako prevádzkovateľ daňového skladu, a ktoré nie sú priamo upravené zákonom č. 563/2009 Z. z., ktorý upravuje registráciu vo všeobecnosti, je potrebné upraviť postup colného úradu v špecifických prípadoch upravených hmotnoprávnym predpisom. Uvedené sa vzťahuje i na postup pri zaradení do evidencie podľa príslušného ustanovenia zákona.

K bodu 37

Navrhuje sa zaviesť evidenciu obchodníkov s tabakovou surovinou v súlade s Koncepciou boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach tak, aby bolo možné, za účelom eliminácie nelegálnej výroby tabakových výrobkov, sprehľadniť obchodovanie s tabakovou surovinou, ktorá nie je v zmysle zákona tabakovým výrobkov.

Rovnako sa navrhuje ustanoviť evidenciu technologických zariadení na výrobu tabakových výrobkov tak, aby colný úrad mal prehľad o držbe technologických zariadení na výrobu tabakových výrobkov u tých subjektov, ktorí nie sú podľa zákona registrovaní ako podnik na výrobu tabakových výrobkov a na základe tohto prehľadu zabrániť tak použitiu technologického zariadenia na nelegálne aktivity.

K bodom 38, 45, 65 a 67

Z dôvodu neustále sa vyskytujúcich problémov v praxi pri aplikácii systému zábezpek na daň a v súlade s Koncepciou boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach sa upravujú ustanovenia o zábezpekách. Súčasne sa novým spôsobom upravujú podmienky dopĺňania a vrátenia zábezpeky na daň a sprísňujú sa aj podmienky na upustenie od zloženia zábezpeky na daň.

Vzhľadom na novú úpravu systému zábezpek na daň, je potrebné upraviť aj spôsob zníženia zábezpeky u oprávneného príjemcu, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane.

K bodu 39

Ustanovenia sa spresňujú tak, že správa o prijatí vyhotovená prostredníctvom elektronického systému, musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

K bodu 40

Z ustanovenia sa na základe požiadavky z praxe, z dôvodu existencie vysokého rizika nepokrytia prepravy tabakových výrobkov z iného členského štátu na daňové územie, vypúšťa možnosť zloženia zábezpeky dopravcom tabakových výrobkov.

K bodom 50 a 54

Navrhuje sa upraviť ustanovenie v tom zmysle, že prekluzívna lehota na uplatnenie vrátenia dane pri zistení nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane a mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely je tri roky odo dňa začatia prepravy tabakových výrobkov. Táto lehota vyplýva z transpozície smernice Rady 2008/118/ES. Po uplynutí trojročnej lehoty odo dňa začatia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane, resp. vzniku nezrovnalosti colný úrad daň nemôže vrátiť.

K bodu 51

V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže podnikateľov sa navrhuje upraviť lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane pri preprave tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely, ak platiteľom dane je prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca, ktorí podávajú daňové priznanie pravidelne za každé zdaňovacie obdobie.

K bodom 52 a 53

Ide o legislatívno-technickú úpravu ustanovení vzhľadom na nahradenie žiadosti o vrátenie dane daňovým priznaním.

K bodom 57 a 59

Miestnu príslušnosť správcu dane pri daňovej kontrole ustanovuje zákon č. 563/2009 Z. z. a z tohto dôvodu sa navrhuje upraviť znenie ustanovenia.

Zároveň sa navrhuje novým spôsobom upraviť ustanovenie o výkone daňových kontrol u registrovaných subjektov, pričom sa však v ustanovení ponecháva osobitná úprava začiatku výkonu daňovej kontroly.

K bodu 58

Na základe požiadavky z praxe sa upravuje odoberanie vzoriek colným úradom takým spôsobom, že ak colný úrad v odôvodnenom množstve z tabakových výrobkov, ktoré boli zabezpečené podľa zákona č. 563/2009 Z. z. odoberie vzorku na účely expertízy, takúto vzorku po jej vykonaní už späť nevráti.

K bodom 60 a 61

V súvislosti s novými ustanoveniami o evidencii obchodníkov s tabakovou surovinou a o technologických zariadení na výrobu tabakových výrobkov, je potrebné primerane upraviť ustanovenia týkajúce sa vedenia evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom.

K bodom 62 až 64

Vzhľadom na aplikáciu systému váženej priemernej ceny cigariet v praxi, sa spresňuje príslušné ustanovenie tak, že vážená priemerná cena cigariet sa vyjadruje na 1000 kusov cigariet a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta.

K bodu 66

Na základe požiadaviek z praxe sa upravuje výška pokút.

K bodu 68

Navrhuje sa ustanoviť prekluzívnu lehotu pokuty za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa tohto zákona.

K bodu 73

Navrhuje sa zvýšenie sadzby spotrebnej dane z cigariet za účelom splnenia minimálnych kritérií pre zdaňovanie cigariet, ktoré stanovuje EÚ pre členské štáty od roku 2014. V súvislosti so zvýšením spotrebnej dane z cigariet je nutné upraviť sadzbu dane aj u ostatných tabakových výrobkov tak, aby sa so zreteľom na ich charakter nestali náhradou za drahšie cigarety. Z dôvodu aby sa vyhlo negatívnym efektom zvýšenia sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov na trh s tabakovými výrobkami na území SR a tým aj dôsledkami pre štátny rozpočet ako sú nárast nelegálneho trhu a cezhraničné nákupy, navrhuje sa zvýšenie sadzby spotrebných daní na tabakové výrobky postupne v dvoch krokoch, a to s účinnosťou od 1.februára 2012 a 1. marca 2013. Zároveň sa z dôvodu efektu predzásobenia navrhuje obmedziť dopredaj cigariet.

K bodu 74

V súvislosti s navrhovanými zmenami je potrebné upraviť prechodné ustanovenia.

K bodu 76 a 77

Vzhľadom k tomu, že v úradnom vestníku Európskej únie bola publikovaná smernica Rady 2011/64/EÚ, je potrebné v zákone upraviť prílohu č. 1.

K článku III.

K bodom 1, 2, 3, 12, 77 a 83

Legislatívno-technická úprava poznámok pod čiarou.

K bodu 4

Navrhovanou úpravou ustanovenia sa upresňuje pojem duálne použitie.

K bodu 5

Navrhuje sa úprava ustanovenia z dôvodu rozšírenia pojmu elektroenergetický podnik o podnikateľa podľa zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 656/2004 Z. z."), ktorý v energetike nevykonáva podnikateľskú činnosť na základe povolenia, ale na základe oznámenia predloženého Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR a podnikateľ a ktorý je prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektriny.

K bodom 6 a 55

Ustanovenie sa navrhuje upraviť z dôvodu, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR nevydáva samostatne, formou rozhodnutia, potvrdenie o výške strát pri výrobe, prenose a distribúcii elektriny, resp. pri preprave alebo distribúcii zemného plynu, keďže tento údaj je súčasťou cenového návrhu schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR.

K bodu 7

Ustanovenie sa navrhuje upraviť tak, aby bolo zrejmé, že oslobodenie od spotrebnej dane možno uplatniť len na elektrinu vyrobenú z obnoviteľného zdroja. Skutočnosť, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľného zdroja energie sa preukazuje zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, vydanou na základe § 7a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.").

K bodu 8

V nadväznosti na rozhodnutie EK vo veci štátnej pomoci NN 63/2009 – Daňové zvýhodnenie uplatňované na elektrinu, uhlie a zemný plyn, je potrebné upraviť ustanovenie týkajúce sa oslobodenia od dane pri elektrine vyrobenej v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, čo sa preukazuje potvrdením o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, vydaným podľa zákona č. 309/2009 Z. z. Zároveň sa oslobodenie od dane uplatňuje len na elektrinu vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ak je dodaná priamo konečnému spotrebiteľovi elektriny alebo spotrebovaná osobou, ktorá ju vyrobila a ktoré nie je odpísané podľa zákona o účtovníctve, najdlhšie však na dobu 12 rokov.

K bodom 9, 31 a 54

V súlade s čl. 15 smernice Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny možno od spotrebnej dane oslobodiť elektrinu, uhlie, zemný plyn, ak sú tieto používané domácnosťami. Súčasná úprava zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov však umožňuje i oslobodenie od spotrebnej dane, ak sú dodávky elektriny, uhlia, zemného plynu určené na výrobu tepla realizované prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytových družstiev alebo správcovských spoločnosti, teda predmetom konečných dodávok domácnostiam nie je zemný plyn a uhlie, respektíve elektrina ako taká, ale teplo, ktoré však nie je predmetom dane. Vzhľadom i na upozorňujúci list Európskej komisie, je preto potrebné súčasný systém dodávok zemného plynu, uhlia a elektriny určeného na výrobu tepla zmeniť tak, že od spotrebnej dane bude oslobodený zemný plyn, uhlie, a elektrina, ak sú dodané priamo domácnostiam, ktoré majú vlastný zdroj vykurovania, a teda ide o spotrebu zemného plynu, uhlia a elektriny priamo v domácnosti. Odber alebo nákup elektriny, uhlia alebo zemného plynu na iné účely ako na výrobu tepla domácnosťou bude naďalej od dane oslobodený, a to aj v prípade, keď domácnosť priamo odoberá alebo nakupuje elektrinu, uhlie alebo zemný plyn, ako aj v prípade keď je zastúpená treťou osobou.

K bodu 10

Ustanovením sa navrhuje upraviť oslobodenie od spotrebnej dane z elektriny u malých výrobcov elektriny, ktorí vyrábajú elektrinu pre vlastnú spotrebu, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia neprevyšuje 5 MW, pričom podmienkou je, že elektrina je vyrobená z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja, uhlia alebo zemného plynu.

K bodom 11, 18, 30, 62 a 82

Ide o legislatívno-technickú úpravu ustanovení.

K bodom 22, 27, 44, 47, 68, 71 a 74

Navrhuje sa upraviť ustanovenie tak, že platiteľ dane z elektriny, uhlia alebo zemného plynu bude povinný uviesť v daňovom priznaní, ktorého vzor ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, všetky potrebné údaje. Informácia o tom, ktorú kolónku daňového priznania má konkrétny platiteľ dane vyplniť, bude uvedená v poučení na vyplnenie daňového priznania.

Zavádza sa povinnosť platiteľa dane podať colnému úradu daňové priznanie aj v prípade, ak v zdaňovacom období uskutočňoval len dodávky elektriny, uhlia, zemného plynu alebo stlačeného zemného plynu bez dane, alebo ak uskutočňoval len dodávky elektriny, uhlia alebo zemného plynu oslobodeného od dane.

Navrhuje sa úprava ustanovení tak, že vrátenie dane sa uplatní v daňovom priznaní, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom osobe vznikol nárok na vrátenie dane, ak má doklad ustanovený zákonom. Ak takýto doklad má k dispozícii neskôr ako v zdaňovacom období, v ktorom jej vznikol nárok na vrátenie dane, vrátenie dane si uplatní v ďalšom zdaňovacom období, najneskôr však do uplynutia prekluzívnej lehoty na uplatnenie nároku na vrátenie dane.

K bodom 25 a 28

Ustanovenie sa navrhuje upraviť tak, aby bolo zrejmé, že oprávnený spotrebiteľ, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vyrába elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou si oslobodenie od dane uplatní formou vrátenia dane. Súčasne sa v tejto súvislosti upravujú náležitosti žiadosti vrátenia dane.

Navrhuje sa úprava ustanovení tak, že vrátenie dane sa uplatní v daňovom priznaní, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom osobe vznikol nárok na vrátenie dane, ak má doklad ustanovený zákonom. Ak takýto doklad má k dispozícii neskôr ako v zdaňovacom období, v ktorom jej vznikol nárok na vrátenie dane, vrátenie dane si uplatní v ďalšom zdaňovacom období, najneskôr však do uplynutia prekluzívnej lehoty na uplatnenie nároku na vrátenie dane.

K bodom 13, 14, 33, 35, 50, 56 a 57

Navrhuje sa zrušenie povinnosti predkladania tých údajov správcovi dane daňovými subjektmi, ktorými už disponuje iný orgán štátnej správy, ako napr. uvádzanie daňového identifikačného čísla, identifikačného čísla pre alebo daň z pridanej hodnoty, ak bolo pridelené. Uvedený návrh je v súlade Analýzou legislatívneho prostredia a zoznam právnych predpisov, určených pre implementáciu elektronického spracovania agend schválenou uznesením vlády Slovenskej republiky č. 595 z 2. septembra 2009, ktorá obsahuje zoznam právnych predpisov určených na implementáciu elektronického spracovania agend.

K bodom 15, 34, 42, 58 a 66

Vzhľadom k tomu, že hmotnoprávny predpis (zákon č. 609/2007 Z. z.) upravuje ďalšie podmienky, ktoré je subjekt povinný splniť pri registrácii napr. ako platiteľ dane a ktoré nie sú priamo upravené zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z. z."), ktorý upravuje registráciu vo všeobecnosti, je potrebné upraviť postup colného úradu v špecifických prípadoch upravených hmotnoprávnym predpisom. Uvedené sa vzťahuje i na postup pri zaradení do evidencie podľa príslušného ustanovenia zákona.

Ustanovenia sa upravujú z dôvodu, že ak má oprávnený spotrebiteľ elektriny, uhlia alebo zemného plynu viacerých dodávateľov elektriny, uhlia alebo zemného plynu, colný úrad vydáva osobitne pre každého takéhoto dodávateľa povolenie na oslobodenú elektrinu, uhlie alebo zemný plyn.

Navrhuje sa doplniť lehotu, do ktorej je colný úrad povinný vykonať zmeny v osvedčení o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny, uhlia alebo zemného plynu, alebo povolení na oslobodenú elektrinu, uhlie alebo zemný plyn, alebo vydať nové osvedčenie alebo nové povolenie, alebo zrušiť pôvodné osvedčenie alebo pôvodné povolenie po doručení oznámenia o zmene údajov oprávneným spotrebiteľom elektriny, uhlia alebo zemného plynu.

K bodom 16, 36 a 60

Novým znením ustanovenia sa dopĺňajú možnosti zrušenia registrácie oprávneného spotrebiteľa elektriny, uhlia alebo zemného plynu a možnosti odňatia povolenia na oslobodenú elektrinu, uhlie alebo zemný plyn.

Spresňujú sa podmienky na odňatie a zánik povolenia pre oprávneného spotrebiteľa.

K bodom 17, 38 a 61

Ustanovenia sa upravujú z dôvodu zrušenia zákona č. 493/2009 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V nadväznosti na vykonané vecné úpravy, je potrebné aj legislatívno-technicky upraviť príslušné ustanovenia.

K bodom 19, 39 a 64

Ustanovením sa upresňuje deň dodania a deň spotreby elektriny, uhlia alebo zemného plynu.

K bodom 20, 40 a 65

Vzhľadom k tomu, že definícia pojmu „daňový dlžník" vyjadrená v zákonoch o spotrebných daniach by mohla spôsobovať komplikácie v praxi, keďže na základe zákona č. 563/2009 Z. z. je daňovým dlžníkom osoba, ktorá má daňový nedoplatok, je potrebné tento pojem nahradiť pojmom „osoba povinná platiť daň z elektriny" (ďalej len „platiteľ dane z elektriny") v prípade spotrebnej dane z uhlia to bude platiteľ dane z uhlia a v prípade spotrebnej dane zo zemného plynu to bude platiteľ dane zo zemného plynu.

K bodom 21, 43 a 67

Navrhuje sa vypustiť úpravu týkajúcu sa dodatočného daňového priznania z dôvodu nadbytočnosti, nakoľko podávanie dodatočného daňového priznania ustanovuje zákon
č. 563/2009 Z. z.

K bodom 23, 37, 45, 48, 59, 69 a 87

V nadväznosti na vykonané vecné úpravy, je potrebné legislatívno-technicky upraviť príslušné ustanovenia.

K bodom 24, 46 a 70

Navrhuje sa vypustiť úpravu týkajúcu sa dodatočného daňového priznania z dôvodu nadbytočnosti, nakoľko podávanie dodatočného daňového priznania ustanovuje zákon č. 563/2009 Z. z.

K bodom 26 a 73

Navrhuje sa vypustenie ustanovení z dôvodu nadbytočnosti, nakoľko postup pri uplatnení vrátenia dane, ak si platiteľ dane uplatňuje zníženie alebo zvýšenie uplatneného vrátenia dane, je upravený zákonom č. 563/2009 Z. z.

K bodom 29, 49 a 75

Stanovuje sa lehota na vrátenie dane, ak sú splnené všetky podmienky na jej vrátenie. Súčasne sa stanovujú lehoty na vrátenie dane v prípade začatia daňovej kontroly colným úradom.

K bodu 32

Navrhuje sa doplniť ustanovenie o povinnosť žiadateľa o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia uvádzať v žiadosti aj identifikačné údaje dodávateľa uhlia.

K bodu 41

Rozširuje sa pojem platiteľa dane z uhlia o osobu, na ktorej účet bolo pri dovoze predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do colného režimu voľný obeh.

K bodom 51, 52 a 53

Legislatívno-technická úprava ustanovení súvisiacich s novou právnou úpravou zdaňovania stlačeného zemného plynu.

K bodu 63

V súvislosti s navrhovanými zmenami sa rozširuje vznik daňovej povinnosti, ktorá vzniká aj dodaním zemného plynu určeného na výrobu stlačeného zemného plynu.

K bodu 72

Navrhované ustanovenie sa dopĺňa z dôvodu zabezpečenia kompatibility so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 76

Navrhuje sa nové osobitné ustanovenie pre stlačený zemný plyn a s tým súvisiace zadefinovanie pojmov stlačený zemný plyn, základ dane, sadzba dane, definícia vzniku daňovej povinnosti a platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu zohľadňujúca špecifiká výroby a dodávania stlačeného zemného plynu.

K bodu 78

Miestnu príslušnosť správcu dane pri daňovej kontrole ustanovuje zákon č. 563/2009 Z. z. a z tohto dôvodu sa navrhuje upraviť znenie ustanovenia.

K bodu 79

Ustanovenie sa dopĺňa o možnosť colného úradu vyzvať oprávneného spotrebiteľa elektriny, oprávneného spotrebiteľa uhlia alebo oprávneného spotrebiteľa zemného plynu na plnenie si svojich povinností v súlade so zákonom.

K bodu 80

V nadväznosti na vykonané vecné úpravy, je potrebné legislatívno-technicky upraviť príslušné ustanovenie, ktoré zároveň rozširuje obsah elektronickej databázy o identifikačné údaje platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu.

K bodu 81

Z aplikačnej praxe vyplynula nutnosť zosúladenia terminológie pojmov „použil" a „spotreboval". Ustanovenie sa tiež legislatívno-technicky upravilo.

K bodu 84

Navrhuje sa ustanoviť prekluzívnu lehotu pokuty za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa tohto zákona.

K bodu 85

Legislatívno-technická úprava ustanovenia súvisiaca so zákonom č. 563/2009 Z. z. a legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou.

K bodu 86

V súvislosti s navrhovanými zmenami je potrebné upraviť prechodné ustanovenia.

K článku IV.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem ustanovení čl. II bodov 7, 9, 37, 60 a 61, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2012, čl. I bodov 3, 61, 62, 74, 78, 79, 80, 81, 84 a 87 a čl. III bodu 76, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2012, čl. I bodov 46, 51, 53, 58, 66, 70, 83 a 86 a čl. II bodov 38, 65 a 67, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2012.

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 21. septembra 2011.

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť