Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

334/2011 Z. z.

27.10. 2011, 14:29 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, je návrhom právnej úpravy, ktorá v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky výrazným spôsobom mení niektoré parametre systému starobného dôchodkového sporenia. Vláda Slovenskej republiky si vo svojom programovom vyhlásení ako jeden z cieľov stanovila urýchlené prijatie opatrení na stabilizáciu systému starobného dôchodkového sporenia; kam zaradila úpravu vzniku a zániku účasti na starobnom dôchodkovom sporení ako aj odstránenie deformácií v právnej úprave dôchodkových fondov – obmedzenia a rozloženia rizika, umiestňovanie investícií, odplatu správcovským spoločnostiam, porovnávanie výkonnosti dôchodkových fondov a účasť sporiteľov v jednotlivých fondoch.

Okrem zmeny názvov jednotlivých dôchodkových fondov (konzervatívny dôchodkový fond sa mení na dlhopisový dôchodkový fond, vyvážený dôchodkový fond sa mení na zmiešaný dôchodkový fond a rastový dôchodkový fond sa mení na akciový dôchodkový fond) sa zavádza štvrtý druh fondu s prívlastkom indexový, ktorého úlohou bude kopírovať jeden alebo viac akciových indexov. Vytvorenie indexového dôchodkového fondu vychádza z myšlienky naviazať vývoj dôchodkového fondu na akciový index resp. indexy, čo bude znamenať pasívnu správu dôchodkového fondu, ktorá je vo všeobecnosti lacnejšia. V oblasti súvisiacej s osobným rozsahom sa nanovo definuje osobný rozsah, ktorý bude nastavený na princípe povinného vstupu, avšak sporiteľovi bude daná možnosť jednostranným vyhlásením vystúpiť zo systému v priebehu dvoch rokov od jeho povinného zaradenia do tohto systému. Možnosť výstupu do dvoch rokov bola zavedená z dôvodu zachovania princípu slobodného rozhodovania sa jednotlivca. Navrhovanou úpravou sa mení aj mechanizmus systému odplaty za zhodnotenie, kde dochádza k zmene súčasného nastavenia jej výpočtu. Zmena nastáva aj v oblasti garancií, v akciovom dôchodkovom fonde a zmiešanom dôchodkovom fonde sa povinnosť dopĺňať majetok pri znehodnotení ruší a v dlhopisovom dôchodkovom fonde sa predlžuje sledované obdobie na účely garancií na 60 mesiacov. Garancie sa nebudú uplatňovať v indexovom dôchodkovom fonde. Navrhujú sa nové povinnosti v oblasti riadenia a merania rizík v dôchodkových fondoch, ktoré sú dnes štandardom vo finančných inštitúciách pri riadení, správe a zhodnocovaní voľných peňažných prostriedkov. V porovnaní s predchádzajúcou úpravou bude dôchodková správcovská spoločnosť povinná vytvoriť aj štvrtý, tzv. indexový dôchodkový fond. Navrhovaná úprava taktiež umožňuje sporiteľovi rozložiť si úspory do dvoch dôchodkových fondov, z ktorých jeden musí byť dlhopisový dôchodkový fond. V nadväznosti na túto zmenu sa navrhuje postupný presun nasporenej sumy v závislosti od veku do dlhopisového dôchodkového fondu, čím sa odstraňuje výrazný nedostatok doterajšej úpravy, ktorým bol presun celej nasporenej sumy v jedinom časovom okamihu. Počas tohto postupného presunu, ktorý bude trvať 10 rokov (od 50. roku veku sporiteľa), bude mať sporiteľ svoje dôchodkové úspory rozložené v dvoch fondoch, pričom percentuálny pomer medzi nimi sa bude postupne meniť v prospech dlhopisového dôchodkového fondu. Cieľom návrhu je aj liberalizácia zákonnej úpravy investovania, ako napríklad možnosť nadobúdať do portfólia majetku fondu tzv. Exchange traded funds (fondy obchodované na burze). Návrh zákona zavádza povinnosti pri ochrane a zabezpečení hodnoty majetku fondu voči rôznym druhom rizík. Oceňovanie majetku metódou umorovanej hodnoty v inom ako indexovom dôchodkovom fonde umožní nákup dlhopisov s dlhšou splatnosťou a vyšším výnosom. Materiál sa svojím obsahom nedotýka zamýšľanej daňovo-odvodovej reformy.

Navrhovaná novela vo všeobecnosti posilňuje informovanosť sporiteľov o systéme starobného dôchodkového sporenia.

Súčasťou návrhu zákona je aj novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorou sa zavádzajú nevyhnutné zmeny súvisiace s novelou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.

Účinnosť navrhovaného zákona sa navrhuje na 1. novembra 2011 s výnimkou novelizačných bodov upravujúcich najmä osobný rozsah, odplaty, garancie a s tým súvisiace ustanovenia.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov.

B. Osobitná časť

K bodom 1 až 3

Navrhuje sa zmena názvov jednotlivých dôchodkových fondov – názov konzervatívneho dôchodkového fondu sa mení na dlhopisový dôchodkový fond, názov vyváženého dôchodkového fondu sa mení na zmiešaný dôchodkový fond a názov rastového dôchodkového fondu sa mení na akciový dôchodkový fond. Názvy dôchodkových fondov sa menia tak, aby názvy dôchodkových fondov presnejšie vystihovali nastavenie ich potenciálneho portfólia.

K bodu 4

Ide o spresnenie pojmu derivát z dôvodu vyvarovania sa nejednoznačnosti v zákone.

K bodu 5

Pojem „internetová stránka" sa nahrádza pojmom „webové sídlo" v súlade so zmenou zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 6

Navrhovaná úprava súvisí so zmenami v legislatíve na úseku obrany.

K bodom 7, 10, 44, 81 a 140

V nadväznosti na zmeny v legislatíve sa aktualizuje znenie poznámok pod čiarou.

K bodu 8

Navrhuje sa nové znenie definície starobného dôchodkového sporenia.

K bodu 9

V súvislosti so zmenami v osobnom rozsahu sa navrhuje nová definícia sporiteľa ako fyzickej osoby, ktorej vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení podľa tohto zákona alebo ako poberateľa starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku podľa § 32. Podľa tejto definície bude sporiteľ širším pojmom než osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení, pretože bude zahŕňať aj osoby, ktoré majú prerušenú účasť na starobnom dôchodkovom sporení. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tí sporitelia, ktorí sa stali sporiteľmi podľa predchádzajúcej právnej úpravy, sú definovaní v prechodných ustanoveniach.

K bodom 11, 13, 15 a 18

Predkladanou úpravou dochádza k odklonu od doterajšieho modelu dobrovoľného vstupu do II. piliera a k zavedeniu automatického vstupu do II. piliera pre osoby, ktoré sa stanú prvýkrát dôchodkovo poistenými (ďalej len „prvopoistenec").

V § 14 ods. 1 sa zakotvuje automatický vstup pre každú fyzickú osobu, ktorej vznikne prvé dôchodkové poistenie od účinnosti príslušných ustanovení tohto zákona. Vznik starobného dôchodkového sporenia sa podľa novej koncepcie viaže na vznik prvého dôchodkového poistenia (teda spätne) bez ohľadu na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, resp. bez ohľadu na určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou. Tento princíp automatického vstupu je modifikovaný možnosťou výstupu z II. piliera do dvoch rokov pre tých, ktorí chcú byť výlučne v tzv. I. pilieri (§ 17a ods. 2). Možnosť výstupu bola zavedená z dôvodu zachovania princípu slobodného rozhodovania sa jednotlivca.

V § 14 v ods. 2 sa predpokladá povinnosť vstupu aj pre tie osoby, ktoré doteraz do druhého piliera nemohli vstúpiť z dôvodu, že boli nezamestnané alebo študovali. V súvislosti s týmito zmenami sa vypúšťajú aj poznámky pod čiarou. Navrhované znenie § 15 ods. 1 vymedzuje vznik účasti spätne odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia.

Navrhovanou úpravou sa stanovuje aj povinnosť Sociálnej poisťovne informovať sporiteľa do 60 dní odo dňa vzniku sporenia sporiteľa o jeho právach a povinnostiach počas prvých 730 dní sporenia v záujme zvýšenia informovanosti nových sporiteľov.

K bodom 12, 16 až 17 19 až 32 a 35

Navrhovanou úpravou sa tzv. povinná účasť mení na účasť; dôvodom tejto zmeny je okrem nadbytočnosti slovného spojenia „povinná účasť" aj skutočnosť, že účasť nie je a nebola povinná v pravom slova zmysle, pretože zákon za vopred ustanovených podmienok umožňuje vybranej skupine osôb vyhnúť sa účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Navrhujú sa tiež zmeny vo väzbe na ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Novou úpravou § 27 odsek 2 sa zakladá dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinnosť postupovať príspevky na účet nepriradených platieb.

K bodu 14

V § 17a sa ustanovuje zánik právneho postavenia sporiteľa u tých osôb, ktoré počas prvých 730 dní (2 roky) od vstupu do systému starobného dôchodkového sporenia uplatnia svoje právo vystúpiť z tohto systému. Toto ustanovenie dopĺňa, resp. modifikuje ustanovenie § 14 a 15, ktoré zavádzajú automatický vstup do II. piliera.

Výstup z II. piliera má spätné účinky, a to odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia. Na osobu, ktorá takýmto spôsobom z II. piliera vystúpi, sa teda hľadí, akoby v II. pilieri nikdy nebola. Procesná stránka možností osoby, ktorá sa ex lege stane sporiteľom, je upravená v § 64; táto osoba má najprv 180 dňovú lehotu na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, v rámci ktorej si môže vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť a predísť tak nútenému určeniu dôchodkovej správcovskej spoločnosti zo strany Sociálnej poisťovne, alebo má možnosť z II. piliera vystúpiť.

K bodom 33 a 34

V nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe sa podrobnejšie upravuje mechanizmus vracania príspevkov a penále medzi Sociálnou poisťovňou a dôchodkovými správcovskými spoločnosťami.

K bodu 36

Navrhovaná úprava je nevyhnutná z dôvodu navrhovaných zmien v oblasti garancií, ktoré nepredpokladajú existenciu garančného účtu.

K bodom 37, 41 až 42, 46, 49, 130 a 136

Navrhuje sa doplnenie nového bodu s úpravami na zabezpečenie unifikácie formy vykonávacích právnych predpisov Národnej banky Slovenska vydávaných na vykonanie splnomocňovacích ustanovení zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Všeobecne záväzný predpis Národnej banky Slovenska sa nahrádza opatrením Národnej banky Slovenska.

K bodu 38

Navrhovanou zmenou sa upúšťa od požiadavky jedného zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií pre každý dôchodkový fond, keďže z aplikačnej praxe vyplynulo, že tento zamestnanec dokáže efektívne riadiť investície aj vo viacerých dôchodkových fondoch.

K bodu 39

Súčasná definícia bezúhonnej fyzickej osoby spôsobuje v povoľovacej činnosti Národnej banky Slovenska problém týkajúci sa vyhodnocovania bezúhonnosti osoby, ktorá v minulosti spáchala napríklad majetkový trestný čin a odsúdenie za tento trestný čin bolo zahladené. Navrhovaná úprava tento nedostatok odstraňuje.

K bodu 40

Ide o zosúladenie lehôt pri vydávaní predchádzajúcich súhlasov Národnou bankou Slovenska s lehotami v iných zákonoch z finančnej oblasti (napr. v zákone o platobných službách alebo zákone o poisťovníctve).

K bodu 43

Novela zavádza povinnosť pre riadenie a meranie rizík súvisiacich so správou majetku dôchodkových fondov. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná prijať postupy a opatrenia, ktoré budú merať riziká v dôchodkových fondoch. Cieľom je zabezpečiť nielen dodržiavanie zákonných limitov, ale aj dosahovanie vyšších výnosov pri minimálnych rizikách. § 55a definuje povinnosti, ktoré musí dôchodková správcovská spoločnosť zaviesť a vykonávať v procese riadenia rizík. Medzi najvýznamnejšie riziká, ktoré sa môžu dotknúť záujmov sporiteľov patrí: kreditné riziko, trhové riziko a operačné riziko. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná určiť osobu, ktorá bude zodpovedná za riadenie rizík. Táto osoba bude vykonávať politiku riadenia rizík a pravidelne informovať predstavenstvo spoločnosti o aktuálnej úrovni rizík, o dodržiavaní limitov a o prijatí náležitých opatrení pri zistení nedostatkov.

K bodu 45

Ide o odstránenie nesúladu so základnou úpravou konfliktu záujmov v § 58 odsek 7.

K bodom 47 a 48

V súvislosti s riešením problematiky riadenia rizík v samostatnom paragrafe, § 55a, dochádza k vypusteniu nadbytočných ustanovení.

K bodu 50

Ide o technickú zmenu súvisiacu so zmenou číslovania odseku na inom mieste.

K bodu 51

V dôsledku zmien v ustanoveniach upravujúcich garancie a odplaty, dochádza okrem iných zmien aj k preskupeniu jednotlivých paragrafov. V § 63 sú zahrnuté všeobecné spoločné ustanovenia pre odplaty. Navrhovaná zmena pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde by mala zabezpečiť priblíženie sa pravidlám v kolektívnom investovaní, čím sa zreálni hodnota dôchodkovej jednotky. Tá v súčasnosti nie je ovplyvňovaná zúčtovaním odplaty za správu a odplaty za zhodnotenie, keďže sa znižuje počet dôchodkových jednotiek pri zúčtovaní týchto odplát. V § 63a je upravená odplata za správu dôchodkového fondu; navrhuje sa diferencovaná percentuálna sadzba týchto odplát s ohľadom na skutočnosť, či ide o aktívne riadený dôchodkový fond (dlhopisový, zmiešaný alebo akciový) alebo pasívne riadený dôchodkový fond (indexový). Do zákona sa zavádza postup zúčtovania odplaty za správu a odplaty za vedenie účtu, ktorý doteraz určovala vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 87/2005 Z. z.. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu. V § 63b je riešená odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu, pri ktorej sa stanovuje jej maximálna výška na 1 %; v minulosti išlo o fixnú odplatu. Odplaty za zhodnotenie majetku v zmiešanom a v akciovom dôchodkovom fonde sú upravené v § 63c. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je založená na prekonávaní historických maxím, pričom vzorec je upravený v prílohe č. 3.

K bodu 52

Navrhovaná novela mení nastavenie garancií v systéme starobného dôchodkového sporenia, pričom zachovanie garancií predpokladá len v dlhopisovom dôchodkovom fonde; ktorý by mal byť primárne určený pre sporiteľov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojich úspor pri nižšej miere rizika. Podľa navrhovanej úpravy sa v prípade znehodnotenia majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde zakladá dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinnosť dopĺňať výšku znehodnoteného majetku z vlastného majetku. Skutočnosť, či a v akej miere došlo k znehodnoteniu, sa posudzuje raz ročne na základe porovnania priemernej hodnoty dôchodkovej jednotky za posledný kalendárny mesiac s priemernou hodnotou dôchodkovej jednotky za prvý kalendárny mesiac v rámci sledovaného obdobia. Sledovaným obdobím je päť po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. § 63e zodpovedá pôvodnému zneniu, avšak s iným číslom paragrafu.

K bodu 53

Navrhovanou úpravou dochádza k zjednodušeniu definície zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

K bodu 54

Navrhuje sa znovuzavedenie vypustenej legislatívnej skratky.

K bodom 55 a 64

Navrhovaným ustanovením § 64 ods. 4 v spojitosti s § 64aa sa upravuje mechanizmus určovania dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou; tento mechanizmus v prvom rade rešpektuje právo sporiteľa vybrať si dôchodkovú správcovskú spoločnosť; právo výberu má táto osoba počas prvých 180 dní jej účasti na dôchodkovom poistení. Nevyžaduje sa, aby v okamihu podpisu tejto zmluvy bola táto osoba dôchodkovo poistená. Novozavádzaným § 64aa sa následne upravuje postup Sociálnej poisťovne po uplynutí tohto obdobia tak, že Sociálna poisťovňa v prípade pasivity danej fyzickej osoby jej určí dôchodkovú správcovskú spoločnosť sama podľa vopred definovaného kľúča; ktorým je postupné priraďovanie dôchodkových správcovských spoločností podľa ich abecedného zoznamu. Sporiteľ, ktorému dôchodkovú správcovskú spoločnosť určila Sociálna poisťovňa, sa zo zákona stáva sporiteľom zmiešaného dôchodkového fondu.

K bodu 56

Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

K bodom 57 a 58

V záujme dosiahnutia lepšej informovanosti sporiteľa sa navrhuje doplnenie povinných náležitostí zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ktoré by mali byť na jej prvej strane rovnakým typom a veľkosťou písma ako ostatné predtlačené ustanovenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

K bodu 59

Navrhuje sa rozšírenie ustanovenia o zániku zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení o úmrtie sporiteľa a zároveň dochádza k preštylizovaniu daného odseku.

K bodom 60 a 61

Navrhuje sa upraviť znenie § 64a ods. 3 v nadväznosti na nový mechanizmus uzatvárania zmlúv, ako aj rozšíriť dôvody nezapísania zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv o situáciu, kedy boli Sociálnej poisťovni doručené údaje zo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení po určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou. Cieľom je zamedziť kolízii dvoch dôchodkových správcovských spoločností – jednej, určenej Sociálnou poisťovňou a druhej, s ktorou bude mať sporiteľ uzatvorenú zmluvu. Výnimkou je iba situácia, pri ktorej ide o prestupovú zmluvu.

K bodom 62 a 63

Navrhuje sa doplnenie povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátiť Sociálnej poisťovni sumu zodpovedajúcu nielen nominálnej hodnote zaplatených príspevkov, ale aj penále.

K bodu 65

Navrhuje sa výnimka pre spoplatnené prestupy medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami v prvých dvoch rokoch od vzniku prvého dôchodkového poistenia; inými slovami v prvých dvoch rokoch bude prestup bezplatný. Prestup zostáva spoplatnený, ak sa uskutočňuje v menších ako ročných intervaloch (ako doteraz). Dôvodom takejto úpravy je predpoklad, že sporitelia, ktorí vstúpili do systému starobného dôchodkového sporenia, si budú len postupne osvojovať vedomosti o tomto systéme.

K bodu 66

Navrhované znenie odráža zmenu základného nastavenia osobného rozsahu systému starobného dôchodkového sporenia.

K bodu 67

Navrhuje sa vypustenie daného ustanovenia z dôvodu nadbytočnosti.

K bodu 68

Navrhovaným ustanovením sa riešia podrobnosti peňažných transferov dôchodkovej správcovskej spoločnosti a Sociálnej poisťovne v prípade výstupu zo systému starobného dôchodkového sporenia..

K bodu 69

Navrhovanou úpravou sa umožňuje banke, ktorá je depozitárom, vykonávať hlasovacie a iné práva, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde, aby dôchodková správcovská spoločnosť efektívnejšie vykonávala svoje práva súvisiace s držbou cenných papierov. Zmena číslovania vyplýva zo zmien v § 47.

K bodu 70

Ide o technickú zmenu v súvislosti so zmenou štruktúry paragrafov upravujúcich systém odplát a o zabezpečenie unifikácie formy vykonávacích právnych predpisov Národnej banky Slovenska vydávaných na vykonanie splnomocňovacích ustanovení zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Všeobecne záväzný predpis Národnej banky Slovenska sa nahrádza opatrením Národnej banky Slovenska.

K bodu 71

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vytvoriť štvrtý dôchodkový fond – tzv. indexový dôchodkový fond, ktorého vývoj bude kopírovať jeden alebo viac vybraných akciových indexov.

K bodu 72

V § 72 ods. 5 sa navrhuje vypustenie druhej vety z dôvodu nadbytočnosti.

K bodu 73

Ide o zmenu názvov dôchodkových fondov a ich skratiek a pribudnutie štvrtého dôchodkového fondu a jeho skratky.

K bodu 74

Navrhovaná zmena súvisí so zrušením garančného účtu.

K bodom 75 a 77

Navrhovanou úpravou sa nanovo upravuje účtovná stránka odplát.

K bodu 76

Navrhovaná zmena súvisí so zrušením garančného účtu.

K bodom 78 a 79

Menia sa zákonné podmienky účinnosti štatútu dôchodkového fondu, pričom sa umožňuje, aby v štatúte mohol byť určený neskorší termín účinnosti než 15. deň od uverejnenia štatútu na webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

V súvislosti s novou úpravou referenčných hodnôt pre dôchodkové fondy vzniká dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinnosť uviesť v štatúte dôchodkového fondu zloženie referenčnej hodnoty pre zmiešaný dôchodkový fond a akciový dôchodkový fond. Táto referenčná hodnota sa môže skladať z ľubovoľného počtu finančných indexov alebo medzibankových referenčných sadzieb a slúži na informovanie sporiteľov, o zamýšľanej investičnej stratégii daného fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť bude pravidelne v mesačných správach a v ročných výpisoch z účtu informovať, ako sa vyvíjala výkonnosť daného fondu v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Sporitelia sa budú môcť ľahšie rozhodnúť pre konkrétnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, resp. dôchodkový fond a rovnako ľahšie si overiť úspešnosť investovania.

Súčasne vzniká aj povinnosť uviesť v štatúte dôchodkového fondu zloženie referenčnej hodnoty pre indexový dôchodkový fond, ktorá sa musí skladať z ľubovoľného počtu akciových indexov a ktorej výkonnosť musí výkonnosť indexového dôchodkového fondu čo najvernejšie kopírovať.

K bodu 80

Súvisí so zmenou v názvoch dôchodkových fondov a s povinnosťou vytvoriť indexový dôchodkový fond.

K bodu 82

Ide o technickú úpravu, ktorou sa spresňuje predvetie.

K bodu 83

Novela pripúšťa možnosť nákupu špeciálnych otvorených podielových fondov nehnuteľností. Rozširuje sa tým druh aktív, do ktorej môžu dôchodkové správcovské spoločnosti investovať majetok fondu.

K bodu 84

Navrhovanou úpravou sa umožňuje vykonanie výlučne zabezpečovacích obchodov v dôchodkovom fonde slúžiacich nielen na obmedzenie menového rizika, ale po novom aj úrokového rizika a iných rizík, čím sa správcovi dáva väčší priestor na odstránenie alebo minimalizáciu rizík pri niektorých aktívach, ktoré môžu byť nadobúdané do majetku dôchodkového fondu.

K bodu 85

Dôchodková správcovská spoločnosť môže nadobúdať do dôchodkového fondu podielové fondy, ktoré musia byť v súlade so stratégiou dôchodkového fondu a je povinná priebežne kontrolovať, či sa stratégia daného podielového fondu nezmenila.

K bodu 86

Úprava pôvodného znenia definuje v zákone tzv. ETF (Exchange traded funds – fondy obchodované na burze) ako samostatnú kategóriu finančného aktíva, ktoré môžu dôchodkové fondy nadobúdať do majetku dôchodkového fondu. Definovať ETF a umožniť ich nadobúdanie do majetku dôchodkového fondu si vyžiadala aplikačná prax; zjednoduší a zlacní to správu majetku dôchodkového fondu a zároveň umožní diverzifikovať riziko portfólia dôchodkového fondu pri nižších nákladoch.

K bodu 87

Ide o zjednodušenie podmienok vzťahujúcich sa na nadobúdanie podielových listov. Dôchodkové správcovské spoločnosti budú môcť nadobúdať podielové listy, aj keď s ich správou budú spojené určité poplatky, pričom tieto poplatky nemusí hradiť dôchodková správcovská spoločnosť z vlastného majetku, ale z majetku dôchodkového fondu.

K bodu 88

Ide o zjednodušenie podmienok vzťahujúcim sa k nadobúdaniu ETF. Dôchodkové správcovské spoločnosti budú môcť nadobúdať ETF aj keď s ich vydaním, vyplatením a správou budú spojené poplatky, pričom tieto poplatky nemusí hradiť dôchodková správcovská spoločnosť z vlastného majetku ale z majetku dôchodkového fondu.

K bodom 89 a 90

V súvislosti s rozšírením možností investovania do ETF sa v odseku 7 spresňuje, čo sa rozumie pod pojmom iný finančný index na účely zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Iný finančný index definovaný v odseku 7 si môže dôchodková správcovská spoločnosť zvoliť vo forme referenčnej hodnoty pre svoj dôchodkový fond.

Ďalej sa navrhujú splnomocňovacie ustanovenia pre Národnú banku Slovenska (§ 81 ods. 8 a 9).

K bodu 91

Ide o uvoľnenie investičného limitu týkajúceho sa investovania do ETF, Hodnota ETF vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v inom ako indexovom dôchodkovom fonde.

K bodu 92

Ide o rozšírenie a spresnenie súčasnej legislatívy týkajúcej sa investovania v rámci skupiny, za ktorú sa zostavuje jedna konsolidovaná účtovná závierka.

K bodu 93

Uvoľňuje sa limit pri investovaní do cenných papierov vydaných alebo zaručených jednou vymedzenou medzinárodnou organizáciou na maximálne 20 %.

K bodu 94

Ide o vypustenie nadbytočného ustanovenia.

K bodom 95 a 96

Z dôvodu zníženia rizika v dôchodkovom fonde sa upravuje maximálny podiel cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a podielových listov vo väzbe k majetku dôchodkového fondu z 25 % na 20 %.

V rámci uvoľnenia limitov týkajúcich sa investovania do tzv. ETF maximálny limit pre objem investícií do ETF obchodovaných na burze, ktoré podľa novej úpravy môže správca nadobúdať do majetku dôchodkového fondu, sa ustanovuje na 30 %, v indexovom dôchodkovom fonde sa tento limit ustanovuje na 100 %.

K bodu 97

Tento novelizačný bod súvisí najmä so vznikom indexového dôchodkového fondu. Tento fond by mal pasívne kopírovať ustanovený akciový index alebo indexy, preto boli uvoľnené limity týkajúce sa investovania do ETF. Posledná veta odseku ustanovuje, že na účely obmedzení v tomto odseku sa otvorený podielový fond a zahraničný subjekt kolektívneho investovania považujú za emitenta.

K bodu 98

V súvislosti so vznikom indexového dôchodkového fondu sa navrhuje zákonná úprava na investovanie majetku v indexovom dôchodkovom fonde. Ide o nový typ fondu, v ktorom sa predpokladá tzv. pasívna správa. Dôchodková správcovská spoločnosť si zvolí referenčnú hodnotu – akciový index, ktorý bude musieť kopírovať. Pre kopírovanie referenčnej hodnoty môže dôchodková správcovská spoločnosť využiť okrem bežných nástrojov kapitálového trhu aj derivátové produkty. V prípade využitia finančných derivátov v majetku portfólia je povinná sledovať riziká súvisiace s týmito nástrojmi, ktoré detailne upravujú § 83b až § 83f.

K bodu 99

Navrhovanou úpravou sa vytvára malý priestor pre devízové riziko. Dôvodom je predovšetkým skutočnosť, že rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou spolu s výkyvmi na trhu spôsobuje, že menové riziko nie je možné v plnom rozsahu zabezpečiť a dodržiavať v každom okamihu. Týmto spôsobom sa minimalizujú aj poplatky a vysoký počet obchodov s malým objemom.

K bodu 100

Z dôvodu zmeny v systéme garancií stratilo ustanovenie o maximálnej priemernej modifikovanej durácii portfólia dlhopisového dôchodkového fondu opodstatnenie a vypúšťa sa.

K bodu 101

V § 88a sa definuje indexový dôchodkový fond ako dôchodkový fond, v ktorom výkonnosť dôchodkovej jednotky približne zodpovedá výkonnosti referenčnej hodnoty podľa § 91. V prípade nedodržania najvyššej prípustnej odchýlky sa odplata za správu tohto fondu znižuje o 50 %.

Z dôvodu, aby dôchodkové správcovské spoločnosti mohli do dlhopisového, zmiešaného a akciového dôchodkového fondu nadobúdať aj dlhodobé finančné nástroje, § 88b umožňuje oceňovať vybrané cenné papiere v dlhopisovom, zmiešanom a akciovom dôchodkovom fonde metódou umorovanej hodnoty.

K bodu 102

Ide o legislatívnotechnickú úpravu v súvislosti so zavedením povinnosti zriadiť indexový dôchodkový fond.

K bodu 103

Sledovanie ratingu je štandardné a bežné zvyčajne pri dlhopisoch. Pri akciách často neexistuje rating ani v prípade ak ide o kapitálovo silné a ziskové spoločnosti. Používanie ratingu v tomto prípade by bolo negatívnym obmedzením.

K bodu 104

Vzhľadom na to, že možnosť nákupu ETF bola upravená v iných bodoch zákona, boli tieto odseky zo zákona vypustené.

K bodu 105

Ide o legislatívnotechnickú úpravu v nadväznosti na to, že na inom mieste došlo k vypusteniu legislatívnej skratky pre Vestník Národnej banky Slovenska.

K bodu 106

Navrhuje sa zmena poznámky pod čiarou z dôvodu potreby jej univerzalizácie.

K bodu 107

Vzhľadom na to, že prax ukázala, že ustanovenie vytváralo prekážku pri nadobúdaní cenných papierov spĺňajúcich podmienku v tomto ustanovení, toto ustanovenie sa navrhuje vypustiť.

K bodu 108

Navrhovaná úprava súvisí s možnosťou oceňovať majetok v dlhopisovom dôchodkovom fonde, v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde metódou umorovanej hodnoty.

K bodu 109

Navrhovaná úprava súvisí so zmenou obsahu pojmu referenčná hodnota v systéme starobného dôchodkového sporenia. Referenčná hodnota zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu bude slúžiť na lepšie informovanie sporiteľov o zamýšľanej investičnej stratégii a zároveň o úspešnosti jej naplnenia. Referenčná hodnota sa môže skladať z ľubovoľného počtu finančných indexov alebo medzibankových finančných sadzieb, pričom ju nemožno meniť tri roky od jej určenia a musí byť stanovená presne, a to percentuálnym pomerom jej jednotlivých zložiek. Referenčná hodnota pre indexový dôchodkový fond môže byť zložená len z jedného alebo viacerých akciových indexov spĺňajúcich podmienky § 81 ods. 3 písm. a).

K bodu 110

V súvislosti so zmenou systému garancií a zavedením ustanovení § 63d nemá § 91a legislatívne opodstatnenie a z tohto dôvodu sa zo zákona vypúšťa

K bodu 111

Vzhľadom na volatilitu aktív na akciových trhoch nie je jednorazový prechod do dlhopisového dôchodkového fondu pre sporiteľa optimálnym riešením, zavádza sa preto postupné zvyšovanie podielu dlhopisového fondu na portfóliu sporiteľa odstupňované v závislosti od jeho veku. Dôvodom navrhovanej úpravy je snaha o minimalizáciu prípadných negatívnych výkyvov hodnoty dôchodkovej jednotky s blížiacim sa dôchodkovým vekom sporiteľa. Táto úprava nahrádza doterajšiu právnu úpravu, ktorá obmedzovala investovanie v rizikovejších typoch dôchodkových fondov v závislosti od veku a ktorá mala výrazne „skokový" charakter. Podľa nej nemohol byť sporiteľ po dovŕšení veku 47 rokov v rastovom (podľa novej úpravy akciovom) dôchodkovom fonde a po dovŕšení 55 rokov ani vo vyváženom (podľa novej úpravy zmiešanom) dôchodkovom fonde. Podľa navrhovanej úpravy pôjde o postupný presun určitého percenta úspor do dlhopisového dôchodkového fondu medzi 50. a 59. rokom veku sporiteľa.

K bodu 112

Navrhuje sa primerané použitie ustanovení o prestupe medzi dôchodkovými fondmi aj pre rozloženie si majetku do dvoch fondov.

K bodu 113

Navrhovanou úpravou sa upravuje postup dôchodkovej správcovskej spoločnosti postupovať pri presune časti majetku sporiteľa do dlhopisového dôchodkového fondu v závislosti od jeho veku. Dôchodková správcovská spoločnosť bude povinná do 30 dní odo dňa, v ktorom sporiteľ dovŕši zákonom stanovený vek, previesť sporiteľovi najnižšiu zákonom ustanovenú časť čistej hodnoty jeho majetku do dlhopisového dôchodkového fondu.

K bodu 114

Odseky 4 a 5 sa vypúšťajú v nadväznosti na novú štruktúru § 92 a § 93.

K bodu 115

Ide o formulačnú úpravu vyplývajúcu z nadbytočnosti vypúšťaného textu.

K bodu 116

§ 94 odsek 2 umožňuje zriadiť najviac dva dôchodkové účty, ak jeden z nich je vedený v dlhopisovom dôchodkovom fonde, aby mal sporiteľ možnosť rozložiť si nasporenú sumu do viacerých dôchodkových fondov. Uvedená zásada umožňuje sporiteľovi zvoliť si ľubovoľnú mieru investičného rizika.

K bodu 117

Ide o doplnenie textu vzhľadom na potreby aplikačnej praxe.

K bodu 118

Ide o podrobnejšiu úpravu súčasného znenia zákonnej úpravy výpisu z osobného dôchodkového účtu. Súčasné ustanovenia sa spresňujú pre potreby aplikačnej praxe, zároveň sa pridáva porovnanie dosiahnutej výkonnosti dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou dôchodkového fondu a v prípade indexového dôchodkového fondu sa pridávajú odchýlky výkonnosti indexového dôchodkového fondu od referenčnej hodnoty indexového dôchodkového fondu. Výpisy budú tiež obsahovať zloženie referenčnej hodnoty dôchodkových fondov.

K bodu 119

Zakotvuje sa povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti poskytnúť sporiteľovi raz ročne bezplatné vysvetlenie týkajúce sa výpisu z osobného dôchodkového účtu.

K bodu 120

Navrhovaná zmena súvisí s novou úpravou § 28a, ktorá súvisí s vrátením príspevkov a penále.

K bodu 121

Ustanovenie súvisí s možnosťou sporiteľa sporiť si v dvoch dôchodkových fondoch naraz.

K bodu 122

Ustanovenie týkajúce prestupov medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami bolo potrebné preformulovať z dôvodu zavedenej možnosti sporenia v dvoch dôchodkových fondoch súčasne.

K bodu 123

Ide o ustanovenie odrážajúce skutočnosť, že v dôsledku novej úpravy stráca garančný účet opodstatnenie a že sa zo zákona vypúšťa.

K bodom 124 a 125

Navrhovaná úprava upravuje účet nepriradených platieb, ktorý sa vytvára z dôvodu umožnenia sporenia si v dvoch dôchodkových fondoch naraz.

K bodu 126

Umožnením vkladov aj v iných bankách sa znižuje kreditné riziko rozložením finančných prostriedkov do viacerých bánk.

K bodom 127 a 128

Navrhovaná úprava súvisí s pridaním nového odseku v danom paragrafe.

K bodu 129

Ustanovenie hovorí o tom, že majetok na účte nepriradených platieb nesmie byť rovnako ako majetok v dôchodkových fondoch predmetom výkonu exekúcie, nútenej správy alebo konkurznej podstaty.

K bodu 130

Navrhovaná zmena súvisí s tým, že aj odplata za vedenie účtu sa stáva variabilnou.

K bodu 132

Navrhovaná úprava súvisí s úpravou referenčnej hodnoty dôchodkového fondu podľa § 91.

K bodu 133

Z dôvodu zvýšenia informovanosti sporiteľa vzniká povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti na svojom webovom sídle graficky zobraziť vývoj výkonnosti aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky a príslušnej referenčnej hodnoty.

K bodu 134

Z dôvodu zvýšenia informovanosti sporiteľa vzniká povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti uvádzať v mesačných správach vyhodnotenie porovnania výkonnosti dôchodkového fondu s jeho referenčnou hodnotou.

K bodu 135

Navrhovaným ustanovením sa zavádza povinnosť pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť uvádzať na svojom webovom sídle zloženie referenčnej hodnoty.

K bodu 136

V nadväznosti na požiadavky praxe sa navrhuje vypustiť povinnosť Sociálnej poisťovne ustanovenú v § 110 ods. 2 písm. c) ako nadbytočnú a zbytočne zaťažujúcu jej informačný systém.

K bodu 138

Navrhuje sa zákaz predaja určitého tovaru, služby, produktu alebo plnenia pri priznaní určitého plnenia alebo určitej výhody v prospech zákazníka, ak toto plnenie alebo výhoda sú podmienené jeho statusom sporiteľa. Cieľom takejto úpravy je vytvoriť také konkurenčné prostredie, pri ktorom sa sporiteľ nebude rozhodovať pod vplyvom možného okamžitého prospechu, ale na základe objektívnych skutočností. Cieľom druhej vety je zabezpečenie unifikácie formy vykonávacích právnych predpisov Národnej banky Slovenska vydávaných na vykonanie splnomocňovacích ustanovení zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Všeobecne záväzný predpis Národnej banky Slovenska sa nahrádza opatrením Národnej banky Slovenska.

K bodom 139 a 141

Ide o legislatívnotechnickú úpravu súvisiacu s novou štruktúrou systému odplát, s čím súvisí aj zmena číslovania a označovania jednotlivých paragrafov.

K bodu 142

Ide o legislatívnotechnickú úpravu súvisiacu so zmenami číslovania paragrafov.

K bodu 143

V § 123q sa navrhuje riešenie situácie tých sporiteľov, ktorých sa dotkol nález Ústavného súdu Slovenskej republiky publikovaný pod č. 355/2010 Z. z.

V § 123r je upravené prechodné ustanovenie súvisiace so zrušením garancií v zmiešanom (vyváženom) a v akciovom (rastovom) dôchodkovom fonde. V snahe predísť omylom z neznalosti nového znenia zákona, ukladá sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinnosť zaslať sporiteľovi písomné oznámenie o nových právnych skutočnostiach súvisiacich s účinnosťou tejto novely. Súčasťou oznámenia podľa predchádzajúcej vety bude poučenie o možnosti sporiteľa prestúpiť do konzervatívneho (budúceho dlhopisového) dôchodkového fondu.

V § 123s ods. 1 sa navrhuje zakonzervovanie pojmu „sporiteľ" pre všetkých, ktorí sa sporiteľmi v minulosti stali.

V § 123s ods. 2 a 3 upravujú vzťahy týkajúce sa osôb, ktorým dôchodkové poistenie netrvalo nepretržite najmenej 150 dní.

V § 123s ods. 4 sa navrhuje pokračovanie právneho režimu podľa doterajšej úpravy pre všetkých, ktorým do 31. marca 2012 neuplynula zákonná šesťmesačná lehota na dobrovoľné rozhodnutie nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.

V § 123s ods. 5 sa navrhuje riešenie situácie, pri ktorej je preukázanie splnenia podmienok zápisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení v období medzi 1. januárom 2005 a 30. júnom 2006 do registra zmlúv spojené s neprimeranými ťažkosťami.

V § 123t sa rieši nakladanie so sumou zostatku na garančnom účte jednotlivých dôchodkových fondov v súvislosti so zrušením tohto účtu. Navrhuje sa, že zostatok na garančnom účte sa rozdelí rovným dielom medzi bežný účet príslušného dôchodkového fondu a dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

V § 123u sa ustanovuje povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti upraviť znenie štatútov dôchodkových fondov do 30. septembra 2012 a zloženie majetku v dôchodkom fonde do 31. decembra 2012.

V § 123v sa upravuje zúčtovanie odplát na prelome mesiacov marec a apríl 2012 v dôsledku prechodu na nový systém.

V § 123w sa upravuje prechodné obdobie súvisiace s postupným predlžovaním sledovaného obdobia zo 6 kalendárnych mesiacov na 5 kalendárnych rokov.

V § 123x sa rieši presun sporiteľov do dlhopisového dôchodkového fondu v prechodnom období.

V § 123y je cieľom navrhnutej úpravy zabezpečiť kontinuitu fondov pri zmene ich názvov.

V § 123z sa upravuje prechodné obdobie v ktorom sa neuplatňujú požiadavky na indexový dôchodkový fond ani sankčný mechanizmus v prípade odchýlky od referenčnej hodnoty.

V § 123aa sa ustanovuje prechodné obdobie týkajúce sa zmien vo výpisoch z osobného dôchodkového účtu.

K bodu 144

Zrušovacími ustanoveniami sa rušia tie vykonávacie predpisy, ktoré v dôsledku novej úpravy strácajú opodstatnenie.

K bodu 145

V prílohe je uvedený vzorec pre odplatu za zhodnotenie majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde. Vzorec je založený na princípe prekonávania historických maxím.

K čl. II

Navrhujú sa nevyhnutné legislatívne zmeny, ktoré prispôsobujú znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení novému právnemu stavu v zákone č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K čl. IV

Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. novembra 2011 s výnimkou novelizačných bodov, ktorých účinnosť je nevyhnutné odložiť na 1. apríl 2012.

Bratislava 8. júna 2011

Iveta Radičová, v.r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Jozef Mihál, v.r.

podpredseda vlády a

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť