Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

508/2010 Z. z.

5.3. 2011, 20:48 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje pravidlá a postupy zaobchádzania s tovarom, ktorými sa zabezpečuje uplatňovanie opatrení vydaných na základe osobitných predpisov pre pohyb tovaru medzi Európskou úniou a tretími štátmi na území Slovenskej republiky, ako aj opatrení na zabránenie protiprávnemu konaniu osôb pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru medzi Európskou úniou a tretími štátmi na území Slovenskej republiky. Colný zákon nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2004 a bol viackrát novelizovaný.

Návrhom zákona sa implementujú opatrenia vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93.

V súlade s nariadením č. 765/2008 sa upravujú kompetencie colných orgánov pri prepúšťaní dovážaných výrobkov do colného režimu voľný obeh. Navrhovaná novela zákona zároveň ustanovuje postup colných orgánov v prípadoch, v ktorých majú podozrenie, že dovážané výrobky môžu predstavovať vážne riziko týkajúce sa zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia a verejnosti alebo nie sú v súlade s harmonizačnými predpismi Európskej únie.

Predkladanou novelou zákona sa ďalej navrhuje upraviť aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - vymedziť kompetenciu orgánu dozoru a kontroly v súvislosti s vydávaním záväzného stanoviska tak, aby korešpondovala s ustanoveniami Colného zákona a nariadenia č. 765/2008.

Návrh zákona zároveň vo svojich ďalších článkoch reaguje na zmeny vykonané v súvisiacich právnych predpisoch.

Vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2011.

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Termín začatia a ukončenia PPK:

bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Žiadne Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie

- dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? x

3. Sociálne vplyvy

- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

- sociálnu exklúziu,

- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť x

4. Vplyvy na životné prostredie x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti x

A.3. Poznámky

Neprepustením nebezpečného a škodlivého tovaru do colného režimu voľný obeh sa dosiahne vyššia úroveň ochrany životného prostredia.

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR doložku vybraných vplyvov odsúhlasilo dňa 3. 8. 2010.

Vplyvy na životné prostredie

Životné prostredie

5.1. Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú návrhom ovplyvnené a aký bude ich vplyv (pozitívny alebo negatívny)?

Neprepustením nebezpečného a škodlivého tovaru do colného režimu voľný obeh sa dosiahne vyššia úroveň ochrany životného prostredia (pozitívny vplyv). Vplyv na konkrétnu zložku životného prostredia bude závisieť od povahy, fyzikálnych vlastností, chemických vlastností a zamýšľaného použitia jednotlivých druhov tovaru, ktorý v dôsledku nesplnenia zákonných povinností nebude prepustený do colného režimu voľný obeh.

5.2. Bude mať navrhovaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno aký?

Vzhľadom na skutočnosť, že prepustením do colného režimu voľný obeh získava tovar colný status Spoločenstva a možno ho prepravovať a voľne s ním nakladať na území celej Európskej únie, navrhovaná právna úprava môže mať v závislosti od charakteristiky a fyzikálnych vlastností tovaru pozitívny vplyv aj na chránené územia.

5.3. Bude mať návrh vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice?

Vzhľadom na skutočnosť, že prepustením do colného režimu voľný obeh získava tovar colný status Spoločenstva a v súlade s voľným pohybom tovaru ako jedným zo základných princípov, na ktorých je vybudovaná Európska únia, možno takýto tovar prepravovať a voľne s ním nakladať na území celej Európskej únie. Navrhovaná právna úprava preto môže mať v závislosti od charakteristiky a fyzikálnych vlastností tovaru pozitívny vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

Doložka zlučiteľnosti

návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie

1. Predkladateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2. Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

3. Problematika návrhu zákona:

a) je upravená v práve Európskej únie:

- primárnom:

 čl. 3 ods. 1 písm. a), čl. 28 až 37 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010),

- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva

o Európskej únii - do 30. novembra 2009):

 nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4),

 nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6),

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008),

 nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009),

b) je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:

- rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C - 272/03, Hauptzollamt Neubrandenburg v. Jens Christian Siig, rok 2004, Zb. roz. ESD (I - 11 941),

- rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C - 400/03, Waterman SAS, predtým Waterman SA v. Directeur général des douanes et droits indirects, rok 2004, Zb. roz. ESD (I - 06553),

- rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C - 194/94 CIA Security International SA proti Signalson SA a Securitel SPRI,

- rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C - 443/98 Unilever Italia, SpA proti Central Food SpA,

- rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C - 267/03 trestné konanie proti Lars Erik Staffan Lindberg,

- rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C - 89/04 Mediakabel BV proti Commissariaat voor de Media.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) Lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: 1. 1. 2010

b) Lehota určená na predloženie návrhu zákona na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.

c) Proti SR nebolo začaté konanie o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

d) Informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia: bezpredmetné.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:

Úplný.

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

II.

Osobitná časť

K čl. I

K bodom 1 až 3

Navrhovanou legislatívno-technickou úpravou sa precizuje § 1 a 2 spolu s poznámkou pod čiarou.

K bodu 4

Navrhované znenie § 5 upravuje kompetencie a postupy colných orgánov zabezpečujúce vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93.

Ustanovuje sa oprávnenie colných orgánov kontrolovať, či dovážané výrobky navrhnuté na prepustenie do colného režimu voľný obeh, pri ich správnej inštalácii, údržbe a používaní, nepredstavujú vážne a bezprostredné ohrozenie zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia a verejnosti, či majú pripojenú sprievodnú dokumentáciu a či majú správne umiestnené označenie CE. Ak má colný orgán podozrenie, že dovážané výrobky nie sú bezpečné, alebo nemajú priloženú sprievodnú dokumentáciu alebo správne umiestnené označenie CE, colný orgán požiada príslušný orgán dozoru a kontroly o vydanie záväzného stanoviska k tejto otázke a až do vydania záväzného stanoviska tovar do colného režimu voľný obeh neprepustí.

Colné orgány prepustia tovar do colného režimu voľný obeh, ak orgán dozoru a kontroly podozrenie colného orgánu nepotvrdí, alebo ak orgán dozoru a kontroly nereaguje na požiadanie colného orgánu do troch pracovných dní. Ak však v tejto lehote orgán dozoru a kontroly colnému orgánu oznámi, že na vydanie záväzného stanoviska potrebuje dlhší čas z dôvodu vykonania analýz, odobratia laboratórnych vzoriek, rôznych skúšok a pod., colný orgán colné konanie preruší, kým mu nie je doručené záväzné stanovisko.

Nariadenie č. 765/2008 je všeobecne záväzný právny akt Európskej únie, ktorý je v celom rozsahu priamo uplatniteľný vo všetkých členských štátoch EÚ. Z uvedeného dôvodu návrh zákona odkazuje na priamu aplikáciu tých ustanovení nariadenia č. 765/2008, ktoré nevyžadujú ďalšiu konkretizáciu vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Zároveň sa upravuje povinnosť colných orgánov zničiť tovar, ktorý podľa stanoviska orgánu dozoru a kontroly predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť. Takýto postup je v súlade s čl. 56 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva v platnom znení a čl. 29 ods. 4 nariadenia č. 765/2008.

K bodu 5

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na znenie nových poznámok pod čiarou v § 5.

K bodu 6

V súvislosti s prijatím nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. 11. 2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) sa aktualizuje znenie poznámok pod čiarou.

K bodu 7

Navrhovanou legislatívno-technickou úpravou sa precizuje odkaz v legislatívnom texte spolu s poznámkou pod čiarou.

K bodom 8 a 9

Navrhovaným znením sa Ministerstvo financií SR splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho náležitosti žiadosti o zriadenie slobodného pásma alebo slobodného skladu a doklady a podklady, ktoré majú byť k žiadosti pripojené. Pri predkladaní podkladov k žiadosti pôjde o podklady v súlade s § 32 ods. 2 Správneho poriadku, ktorého subsidiárne použitie upravuje § 85 ods. 1 Colného zákona.

K bodu 10

V súvislosti s prijatím nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. 11. 2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) sa aktualizuje znenie poznámok pod čiarou.

K bodu 11

Zmena sa navrhuje v súvislosti s legislatívnou úpravou vykonanou v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

K bodu 12

S cieľom predísť interpretačným problémom sa precizuje znenie tretej vety § 85 ods. 3 vo vzťahu k dotknutým subjektom.

K čl. II

Ustanovením inštitútu „vyšetrovateľ colnej správy" je žiaduce rozšíriť zoznam orgánov príslušných konať v mene štátu. V prípade škody spôsobenej vyšetrovateľom colnej správy alebo povereným colným orgánom v trestnom konaní bude týmto orgánom Ministerstvo financií SR.

K čl. III

Navrhovaná úprava v zákone č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru precizuje doterajší text zdôraznením skutočnosti, že do obydlia môže colný orgán vstúpiť, len ak má podozrenie, že sa v ňom nachádza tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva.

K čl. IV

K bodu 1

V súvislosti s Lisabonskou zmluvou sa upravuje § 4 ods. 2.

K bodu 2

Vzhľadom na závažnosť možných dôsledkov rozhodnutia o upustení od zabezpečenia colného dlhu pri tovare prepustenom do colného režimu tranzit sa navrhuje, aby orgánom vecne príslušným vydávať takéto rozhodnutia bolo Colné riaditeľstvo SR.

K bodu 3

V súvislosti so zmenou právnych predpisov Európskej únie a navrhovanou úpravou v čl. I bode 1 sa aktualizuje znenie poznámky pod čiarou k odkazu 29.

K bodu 4

Po získaní úplných vyšetrovacích právomocí colný kriminálny úrad (ďalej len „CKÚ") zabezpečuje kompletnú dokumentáciu miesta činu. Výjazdové skupiny pozostávajú len z colníkov CKÚ, pričom Policajný zbor Slovenskej republiky, na rozdiel od predchádzajúcej praxe, už neposkytuje na zadokumentovanie stavu na mieste činu svojho kriminalistického technika. Z uvedených dôvodov sa ustanovuje kriminalistickým technikom CKÚ právomoc na odoberanie daktyloskopických odtlačkov potrebná najmä z dôvodu, že podozrivé osoby, resp. osoby pristihnuté pri páchaní trestných činov uvádzajú, že s tovarom, ktorý vezú, nemajú nič spoločné, že ho našli, resp. že ich niekto požiadal len o odvoz vozidla, v ktorom sa takýto tovar nachádza, a oni o existencii takéhoto tovaru nemali vedomosť. V takýchto prípadoch je potrebné z tovaru odobrať daktyloskopické odtlačky, ktoré sa porovnajú s odtlačkami podozrivej, zadržanej alebo zatknutej osoby.

K bodom 5 až 7

Vzhľadom na potreby aplikačnej praxe sa navrhuje rozšíriť oprávnenie colníka použiť služobného psa aj na pachové práce.

K bodom 8 a 9

V súvislosti s Lisabonskou zmluvou sa upravuje § 59b a príloha č. 3.

K čl. V

Novelou zákona sa vymedzuje kompetencia orgánu dozoru a kontroly v súvislosti s vydávaním záväzného stanoviska tak, aby korešpondovala s ustanoveniami Colného zákona a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.

K čl. VI

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2011.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 22. septembra 2010.

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť