Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Zastavenie starých exekúcií schválil parlament

26.6. 2019, 16:39 |  najpravo.sk

76 hlasmi poslancov zo 142 prítomných poslancov dnes poslanci Národnej rady SR schválili zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Zákon ešte vyžaduje podpis prezidentky.

Čo prinesie zastavenie starých exekúcií

Vyše tri milióny exekúcií aktuálne štatistiky v SR sú alarmujúce. Pre roky neriešenú situáciu, keď sa dlžníci topili v chudobe, exekútori nevedeli vymôcť dlhy a súdy sú zbytočne zapratané spismi, navrhlo Ministerstvo spravodlivosti SR riešenie, ktorým je návrh zákona zastavenia starých exekúcií, v ktorých sa za posledných 5 rokov nevymohlo ani len 15 eur. Nejde však o žiadnu exekučnú amnestiu, ktorá by bola morálnym hazardom a “háčikom” pre neplatičov a špekulantov.

„Samotné jadro dlhov nezanikne, po zastavení exekúcie sa však zrušia exekučné a súdne trovy. Dlh bez trov si bude môcť veriteľ začať nárokovať nanovo v prípade, že dlžník bude mať opäť z čoho platiť.“ vysvetľuje ministerstvo.

Ako to bude fungovať?

Ak sa stará exekúcia zastavila, exekútor vyhotoví upovedomenie o zastavení starej exekúcie. Trovy starej exekúcie exekútora pozostávajú z trov exekútora, ktoré si pred zastavením starej exekúcie z prijatého alebo vymoženého plnenia oprávnene ponechal a paušálnych trov vo výške 35 eur; ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa výška paušálnych trov o daň z pridanej hodnoty, ktorú je exekútor povinný platiť. Na úhradu iných trov starej exekúcie nemá exekútor nárok. Paušálne trovy znáša oprávnený. Exekútor vyzve oprávneného na zaplatenie paušálnych trov v upovedomení o zastavení starej exekúcie, ak si exekútor paušálne trovy uplatňuje. Upovedomenie o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu paušálnych trov, na základe ktorej neboli paušálne trovy uhradené do 60 dní od ukončenia exekučného konania, je exekučným titulom.

Proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie, ktoré bolo vydané v rozpore s týmto zákonom, môže oprávnený podať do 30 dní od jeho doručenia u exekútora námietky. Námietky proti paušálnym trovám nie sú prípustné. Exekučné konanie sa končí právoplatnosťou uznesenia súdu o zamietnutí námietok alebo uznesenia súdu, ktorým sa námietky odmietli. Ak námietky neboli podané, exekučné konanie sa končí doručením upovedomenia o zastavení starej exekúcie súdu. Ukončením exekučného konania sa považuje poverenie na vykonanie exekúcie za vrátené.

Pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii sa po ukončení exekučného konania podľa tohto zákona nepremlčí skôr, ako uplynie jeden rok; to platí rovnako, ak osobitný predpis umožňuje nariadiť výkon rozhodnutia do určitej doby.

Najčastejšie otázky

Prinášame tiež súhrn najčastejších otázok a odpovedí v súvislosti so zastavením starých exekúcií vypracovaných Ministerstvom spravodlivosti SR:

Ktoré exekúcie sa zo zákona zastavia?

Zákon v zásade predpokladá zastavenie všetkých exekúcií starších ako 5 rokov, a to bez ohľadu na to, kto je veriteľom.

Výnimky majú len takéto exekúcie:

a) vymoženie pohľadávky na výživnom,

b) uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní,

c) vymoženie pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu,

d) vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,

e) vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže podľa osobitného predpisu,

f) starú exekúciu, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch pred jej zastavením podľa tohto zákona dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur,

g) starú exekúciu, v ktorej je povinným ten, koho majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie

Príklady

1. Ak sa vymáha výživné pre maloletého, tak tento zákon na tom nič nemení a exekúcia bude ďalej pokračovať.

2. Ak sa vymáha nepeňažná povinnosť ako napr. odstránenie plota/hnojiska a podobne, rovnako tento zákon na tom nič nemení a exekúcia bude pokračovať.

3. Ak sa vymáha nezaplatená nebanková pôžička, tak ak už uplynulo 5 rokov a v posledných 18 mesiacoch nevymohlo nič, tak sa exekúcia zastaví. Oprávnený sa bude musieť rozhodnúť, či podá návrh na exekúciu opätovne, alebo pohľadávku odpíše. Podobne to je aj napr. s faktúrami za elektrinu/plyn a pod.

Ako pomôže zastavenie starých exekúcií súdom

„Zastavenie starých exekúcií pomôže určite súdom, to nemožno nepostrehnúť. Pomoc súdom však nie je samoúčelná, keďže to, že súdy budú mať kapacitu riešiť iné vážne prípady (maloletí, neplatenie dlhov) rýchlejšie, je na prospech všetkých občanov. Veritelia tiež pravdepodobne prehodnotia vymožiteľnosť svojich nárokov a urobia komerčné rozhodnutie o tom, či v exekúcii treba pokračovať.“ konštatuje ministerstvo.

Čo prinesie zákon o zastavení starých exekúcií?

Zjednodušene, zákon do praxe prinesie to, že exekúciu treba pre nemajetnosť dlžníka zastaviť vtedy, ak sa dlh do 5 rokov nevymohol. Veriteľ sa bude musieť rozhodnúť, či podá návrh opätovne, alebo pohľadávku odpíše. V súčasnosti veriteľ (a je jedno, či štátny alebo neštátny) pred takú dilemu nie je postavený, a preto exekúcie často trvajú aj viac ako 10 rokov.

Zaniká po zastavení starej exekúcie dlh?

Nie, pohľadávka veriteľa, teda aj dlh dlžníka, nezaniká. Každý si musí byť vedomý svojej zodpovednosti, nikomu sa dlhy nemôžu odpustiť len tak. Príklad: ak občan dlhuje zdravotnej poisťovni peniaze za neplatenie poistného, zdravotná poisťovňa ich môže opätovne vymáhať a dať na dlžníka exekúciu po novom (ak zistí majetnosť dlžníka).

Ktorých ľudí sa bude zmena týkať?

V zásade tých, ktorí majú exekúcie trvajúce dlhšie ako 5 rokov a bude zistená nemajetnosť dlžníka. Taktiež tých, ktorí majú exekúcie kratšie a to odvtedy, odkedy už budú trvať viac ako 5 rokov a bude zistená nemajetnosť dlžníka.

Prečo zastavenie starých exekúcií a nie exekučná amnestia?

„Pretože exekučná amnestia by bola voči občanom, ktorí poctivo platia všetky dlhy, nespravodlivá a z dlhodobejšieho hľadiska môže vytvárať nesprávne signály o možnostiach jej opakovania, taktiež viesť k nezodpovednosti pri plnení povinností. O to viac v situácii, kedy v budúcnosti bude zrejme stále vyšší tlak na udržateľnosť verejných financií. Ak je niekto platobne neschopný, má k dispozícii osobný bankrot.“ uzatvára ministerstvo vo svojej tlačovej správe.

Stanovisko Slovenskej komory exekútorov

Slovenská komora exekútorov rešpektuje rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá dnes prijala zákon o zastavení niektorých exekúcií. Upozorňuje však, že viaceré pochybnosti okolo zákona neboli pri jeho schvaľovaní odstránené.

„Slovenská komora exekútorov pripúšťa, že nová norma môže pomôcť odbremeniť súdy. Naďalej však zastáva názor, že nepomôže tým dlžníkom, ktorí poctivo splácajú svoje záväzky a môže povzbudiť špekulantov, aby sa svojim povinnostiam vyhli. Toto môžu slušní ľudia považovať za nespravodlivé,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

V zákone podľa komory ostali viaceré sporné body samotného procesu zastavenia predmetných exekúcií. „Až prax ukáže, či nebude v niektorých prípadoch potrebná úprava, aby súdni exekútori mohli v plnom rozsahu uskutočniť úmysel zákonodarcu. Zároveň sa nie úplne podarilo odstrániť pochybnosti časti právnickej obce, či niektoré časti zákona nemôžu byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,“ uzavrel Miroslav Paller.


 

Legislatívny proces vrátane dôvodovej správy a Spoločnej správy výborov Národnej rady SR (ktorá obsahuje pozmeňujúce návrhy vrátane ich odôvodnenia) si pozrite TU.

Zdroj: nrsr.sk, ske.sk, justice.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca