Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

258/2011 Z. z.

8.8. 2011, 06:42 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa (všeobecná časť)

Dôvodom predloženia návrhu zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona") je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES2004/35/ES, 2006/12/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (ďalej len „smernica"), ktorá nadobudla účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie L 140/114, 5. 6. 2009. Smernica je súčasťou širšieho globálneho úsilia o minimalizáciu negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Ukladá členským štátom prijať také právne predpisy a opatrenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, a to v lehote dvoch rokov od nadobudnutia jej účinnosti.

Súčasťou návrhu zákona sú aj novelizácie súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v dôsledku správnej transpozície smernice, ktoré sú obsahom jednotlivých článkov návrhu zákona.

Predloženie návrhu zákona vyplýva z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011, gestorom návrhu zákona je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, spolugestorom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Návrh zákona upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia (ďalej len „ukladanie"), pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností. Účelom návrhu zákona je vytvoriť podmienky smerujúce k zmierneniu klimatických zmien a zabezpečiť environmentálne bezpečné ukladanie tak, aby nebolo ohrozené verejné zdravie a aby sa zabránilo poškodzovaniu životného prostredia.

V návrhu zákona sú definované vymedzené oblasti v rámci konkrétnych geologických jednotiek, kde je možné ukladať oxid uhličitý a vylúčené sú oblasti, v ktorých ukladanie nie je možné. Návrh zákona určuje podmienky vydania povolenia na ukladanie, kontrolu žiadosti o povolenie na ukladanie a zmenu, kontrolu, aktualizáciu a zrušenie povolenia na ukladanie. Stanovené sú kritériá a postup pri ukladaní a monitorovaní úložísk a súvisiacich povrchových a vtláčacích zariadení a úložného komplexu.

Pri zistení úniku oxidu uhličitého alebo pri významnom nedostatku v rámci úložného komplexu sú v návrhu zákona definované nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia. Stanovený je postup pri uzatváraní úložísk a po ich uzavretí a podmienky prechodu zodpovednosti na príslušný orgán. Návrh zákona ukladá budúcemu prevádzkovateľovi dokladovať finančnú zábezpeku splniť rozsah činnosti uvedenej v žiadosti o povolenie na ukladanie pred započatím ukladania. Pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o prechode zodpovednosti na príslušný orgán, poukáže prevádzkovateľ príslušnému orgánu finančnú úhradu, ktorá bude použitá na práce spojené s monitorovaním úložného komplexu po dobu 30 rokov.

Prístup k prepravným sieťam a úložiskám na ukladanie sú v Európskej únii podmienkou vstupu na vnútorný trh s elektrinou a teplom alebo konkurenčného pôsobenia v ňom v závislosti od porovnateľných cien technológie CCS. V návrhu zákona sú uvedené podmienky povolenia prístupu vrátane riešenia sporu a cezhraničného sporu v súvislosti s odmietnutím prístupu.

V nadväznosti na zabezpečenie údajov a poskytovania informácií týkajúcich sa ukladania a súhrnných správ zasielaných Európskej komisii o uplatňovaní zákonnej právnej normy týkajúcej sa ukladania, ako aj pri povoľovaní činností, ktoré môžu ovplyvniť ukladanie, alebo môžu byť ukladaním ovplyvnené, návrh zákona ukladá orgánu štátnej správy prevádzkovanie informačného systému ukladania.

Návrh zákona je v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, ktorý sa opiera okrem environmentálneho aj o pilier ekonomický a sociálny. Predmetný návrh zákona podporuje v podnikateľskom prostredí zodpovednejší prístup k nakladaniu s priemyselnými emisiami oxidu uhličitého a ponúka nové možnosti pri znižovaní ich koncentrácie v atmosfére. Technológia zachytávania a ukladania bude úplne novým segmentom podnikania a jej zavedením sa môže vytvoriť nový podnikateľský priestor so všetkými sprievodnými javmi pozitívneho charakteru.

Návrh nového zákona predstavuje zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu na financovanie administratívnych činností na úrovni ústredných orgánov štátnej správy, Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov iba v prípade, že Slovenská republika v zmysle smernice povolí ukladanie na svojom území.

Zavedením uvedenej technológie je možné očakávať rôzne vplyvy na hospodárenie obyvateľstva či producentov energií. Negatívny vplyv na hospodárenie obyvateľstva sa môže prejaviť najmä možným zvýšením cien energií a priemyselných aktivít spojených so spaľovaním fosílnych palív v tých prevádzkach, v ktorých sa zavedie technológia zachytávania a ukladania.

V dôsledku zavedenia technológie zachytávania a ukladania do praxe je pomerne náročné odhadnúť pomer medzi rozsahom nezamestnanosti ovplyvnenej zavedením novej technológie a tvorbou nových pracovných príležitostí kreovaním nového segmentu podnikania.

Uvedená legislatívna norma nebude mať žiadny vplyv na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť. Svojou konštrukciou umožňuje široký prístup k informáciám potrebných k danému typu podnikania ako aj k informáciám z monitorovania celého procesu ukladania. Zavedenie technológie zachytávania a ukladania do priemyselného prostredia môže mať v súčasnosti ťažko predvídateľné vplyvy na zamestnanosť.

Zavedenie navrhovanej technológie do priemyselného využívania bude mať jednoznačne pozitívny vplyv na životné prostredie v regionálnom ale aj európskom rozsahu.

Jednotlivé ustanovenia predkladanej právnej normy priamo ukladajú vytvárať informačné nástroje ako sú účelové registre, databázy a informačné mapové vrstvy štruktúr vhodných na ukladanie, ktoré budú súčasťou verejne prístupného informačného systému.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Smernica 2009/31/ES, ktorá je predmetom transpozície, v článku 38 zakladá povinnosť v roku 2015 ju preskúmať a na základe skúseností z vykonávania samotnej smernice a transponovanej národnej legislatívy a realizácii demonštračných projektov na zachytávanie a ukladanie CO2, v prípade potreby predložiť návrh na jej revíziu. Tiež do roku 2012 sa má zrealizovať inštalácia demonštračných projektov podporovaných EÚ, na základe ktorých sa majú odskúšať všetky technologické body ukladania, vrátane definovania požiadaviek na normy výkonnosti emisií pre veľké spaľovacie zariadenia.

Preto rok 2012 predstavuje začiatok koncipovania národných všeobecne záväzných predpisov na základe analýz skúseností zhromažďovaných a poskytovaných Európskou komisiou. Ukončenie tohto procesu odpovedá termínu predpokladanej revízii samotnej smernice v roku 2015.

Dôvodová správa (osobitná časť)

K Čl. I:

K § 1:

Úvodné ustanovenie návrhu zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona") vymedzuje rozsah jeho pôsobnosti. Ide o práva a povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktorí chcú ukladať oxid uhličitý do geologického prostredia. Návrh zákona ďalej udáva pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia (ďalej len „ukladanie") a zodpovednosť za porušenie povinností tohto zákona zo strany prevádzkovateľov.

Návrh zákona sa nevzťahuje na projekty ukladania na účely výskumu, vývoja alebo testovania nových zariadení a technologických postupov, čo je v súlade so súvisiacimi právnymi predpismi Európskej únie.

K § 2:

Výkladové ustanovenie § 2 udáva základné pojmy na úseku uskladňovania, najdôležitejšími sú definície pojmov „ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia", „úložný komplex", „podstatná zmena", „únik", „významný nedostatok", „významné riziko" a „nápravné opatrenia".

K § 3:

Ustanovenie uvádza, čo môže byť úložiskom a čo je jeho súčasťou (vyťažený priestor ložiska ropy, zemného plynu alebo soli, vyťažený uhoľný sloj a ostatné prírodné horninové štruktúry a iné podzemné priestory). Úložiskom nemôže byť ložisko vyhradeného nerastu (výhradné ložisko), úložisko rádioaktívneho a iného odpadu a horninová štruktúra vhodná na využívanie geotermálnej energie.

Návrh zákona vylučuje ukladanie vo vodnom útvare, ktorým je podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") trvalé alebo dočasné sústredenie vody na zemskom povrchu alebo pod jeho povrchom charakterizované znakmi hydrogeologického režimu.

Vhodnosť úložiska s dostatočnou kapacitou musí potenciálny prevádzkovateľ overiť podľa kritérií a postupu pri posudzovaní úložného komplexu, ktoré uvádza príloha č. 1 návrhu zákona.

Ustanovuje sa podmienka, že úložiskom môže byť vymedzená oblasť, kde sa ukladá oxid uhličitý, kde sú vybudované súvisiace povrchové a vtláčacie zariadenia a kde na základe výsledkov ložiskového geologického prieskumu neexistuje významné riziko úniku a významné riziko pre verejné zdravie a pre životné prostredie.

V § 4 ods. 5 sa pripúšťa možnosť situovania viacerých úložísk v samostatnej hydraulickej jednotke za podmienky, že každé z nich spĺňa podmienky na ukladanie podľa tohto zákona pri vzájomnom pôsobení vtláčaného oxidu uhličitého.

K § 4 až 7:

V § 4 sú uvedené náležitosti, ktoré musí obsahovať žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie, ak žiadosť nie je úplná, obvodný banský úrad rozhodnutie o povolení na ukladanie nevydá. Okrem tejto podmienky musí byť žiadateľ technicky spôsobilý a schopný riadiť a prevádzkovať úložisko a mať zabezpečený odborný dozor. V žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie musí byť zohľadnené stanovisko Európskej komisie (ďalej len „Komisia").

Ustanovenie upravuje dokladovanie technickej spôsobilosti žiadateľom buď zoznamom realizovaných projektov alebo geologických prác podobného zamerania alebo údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má žiadateľ k dispozícii na zriadenie a prevádzku úložiska.

Povolenie na ukladanie je možné len na základe rozhodnutia o povolení na ukladanie, k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie je potrebné osvedčenie o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie vydaným ústredným orgánom štátnej správy na úseku uskladňovania, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo). Prednosť na vydanie rozhodnutia o povolení na ukladanie má držiteľ prieskumného územia do jedného roka po vydaní rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom objemu úložiska na účely ukladania, ktorú schválilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 569/2007 o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Všetky žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie vrátane ich náležitostí doručí Hlavný banský úrad Komisii s cieľom zabezpečiť plnenie požiadaviek smernice v celej Európskej únii. V rozhodnutiach o povolenie na ukladanie obvodný banský úrad zohľadní stanovisko Komisie a predloží Hlavnému banskému úradu odôvodnenie svojho rozhodnutia. Hlavný banský úrad informuje Komisiu o rozhodnutí o povolení na ukladanie a v prípade, že sa toto rozhodnutie líši od stanoviska Komisie, túto odchýlku zdôvodní. Kontrola žiadostí o vydanie povolenia na ukladanie na úrovni Európskej únie by mala prispieť k zvýšeniu dôveryhodnosti verejnosti k technológii CCS.

Ustanovenie § 7 zahŕňa obsah rozhodnutia o povolení na ukladanie vydaným obvodným banským úradom a rozdeľovník, komu rozhodnutie o povolení na ukladanie obvodný banský úrad doručí.

K § 8:

Ustanovenie sa týka zmien v prevádzke úložiska, ak dôjde k podstatnej zmene, ktorá môže mať výrazný vplyv na verejné zdravie alebo na životné prostredie. Túto podstatnú zmenu zohľadní prevádzkovateľ v zmene plánu prevádzkovania úložiska.

Ustanovuje sa, kedy obvodný banský úrad aktualizuje rozhodnutie o povolení na ukladanie, vydá nové rozhodnutie o povolení na ukladanie a kedy úložisko uzatvorí. Ak obvodný banský úrad nevydá nové povolenie na ukladanie, je zodpovedný za monitorovanie úložiska, súvisiacich povrchových a vtláčacích zariadení, úložného komplexu a mraku oxidu uhličitého, za nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia a za preventívne opatrenia a nápravnú činnosť. V týchto prípadoch doterajší prevádzkovateľ uhradí obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním týchto povinností.

K § 9:

Uvádzajú sa niektoré obmedzenia týkajúce sa zloženia prúdu oxidu uhličitého z dôvodu eliminovania rizík, ktoré môžu pôsobiť deštruktívne na prepravnú sieť alebo ohroziť verejné zdravie a životné prostredie.

Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie chemických analýz zloženia prúdu oxidu uhličitého a ich vyhodnotenie pred jeho uložením tak, aby sa neovplyvnila primárna tesnosť štruktúry a nedošlo k porušeniu niektorých všeobecne záväzných právnych predpisov, napr. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, alebo zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ je taktiež povinný viesť register množstva, zloženia a vlastností vtláčaného oxidu uhličitého a najmenej raz ročne doručiť obvodnému banskému úradu správu o množstve a vlastnostiach ukladaného prúdu oxidu uhličitého.

K § 10:

Ustanovenie vymedzuje povinnosť prevádzkovateľa vykonávať monitorovanie úložiska, súvisiacich zariadení a úložného komplexu na základe vypracovaného plánu monitorovania podľa požiadaviek taxatívne vymenovaných v prílohe č. 2, ktorý predloží na schválenie obvodnému banskému úradu. Plán monitorovania sa aktualizuje každých päť rokov a musí zohľadniť zvýšené riziko úniku, ktoré môže ohroziť verejné zdravie a poškodiť životné prostredie, ako aj nové vedecké poznatky a najlepšie dostupné techniky týkajúce sa monitorovania. Aktualizovaný plán monitorovania predkladá prevádzkovateľ obvodnému banskému úradu na schválenie.

K § 11:

Ustanovenie ukladá prevádzkovateľovi povinnosť predkladať raz ročne správu o vykonanej činnosti týkajúcej sa ukladania, v ktorej uvedie množstvo, zloženie a vlastnosti vtláčaného a uloženého prúdu oxidu uhličitého, výšku finančnej zábezpeky, použité monitorovacie prístroje a ostatné informácie týkajúce sa ukladania. Obvodný banský úrad všetky správy o vykonanej činnosti predkladá Hlavnému banskému úradu.

K § 12:

Ustanovenie upravuje právo obvodného banského úradu vykonávať prehliadky úložných komplexov a kontrolovať plnenie povinností prevádzkovateľa za účelom preverenia účinkov ukladania na verejné zdravie a na životné prostredie. Prehliadky sú členené na priebežné prehliadky, ktoré sa vykonávajú raz ročne do doby uplynutia troch rokov od uzavretia úložiska a každých päť rokov do doby prechodu zodpovednosti na obvodný banský úrad a následné prehliadky, ktoré sa vykonávajú v prípade zistenia úniku, závažného nedostatku alebo nedostatočného plnenia podmienok uvedených v povolení na ukladanie. O výsledku prehliadok obvodný banský úrad vyhotovuje zápisnicu s uvedením plnenia požiadaviek v súvislosti s ukladaním a ďalších opatrení.

K § 13:

Upravujú sa povinnosti prevádzkovateľa pri zistení úniku alebo významného nedostatku vykonaním nápravných opatrení na základe plánu nápravných opatrení schváleného obvodným banským úradom. Obvodný banský úrad môže prevádzkovateľovi nariadiť, aby vykonal dodatočné nápravné opatrenia, ktoré môžu meniť alebo dopĺňať opatrenia v schválenom pláne nápravných opatrení a ktoré môže obvodný banský úrad vykonať aj z vlastného podnetu, alebo môže ich vykonanie zabezpečiť. V tomto prípade je prevádzkovateľ povinný uhradiť obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním dodatočných nápravných opatrení.

K § 14:

Ustanovenie upravuje postup pred uzavretím úložiska a po jeho uzavretí zo strany prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať plán pre etapu po uzavretí úložiska podľa prílohy č. 2 ešte pred jeho samotným uzavretím, ktorý schváli obvodný banský úrad. V prípade keď bolo zrušené povolenie na ukladanie obvodný banský úrad po uzavretí úložiska je zodpovedný za monitorovanie, nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia a za preventívne opatrenia a nápravnú činnosť. V tomto prípade je prevádzkovateľ povinný uhradiť obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním týchto povinností.

K § 15:

Ustanovenie upravuje povinnosti pri prechode zodpovednosti na obvodný banský úrad v prípade, ak všetky dostupné dôkazy nasvedčujú tomu, že uložený prúd oxidu uhličitého je trvalo izolovaný. Prevádzkovateľ je v tomto prípade povinný predložiť obvodnému banskému úradu spolu so žiadosťou súhrnnú správu na účely prechodu zodpovednosti, ktorá bude zahŕňať postup overenia tesnosti štruktúry, výsledky monitorovania vylučujúce únik a dlhodobý vývojový trend úložiska. Po splnení týchto podmienok Hlavný banský úrad vydá rozhodnutie o prechode zodpovednosti, čím zaniká povinnosť vykonávať priebežné prehliadky vtláčacích zariadení a monitorovanie sa vykonáva len v nevyhnutnej miere. Obvodný banský úrad vymáha od bývalého prevádzkovateľa náhradu nákladov potrebných na vykonanie nápravných opatrení v prípade, ak neboli vykonané povinnosti vyplývajúce z povolenia na ukladanie.

V prípade uzavretia úložiska prechod zodpovednosti na obvodný banský úrad nastane, ak je zabezpečená primárna a sekundárna tesnosť štruktúry a bolo odstránené vtláčacie zariadenie.

K § 16:

Ustanovenie upravuje dokladovanie primeraného finančného zabezpečenia ako nevyhnutnej súčasti prevádzkovateľa splniť všetky činnosti súvisiace s ukladaním pred ich započatím. Výška finančnej zábezpeky sa stanoví pred započatím ukladania a upraví sa pri podstatnej zmene, alebo ak je potrebné zohľadniť významné riziko. Ustanovenie deklaruje možnosť, kedy sa výška finančnej zábezpeky nezmení.

K § 17:

Upravuje sa povinnosť prevádzkovateľa poukázať na osobitný účet obvodného banského úradu finančnú úhradu, ktorá bude použitá na práce spojené so zabezpečovaním primárnej tesnosti úložiska a monitorovania úložného komplexu po dobu 30 rokov. Jej výšku zohľadňujú kritériá uvedené v prílohe č. 1 a 2.

K § 18:

Ustanovenie vytvára prístup k prepravnej sieti a úložisku (ďalej len „prístup"), ktorý je bez ohľadu na geografické situovanie potenciálnych prevádzkovateľov v Európskej únii podmienkou vstupu k službám na vnútornom trhu s elektrinou a teplom alebo konkurenčného pôsobenia v ňom. Pri povoľovaní prístupu obvodný banský úrad prihliada na kapacitu úložiska a prepravnej siete, záujmy prevádzkovateľa úložiska alebo prepravnej siete a na záujmy ostatných užívateľov úložiska (napríklad fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb poverených prevádzkovateľom vykonávať posudzovanie úložiska podľa najlepšie dostupných techník, pravidelné alebo nepravidelné monitorovanie vo vtláčacom, prepravnom a kompresnom zariadení v dočasných zásobníkoch a v monitorovacích vrtoch) a úložného komplexu a prístup nepovolí, ak z technického hľadiska nie je možné vyhovieť žiadosti o prístup. Prevádzkovateľ môže odmietnúť prístup, ale obvodný banský úrad mu umožnenie prístupu a vykonanie potrebných opatrení môže nariadiť, ak tieto budú ekonomicky efektívne, záujemca o prístup uhradí všetky náklady na ich vykonanie a ich vykonaním sa neovplyvní bezpečnosť ukladania.

Ak nedôjde k mimosúdnemu vyriešeniu sporu v súvislosti s odmietnutím prístupu, rozhodne súd podľa Občianskeho súdneho poriadku. Pri riešení cezhraničného sporu v súvislosti s odmietnutím prístupu ministerstvo pri riešení tohto odmietnutia spolupracuje s príslušným orgánom členského štátu a vymieňa si s ním informácie.

K § 19:

Ustanovenie § 19 definuje potrebu zriadenia informačného systému týkajúceho sa ukladania ako súčasti informačného systému verejnej správy a vymenuváva jeho registre. Informačný systém prevádzkuje a jeho obsah sprístupňuje Hlavný banský úrad najmä pre štátne orgány, orgány verejnej správy, obce alebo vyššie územné celky, ktoré ho využijú pri povoľovaní činností, ktoré môžu ovplyvniť ukladanie, alebo môžu byť ukladaním ovplyvnené.

K § 20 a 21:

Ustanovenie § 20 definuje povinnosti orgánov štátnej správy na úseku ukladania, ktorými je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy na úseku ukladania, Hlavný banský úrad a obvodné úrady životného prostredia.

Ustanovenie § 21 upravuje štátny dozor nad dodržiavaním povinností podľa návrhu zákona.

K § 22:

Upravuje sa možnosť uloženia sankcií orgánov štátneho dozoru v prípade porušenia povinností zo strany prevádzkovateľa.

K § 23:

Na konanie podľa návrhu zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak návrh zákona neustanovuje inak.

K § 24:

Hlavný banský úrad má povinnosť spolupracovať v rámci cezhraničnej prepravy oxidu uhličitého a cezhraničného úložného komplexu na územie iného členského štátu Európskej únie s obvodným banským úradom štátu Európskej únie.

K § 25:

Prechodné ustanovenie ukladá Hlavnému banskému úradu predložiť Komisii súhrnnú správu o uplatňovaní tohto zákona vrátane registrov prvýkrát do 30. júna 2011

K § 26:

Ustanovenie obsahuje transpozičnú prílohu č. 3.

K Čl. II:

V zákone č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov sa navrhuje zaradiť ukladanie k osobitným zásahom do zemskej kôry.

K Čl. III:

Navrhovanou úpravou zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe sa upravuje vzťah medzi návrhom zákona a osobitnou právnou úpravou vo vzťahu k procedúre, ktorá predchádza vydaniu povolení a vo vzťahu k štátnemu dozoru.

K Čl. IV:

V navrhovanej novele zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa dopĺňa sadzobník správnych poplatkov o niektoré položky vyplývajúce z Čl. X. a z návrhu zákona.

K Čl. V:

Navrhuje sa vyňať z rozsahu pôsobnosti zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nakladanie, zachytávanie, prepravu a ukladanie podľa návrhu zákona v súlade s transpozíciou zmeny smernice 2006/12/ES a zmeny nariadenia (ES) č. 1013/2006.

K Čl. VI:

Navrhuje sa doplniť do zoznamu priemyselných činností kategórie priemyselných činností zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prevádzky na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely ukladania. Doplnenie je v súlade s transpozíciou zmeny smernice 2008/1/ES.

K Čl. VII:

K bodu 1:

Navrhovaná novela vodného zákona sa pri zisťovaní výskytu, množstva, režimu a kvality podzemnej vody dopĺňa o monitorovanie v úložných komplexoch podľa návrhu zákona.

K bodu 2:

Navrhuje sa v programe opatrení vodného zákona povolenie vyňatia vstupov znečisťujúcich látok do podzemných vôd, ak sú spôsobené vtláčaním prúdu oxidu uhličitého na účely ukladania, alebo sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti vodného zákona.

Body 1 a 2 sú v súlade s transpozíciou zmeny smernice 2000/60/ES.

K Čl. VIII:

Navrhovaná novela zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyníma povinnosti prevádzkovateľa mať povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov a podávania overených správ obvodnému úradu životného prostredia a správcovi registra.

K Čl. IX:

K bodu 1:

Navrhovaná novela zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA") sa v zozname navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie dopĺňa o ukladanie s objemom oxidu uhličitého bez limitu pre povinné hodnotenie aj pre zisťovacie konanie.

K bodu 2:

Navrhovaná novela zákona EIA sa v zozname navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie dopĺňa o potrubia na prepravu oxidu uhličitého so svetlosťou od 800 mm pre povinné hodnotenie a do 800 mm pre zisťovacie konanie, alebo dĺžkou do 40 km pre povinné hodnotenie a do 40 km pre zisťovacie konanie.

K bodu 3:

Navrhovaná novela zákona EIA sa v zozname navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie dopĺňa o zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely ukladania pri prahovej hodnote od 1 500 000 t/rok pre povinné hodnotenie a do 1 500 000 t/rok pre zisťovacie konanie.

K bodu 4:

Navrhovaná novela zákona EIA sa v zozname činností podliehajúcich povinne medzinárodnému posudzovaniu z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice dopĺňa o zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely ukladania a o potrubia s veľkou svetlosťou na prepravu oxidu uhličitého vrátane pripojených kompresných staníc.

Body 1 až 4 sú v súlade s transpozíciou zmeny a doplnenia smernice 85/337/EHS

K Čl. X:

Navrhovaná novela zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v predmete tohto zákona dopĺňa o ustanovenie, že sa vzťahuje na environmentálnu škodu a bezprostrednú hrozbu takejto škody bez ohľadu na zavinenie o prevádzkovanie ukladania podľa návrhu zákona v súlade s novelou smernice 2004/35/ES.

K Čl. XI:

K bodu 1:

Navrhovaná novela zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „geologický zákon") sa vo vymedzení niektorých pojmov rozširuje ložiskový geologický prieskum o prieskum, ktorým sa zisťujú a overujú geologické podmienky na zriaďovanie úložísk na účely ukladania podľa návrhu zákona.

K bodu 2:

Navrhuje sa doplniť, že ak záverečná správa, pri riešení ktorej boli overené geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk na účely ukladania, musí obsahovať výpočet objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru.

K bodu 3 a 4:

Navrhovaná novela geologického zákona dopĺňa § 18 týkajúci sa posudzovania a schvaľovania záverečných správ o záverečné správy s výpočtom objemu úložiska na účely ukladania a o povinnosť evidovať objemy úložísk na účely ukladania.

K bodu 5:

Navrhuje sa doplniť novelu geologického zákona v § 21 ods. 2 týkajúcom sa definície vybraných geologických prác o úložiská na účely ukladania.

K bodu 6:

Navrhuje sa doplniť novelu geologického zákona v § 21 ods. 5 o horninové štruktúry alebo podzemné priestory vhodné na trvalé ukladanie oxidu uhličitého a súvisejúcich priestorov.

K bodu 7:

Navrhuje sa doplniť novelu geologického zákona v § 25 o ustanovenie týkajúce sa prednostného práva držiteľa prieskumného územia na vydanie rozhodnutia o povolení na ukladanie do jedného roka od vydania rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom objemu úložiska na účely ukladania.

K bodu 8:

Navrhovaná novela geologického zákona dopĺňa § 36 týkajúci sa štátnej geologickej správy o povinnosť Ministerstva životného prostredia o posudzovanie záverečných správ s výpočtom objemov úložísk na účely ukladania.

K Čl. XII:

Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 1. septembra 2011.

V Bratislave dňa 13. apríla 2011

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

József Nagy v. r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť