Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

564/1991 Zb.

30.7. 2019, 16:22 |  najpravo.sk

Dôvodová správa k pôvodnému návrhu zákona o obecnej polícii vypracovaná 9. októbra 1991. Zákon vyšiel pod. č. 564/1991 Zb. Z dôvodu ďalších novelizácií už táto pôvodná dôvodová správa neposkytuje výklad všetkých aktuálne platných a účinných ustanovení.

 

I. Všeobecná časť

 

Zrušením sústavy národných výborov, uzákonením postavenia obcí ako právnických osôb vykonávajúcich samosprávu na svojom území a niektorých štátosprávnych činnosti a prijatím ďalších zákonných noriem upravujúcich výkon štátnej správy na miestnej úrovni došlo v právnom poriadku k významným zmenám v postavení obcí najmä vo vzťahu k štátu a organizovaní a vykonávaní ich úloh v rámci samosprávy. Nové právne ponímanie postavenia obcí počíta aj s plnením takých úloh, ktoré v uplynulom období plnili miestne a mestské národné výbory prostredníctvom Inšpekcie verejného poriadku v súčinnosti s orgánmi Zboru národnej bezpečnosti. Zákon SNR č. 369/1990 Zb. pri konštituovaní úloh samosprávy umožnil určitú autonómiu obcí pri plnení úloh samosprávy. V § 19 preto ustanovil možnosť obci zriadiť si na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, na vykonávanie jej nariadení a rozhodnutí i ďalších úloh obecnú políciu ako svoj poriadkový útvar. Toto ustanovenie ponecháva organizáciu, financovanie a materiálne zabezpečenie činnosti tohto útvaru v plnom rozsahu v kompetencii obce. Rámcovo vymedzuje i hlavné úlohy a oprávnenia obecnej polície.

Počas účinnosti tohto zákona sa však ukázalo, že takáto úprava je v praxi nepostačujúca, medziiným aj preto, že je iba rámcová a nekomplexná, v praxi obcí umožňujúca rôzny postup a výklad a neposkytuje dostatočné právne záruky na jej fungovanie.

Všeobecné požiadavky obcí preto vyvolávali tlak na štátne orgány, aby im v tomto smere poskytli pomoc najmä v otázkach výkladu spomínaných ustanovení, usmernenia pri ich aplikácii a vymedzenia úloh a oprávnení obecnej polície. V súvislosti s tým sa prejavilo aj právne vákuum i rozdielne názory na používanie donucovacích prostriedkov obecnou políciou. Pri nemožnosti štátnych orgánov riešiť tieto problémy neprávnou cestou bolo nutné pristúpiť k legislatívnym úpravám. V záujme preklenutia uvedených problémov sa došlo k záveru, že najracionálnejšie z časového a vecného hľadiska bude problematiku riešiť v súvislosti s uzákonením Policajného zboru Slovenskej republiky. Slovenská národná rada tento názor akceptovala a v § 75 zák. Slovenskej národnej rady o Policajnom zbore Slovenskej republiky ustanovila, že pre potreby plnenia úloh obecnej polície možno primerane použiť niektoré ustanovenia tohto zákona. Aj takéto riešenie bolo koncipované iba ako prechodné a v záujme právnej istoty občanov a obcí je potrebné prijať osobitnú zákonnú úpravu, ktorá vymedzí všetky inštitúty súvisiace s činnosťou obecnej polície jednoznačne a z hľadiska sporných problémov taxatívne. Jedná sa predovšetkým o vymedzenie oprávnení jej pracovníkov a možnosti používania donucovacích prostriedkov.

Návrh zákona vychádza tiež zo skúsenosti a poznatkov získaných z činnosti obecnej polície pred rokom 1938 a poznatkov z činnosti Inšpekcii verejného poriadku národných výborov zriaďovaných podľa nariadenia vlády SSR č. 18/1974 Zb. a z rozsahu úloh. ktoré obciam zveril zákon č. 369/1990 Zb. Návrh zákona rešpektuje zákon o obecnom zriadení v tom smere že právomoc zriaďovať obecnú políciu a ustanovovať jej organizáciu je vecou obce. Tým je daná aj jej zodpovednosť za činnosť obecnej polície. Zákonom sa navrhuje upraviť len také okruhy problémov, ktorými sa nezasiahne do kompetencií obcí ale len sa zaručí právna istota v súvislosti so zasahovaním tohto poriadkového útvaru obcí do práv občanov a právnických osôb.

Navrhuje sa, aby pri plnení úloh podľa tohto zákona pracovníci obecnej polície používali aj donucovacie prostriedky, a preto je potrebné zabezpečiť ich primeraný odborný výcvik. V súlade no zákonom o obecnom zriadení bude náklady spojené s týmto odborným výcvikom znášať obec.

Návrh zákona nepredpokladá výdavky zo štátneho rozpočtu.

 

II. Osobitná časť

 K § 1:

 Vymedzuje sa predmet navrhovanej právnej úpravy s tým, že jednotlivé podrobnosti týkajúce sa činnosti obecnej polície rozvádzajú nasledujúce ustanovenia.

 K § 2:

 Definuje sa pojem obecnej polície v súvislosti s jej poslaním pri zabezpečovaní úloh samosprávy obci. Zákon SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení takýto pojem neobsahuje a obecnú políciu kvalifikuje len ako poriadkový útvar.

 V záujme komplexnosti zákona ustanovenia odseku 2 konštatuje kompetenciu obce zriaďovať obecnú polícia.

 K § 3:

 Ustanovujú sa základné úlohy obecnej polície. Vychádza sa pritom z rozsahu kompetencie obce vymedzenej zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ďalšími zákonmi pri plnení úloh štátu a úloh samosprávy. Nad rámec týchto kompetencií navrhuje sa zveriť týmto zákonom pracovníkom obecnej polície oprávnenie prejednávať v blokovom konaní niektoré priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Toto oprávnenie sa obmedzuje iba na priestupky spáchané neuposlúchnutím zákazu. ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky. Na príslušnosti dopravných inšpektorátov policajného zboru na prejednávanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti nesmej premávky v správnom konaní sa týmto nič nemení. Zakotvuje sa tiež signalizačná povinnosť obecnej polície pre prípady, keď vo svojej činnosti zistí také porušenie právnych predpisov, ktorých riešenie nie je vecou obce.

 Určenie ďalších úloh je vecou obecného zastupiteľstva a bude závisieť od posúdenia miestnych potrieb pri zabezpečovaní úloh samosprávy.

 K § 4 a 5:

 Aby nebolo zákonné oprávnenie obce zriaďovať obecnú políciu len formálne napĺňané, ustanovuje sa, že rozsah prostriedkov a organizácia obecnej polície musí zodpovedať jej úlohám.

 Na rozdiel od doterajšieho ustanovenia § 19 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. sa upúšťa od pojmu "príslušník obecnej polície". Tento pojem je totiž v rozpore so skutočnosťou, že sa jedná o pracovníkov obce v pracovnom pomere. Vzhľadom na postavenie a náročnosť úloh ustanovujú sa predpoklady pracovníkov obecnej polície. Vychádza sa pritom z požiadaviek a názorov obcí získaných počas prípravy návrhu zákona.

 K § 6:

 Zakotvuje sa postavenie náčelníka obecnej polície a jeho najdôležitejšie úlohy súvisiace s jej riadením.

 V ods. 2 sa rieši jeho zastupovanie, a to buď formou poverenia alebo možnosťou zriadiť si stáleho zástupcu náčelníka.

 K § 7:

 Rozsah povinností vychádza zo všeobecných požiadaviek na zachovávanie zákonnosti pracovníkmi obecnej polície, ktorí sú pri výkone práce verejnými činiteľmi (§ 89 Trestného zákona). Z takéhoto postavenia vyplýva aj potreba úpravy ich vystupovania na verejnosti.

 Ďalej sa v ustanovení vymedzujú povinnosti pri činnosti pracovníkov obecnej polície pri ochrane verejného poriadku, a to aj v nadväznosti na zabezpečenie práv a právom chránených záujmov občanov. Výpočet povinností nie je taxatívny, pretože ďalšie povinnosti im vyplývajú z osobitných právnych predpisov.

 K § 8 až 12:

 Návrh zákona taxatívne vypočítava okruh oprávnení pracovníkov obecnej polície. Vychádza pritom z ustanoveného, ale i predpokladaného rozsahu úloh obecnej polície. Ustanovenia upravujú na jednej strane všeobecné oprávnenia, ktoré sú nevyhnutné pre to, aby si pracovnici obecnej polície mohli riadne plniť svoje úlohy, predovšetkým pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci a pri spolupráci s príslušnými orgánmi a na druhej strane špeciálne oprávnenia, pri ktorých je nevyhnutné ustanoviť podrobné podmienky pri ich vykonávaní.

 Ide prakticky o bližšiu úpravu tých ustanovení zákona o Policajnom zbore Slovenskej republiky, ktoré sa podľa jeho § 75 primerane vzťahovali na obecnú políciu.

 Pokiaľ ide o poskytnutie súčinnosti pri preukazovaní totožnosti osoby, rozumie sa tým napríklad poskytnutie osobných údajov, adresy miesta pobytu alebo sídla zamestnávateľa prípadne telefónneho čísla, na ktorom možno totožnosť osoby overiť.

 K § 13 až 16:

 Vychádza sa z toho, že rovnako ako policajti Policajného zboru Slovenskej republiky musia aj pracovnici obecnej polície disponovať špecifickými donucovacími prostriedkami. Ich použitie je v mnohých prípadoch jediným účinným prostriedkom na dosiahnutie alebo obnovenie právneho stavu. Keďže ide o citlivú oblasť, pri ktorej sa vážnym spôsobom zasahuje do zákonných práv a slobôd občanov, ustanovenia preto striktne vymedzujú, kedy, za akých okolností, akým spôsobom a proti komu môžu byť použité.

 Ďalej sa upresňuje postup pracovníkov obecnej polície pred použitím donucovacích prostriedkov. Použitie konkrétneho donucovacieho prostriedku sa ponecháva na rozhodnutie zakročujúceho pracovníka obecnej polície podľa povahy vykonávaného služobného zákroku a konkrétnych okolností prípadu, samozrejme pri splnení zásady zákonnosti a primeranosti.

 Služobným psom sa na účely tohto zákona rozumie pes, ktorý prešiel kynologickým výcvikom v ozbrojených zboroch alebo iných špecializovaných zariadeniach.

 K § 17:

 Každé použitie donucovacieho prostriedku dáva možnosť

 vzniku ublíženia na zdraví. V prípade, keď k takejto skutočnosti dôjde, pracovník obecnej polície je povinný poskytnúť osobe, ktorej bolo zranenie spôsobené, prvú pomoc a lekárske ošetrenie. Túto povinnosť však nemusí splniť v tých prípadoch ak by bol nútený vykonať také ďalšie opatrenia, ktorých nesplnenie by znamenalo bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia jeho alebo ďalších osôb.

 Použitie donucovacích prostriedkov si vyžaduje vzhľadom na svoju závažnosť, aby o tom bol informovaný náčelník obecnej polície. V prípadoch uvedených v odseku 3 sa zvýrazňuje povinnosť spísať úradný záznam.

 K § 18:

 V záujme zabezpečenia zvýšenej ochrany uvedených osôb sa ustanovuje, že v zákone vymedzené donucovacie prostriedky nesmie pracovník obecnej polície proti týmto osobám použiť. Ich prípadné použitie je viazané na ustanovené podmienky.

 K § 19:

 Použitie zbrane je najzávažnejším zásahom do práv a slobôd občanov a väčšinou prináša sa sebou nežiadúce následky na zdraví a živote osoby, proti ktorej bola použitá. Možnosť použiť zbraň je vždy upravovaná primerane rozsahu a dôležitosti plnenia úloh toho, komu je toto oprávnenie zverené.

 Úlohy samosprávy obce podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a úlohy jej zverené osobitnými zákonmi ktoré bude plniť obecná polícia, nie sú takého charakteru aby vyžadovali zveriť právo použiť zbraň pracovníkovi obecnej polície v rovnakej miere ako policajtovi Policajného zboru Slovenskej republiky. S právom pracovníka obecnej polície nosiť zbraň je však spojená zodpovednosť obce znášať dôsledky spojené s použitím zbrane nad rámec, ktorý dovoľuje zákon. Preto sa obci zveruje oprávnenie rozhodnúť, či nosenie zbrane je z hľadiska úloh obecnej polície potrebné. Druhovo sa vymedzuje zbraň ktorú je možné na tieto účely nosiť.

 K § 20:

 Pokiaľ činnosťou obecnej polície dôjde k vzniku škody bude sa zodpovednosť obce riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka upravujúcimi otázky zodpovednosti organizácie za spôsobenú škodu.

 K § 21 až 23:

 Z dôvodov zabezpečenia právnych istôt a následnej právnej ochrany pracovníkov obecnej polície, ktorí sú pri zabezpečovaní úloh verejnými činiteľmi, sa priamo v zákone ustanovujú spôsoby preukazovania príslušnosti k obecnej polícii pred zákrokom.

 Základným spôsobom preukazovania príslušnosti k obecnej polícii je rovnošata. Prenechaním rozhodnutia o druhu rovnošaty je rešpektovaná aj skutočnosť, že viaceré obce zriadili obecnú políciu, a vystrojili ju rovnošatami ešte pred účinnosťou tohoto zákona. K eliminovaniu potenciálnych problémov pri identifikácii pracovníka obecnej polície slúži okrem rovnošaty aj preukaz. V prípadoch, ak nemožno preukázať príslušnosť uvedeným spôsobom, použije sa ústne vyhlásenie.

 K § 24:

 Potreba upraviť spoluprácu obecnej polície s orgánmi štátu vyplýva najmä z rôznorodosti jej činnosti a vo vzťahu k Policajnému zboru Slovenskej republiky z rozsahu úloh pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku. Pretože nemožno vypočítať všetky štátne orgány prichádzajúce do úvahy z hľadiska tejto spolupráce, uvádzajú sa v tomto ustanovení len tie orgány, s ktorými sa predpokladá stály, resp. častý styk.

 K § 25 a 26:

 Navrhovaný zákon zveruje na účely plnenia úloh pracovníkom obecnej polície dôležité oprávnenia a možnosť používať donucovacie prostriedky v rozsahu a spôsobom upraveným v osobitných ustanoveniach.

Použitie týchto prostriedkov a oprávnení však v praxi prináša pri neodbornom používaní aj možné riziká, najmä vo vzťahu k ochrane zdravia a majetku osoby, voči ktorej zásahy smerujú. Zákon preto ustanovuje, že pracovník obecnej polície bude môcť plniť úlohy obecnej polície iba ak na to bude mať odbornú spôsobilosť. Je preto nevyhnutné, aby pracovníci obecnej polície prešli primeranou odbornou prípravou ako policajti Policajného zboru SR, pričom budú musieť preukázať dostatočné vedomosti potrebné pre plnenie úloh obecnej polície skúškou pred odbornou komisiou. Podrobnosti súvisiace s preukazovaním odbornej spôsobilosti bude upravovať nariadenie vlády Slovenskej republiky. Pretože podľa platnej právnej úpravy náklady súvisiace s činnosťou obecnej polície v plnej miere znáša obec, bude povinnosťou obce zabezpečiť odbornú prípravu za úplatu na základe uzavretých dohôd. Niet totiž dôvodu, aby tieto náklady v súčasnosti znášal štát. Z ekonomického hľadiska ani nemožno kalkulovať, aké množstvo finančných prostriedkov by bolo potrebné vynaložiť na túto prípravu, pretože nie je známe, koľko obcí využije práva zriadiť obecnú políciu a koľko pracovníkov bude v tomto smere potrebné odborne školiť. V budúcnosti však nie je vylúčené, aby tieto náklady po vytvorení osobitnej inštitúcie (napr. Policajnej akadémie) znášal vo všeobecnom záujme štát. Túto skutočnosť však bude potrebné následne premietnuť do rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 Zákon dáva možnosť obci požiadať Policajný zbor Slovenskej republiky o vykonanie odbornej prípravy. Odbornú prípravu budú však môcť vykonávať i organizácie, ktoré sa takouto činnosťou zaoberajú.

 K § 27:

 Pretože do prijatia tohto zákona nebola prijatá komplexná zákonná úprava o obecnej polícii a niektoré veci týkajúce sa jej činnosti neupravil zákon SNR o obecnom zriadení ani zákon SNR o Policajnom zbore Slovenskej republiky, je potrebné, aby tie obce, ktoré už zriadili obecnú políciu, vykonali v zákonom ustanovenej lehote opatrenia na zosúladenie s týmto zákonom. Ustanovuje sa aj lehota, v ktorej sa budú musieť pracovníci obecnej polície podrobiť skúške na preukázania odborne j spôsobilosti.

 K § 28:

 V zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa v § 19 upravujúcom problematiku obecnej polície zrušia odseky 3 a 4

 úpravujúce úlohy obecnej polície a oprávnenia jej pracovníkov. Spomínané ustanovenia sa stanú prijatím navrhovaného zákona bezpredmetné. Nedotknuté zostávajú odseky 1 a 2 C, 19 tohto zákona.

 Navrhuje sa zrušiť § 75 zákona SNR o Policajnom zbore Slovenskej republiky. Ide o ustanovenie, ktorým sa preniesla na prechodnú dobu pôsobnosť tohto zákona aj na obecnú políciu za účelom preklenutia medzery v právnom poriadku. Navhovanou úpravou sa toto ustanovenie stáva bezpredmetným.

 K § 29:

 Navrhuje sa, aby zákona nadobudol účinnosť 1. januárom 1992.

 V Bratislave dňa 9. októbra 1991

 Ján  Č a r n o g u r s k ý

 predseda vlády Slovenskej republiky

 Ladislav  P i t t n e r

 minister vnútra Slovenskej republiky


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť