Najprávo.sk - najlepší právny poradca

SÚDNA RADA SR: Treba zabezpečiť primerané materiálne a iné stimuly pre kvalifikovaný personál súdov

25.6. 2019, 17:29 |  najpravo.sk

Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu rozpočtu súdnictva a Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2020 – 2022 schválila tento týždeň nasledovné stanovisko, ktoré vám prinášame v plnom, nekomentovanom znení:

Súdna rada Slovenskej republiky

konštatuje, že

návrh rozpočtu súdnictva a kapitoly Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predložený Súdnej rade Slovenskej republiky Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Kanceláriou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podľa § 86 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ukazovateľov, ktoré boli rozpísané Ministerstvom financií Slovenskej republiky, v súvislosti s prípravou návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 (limity príjmov a výdavkov na uvedené obdobie),

nezabezpečuje

vytvorenie podmienok pre fungovanie účinného justičného systému navrhovanými finančnými zdrojmi na financovanie základných úloh súdnictva, nakoľko neumožňuje v plnom rozsahu zabezpečiť primerané platové náležitosti zamestnancov a stabilizáciu ľudských zdrojov, bežnú prevádzku súdnictva, prevádzkové výdavky na opravy a údržbu, odstraňovanie havarijných stavov, obnovu techniky a interiérového zariadenia, prevádzku a rozvoj informačných systémov, realizáciu bežných transferov a taktiež nepostačuje na krytie investičných potrieb v oblasti správy budov, strojov, zariadení a dopravných prostriedkov.

Návrh súčasne v primeranej miere nezabezpečuje plnenie záverov stanoviska Poradnej rady európskych sudcov (CCJE) o financovaní a riadení súdov, z ktorého vyplýva potreba alokácie dostatočných zdrojov pre súdy, ktoré by im umožňovali fungovať riadne a v súlade so štandardami stanovenými v čl. 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Návrh nekorešponduje ani so závermi tzv. Bratislavského manifestu, prijatého dňa 7. júna 2019 valným zhromaždením Európskej siete súdnych rád, ktorá je orgánom, zjednocujúcim všetky súdne rady a im podobné orgány členských štátov Európskej únie. Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád poukazuje na negatívnu tendenciu členských štátov Európskej únie, určovať finančné zdroje pre súdnictvo podľa minulých alebo aktuálnych nákladov, nezohľadňujúc pri tom skutočné zaťaženie a požiadavky súdov. V zmysle bodu 2. Bratislavského manifestu, adresovaného primárne Európskej komisii a Európskemu parlamentu, je nevyhnutné nielen rešpektovať nezávislosť súdnictva zo strany zákonodarnej a výkonnej moci, ale aj podporovať ďalšie investície do súdnej moci a zahrnutie súdnej moci do reformných alebo modernizačných plánov zo strany členských štátov Európskej únie.

Nerešpektovanie záverov a odporúčaní Európskej komisie, Európskej siete súdnych rád a nezohľadňovanie súčasnej pozitívnej ekonomickej situácie bude mať za následok, že štát nezabezpečí požadovanú efektivitu súdnictva, reálne sa nemôže splniť schválený program vlády pre oblasť justície na obdobie rokov 2016 až 2020 a výrazne sa sťaží vytváranie nevyhnutných podmienok na zlepšenie vymožiteľnosti práva v prospech občanov a podnikateľov.

Zdôrazňuje,

že postup Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky predložením Návrhu prioritných výdavkových titulov za súdnictvo na roky 2020 až 2022 je pozitívnym krokom, avšak len čiastočne zlepší situáciu v súdnictve, pretože neodstráni poddimenzovanosť rozpočtu pre zabezpečenie efektivity súdnictva. Nedostatočne nastavené limity výdavkov, ich zníženie oproti schválenému rozpočtu na rok 2019, konkrétne zníženie limitu mzdových prostriedkov o sumu 5 545 741 eur, zníženie limitu výdavkov v kategórii tovary a služby o 14 336 192 eur, zníženie limitu kapitálových výdavkov o sumu 6 600 000 eur, vedú k neustálym obmedzeniam a úsporným opatreniam na úkor kvality zabezpečenia všetkých úloh súdnictva a plynulosti ich realizácie počas rozpočtového roka.

Vyslovuje podporu

snahe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vo veci ďalších požiadaviek avizovaných Ministerstvu financií Slovenskej republiky na zabezpečenie rozpočtových prostriedkov na pokrytie zákonných a nevyhnutných výdavkov súdov, konkretizovaných v Návrhu prioritných výdavkových titulov, ktorý je súčasťou Návrhu rozpočtu pre súdy a ostatné rozpočtové organizácie na roky 2020 až 2022, predovšetkým požiadaviek na:

- dofinancovanie osobných výdavkov a stabilizácie personálu vo výške 18 211 051 eur na rok 2020, 17 969 051 eur na rok 2021 a vo výške 17 969 051 eur na rok 2022, ktorými bude pokryté personálne posilnenie a dofinancovanie osobných výdavkov zamestnancov súdnictva, pokrytie osobných a prevádzkových výdavkov, vyplývajúcich z legislatívnych zmien (hosťujúci sudcovia, justiční čakatelia), dofinancovanie výdavkov na príplatky za výkon funkcie sudcu, príplatky k dôchodku pozostalým, ako aj výdavkov na príspevky na rekreáciu;

- dofinancovanie prevádzky súdnictva vo výške 14 336 192 eur ročne, najmä rozpočtových výdavkov na súdne konania, bežnú prevádzku budov a vozidiel, obnovu techniky a interiérového zariadenia, odstraňovanie havarijných stavov, výdavkov na nájom, energie, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu;

- pridelenie kapitálových prostriedkov vo výške 21 852 796 eur na rok 2020 na realizáciu rekonštrukcie samostatného sídla Okresného súdu Bratislava I na Lazaretskej ul. č. 3 – Cukrovej ul. č. 1;

- dofinancovanie výdavkov na zastavenie starých exekúcií vo výške 34 237 910 eur na rok 2020, 4 216 555 eur na rok 2021 a vo výške 3 290 385 eur na rok 2022;

- dofinancovanie rozvoja a podpory informačných systémov vo výške 9 352 421 eur na rok 2020, 2 300 000 eur na rok 2021 a vo výške 2 300 000 eur na rok 2022.

Navrhuje,

v záujme zabezpečenia efektívneho výkonu súdnictva a plnenia odporúčaní Európskej komisie pre efektívnu spravodlivosť (Správa CEPEJ-COOP/2017/14) z novembra 2017, zabezpečiť primerané materiálne a iné stimuly pre kvalifikovaný personál súdov a podniknúť kroky pre zlepšenie pracovných podmienok sudcov a zamestnancov súdnictva, a to najmä:

- akceptovať uplatnené prioritné výdavkové tituly jednotlivých súdov, ktoré neboli zahrnuté do Návrhu prioritných výdavkových titulov časti súdnictva kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na roky 2020 až 2022;

- zabezpečiť zvýšenie doposiaľ určeného počtu miest:

1. sudcov na Okresnom súde Bratislava I, na Okresnom súde Malacky, na Okresnom súde Nové Zámky, na Okresnom súde Žilina, na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom, na Okresnom súde Partizánske, na Krajskom súde v Prešove, na Okresnom súde v Prešove, na Okresnom súde Kežmarok, na Okresnom súde Poprad a na Okresnom súde Vranov nad Topľou;

2. zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme podľa požiadaviek súdov o 129 miest;

- zabezpečiť zachovanie doposiaľ určeného počtu miest sudcov na Krajskom súde v Bratislave, na Okresnom súde Bratislava II, na Okresnom súde Bratislava IV, na Okresnom súde Bratislava V, na Okresnom súde Pezinok, na Krajskom súde v Nitre, na Okresnom súde Komárno, na Okresnom súde Topoľčany, na Krajskom súde v Žiline, na Okresnom súde Ružomberok, na Okresnom súde Bardejov, na jednotlivých súdoch v obvode Krajského súdu v Košiciach, na jednotlivých súdoch v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici a na Krajskom súde v Trenčíne;

- dofinancovať osobné výdavky zamestnancov súdnictva a zabezpečiť adekvátne platové ohodnotenie štátnych zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, na ktorého nedostatočnosť súdy dlhodobo upozorňujú.

K návrhu limitov príjmov a výdavkov rozpočtu kapitoly Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2020 až 2022,

konštatuje, že

- návrh limitu výdavkov na tovary a služby umožňuje pokryť len základné prevádzkové náklady, nevyhnutné na zabezpečenie výkonu súdnictva, správu súdu a finančné plnenia vyplývajúce zo zákonov, zmlúv a rozsudkov;

- návrh limitu výdavkov na bežné transfery nezahŕňa výdavky za odchodné sudcov;

- na rozpočtované obdobie 2020 – 2022 neboli zohľadnené požiadavky kapitoly vo výške: 41 272 849 eur pre rok 2020, 23 717 448 eur pre rok 2021 a vo výške 11 046 492 eur pre rok 2022.

vyslovuje podporu

požiadavkám kapitoly Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na zvýšenie návrhu limitu výdavkov, špecifikovaným v Komentári k návrhu limitov príjmov a výdavkov kapitoly na roky 2020 až 2022, najmä v nasledovných oblastiach:

- údržba, servis a modernizácia informačno-komunikačných technológií vrátane rekonštrukcie a vybudovania novej LAN kabeláže, zavedenie plnohodnotného systému elektronickej registratúry a archivácie;

- zariadenie priestorov a náklady na bežnú prevádzku budovy na Klobučníckej ulici;

- kapitálové a bežné výdavky, súvisiace s rekonštrukciou budovy na Župnom námestí a dočasným sťahovaním do priestorov na Zámockej a Lazaretskej ulici;

- iné bežné výdavky: na rekreačné poukazy, nájom osobných motorových vozidiel na služobné účely, organizáciu konferencií, všeobecné služby a všeobecný materiál;

- bežné transfery - odchodné sudcov;

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, súvisiace predovšetkým s preradením zamestnancov do vyšších platových tried a doplnením zamestnancov na technické a pomocné činnosti;

a to v snahe dosiahnuť skvalitnenie interných procesov a služieb pre verejnosť, zabezpečiť podmienky pre komplexnú elektronizáciu a informatizáciu štátnej správy, zabezpečiť dostatočné personálne a materiálne krytie potrieb Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Zdroj: zasadnutia.sudnarada.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca