Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Sociálna poisťovňa odpovedá na otázky týkajúce sa opatrení proti šíreniu koronavírusu

24.3. 2020, 18:20 |  najpravo.sk

Preukaz o trvaní PN pri „koronových“ PN posiela lekár, pacient nemá žiadne povinnosti

V súvislosti s veľkým množstvom lekármi vystavených dočasných PN a vyplácaných dávok nemocenské, ktoré súvisia s koronavírusom, začína byť aktuálna otázka Preukazu o trvaní PN (tzv. lístku na peniaze). Ide o potvrdenie skutočnosti, že dočasná PN prechádza aj do nasledujúceho mesiaca. Za normálnych okolností o takéto potvrdenie pacient musí požiadať ošetrujúceho lekára a následne ho doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. V prípade dočasných PN vystavených v súvislosti s koronavírusom pacient nemusí Sociálnej poisťovni takéto potvrdenie doručiť, ani navštíviť ošetrujúceho lekára. Preukaz o trvaní dočasnej PN (tzv. lístok na peniaze) Sociálnej poisťovne pošle lekár.

Ostatní pacienti, ktorí sú na dočasnej PN s diagnózami, ktoré nesúvisia s koronavírusom, posielajú preukazy o trvaní PN sami štandardným postupom (poštou alebo do schránky na pobočke), teda nie prostredníctvom lekára.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že ak je poistenec práceneschopný len počas jedného kalendárneho mesiaca, napr. je na PN od 2. marca do 20. marca, takéto tlačivo do Sociálnej poisťovne nepotrebuje posielať.

Sociálna poisťovňa automaticky – bez žiadosti – predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR-ky

Ústredný krízový štáb odporučil, aby Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojim rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. V takýchto prípadoch sa poistencom nebude ani prerušovať povinné sociálne poistenie.

Sociálna poisťovňa preto automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek bez to, aby si rodič musel podávať novú žiadosť.

O dávku bude poistenec žiadať novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni ohlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Ako majú pediatri potvrdzovať žiadosti o ošetrovné z dôvodu starostlivosti o deti

Vzhľadom na viaceré otázky lekárov – pediatrov, ako majú potvrdzovať žiadosti o OČR (ošetrovanie člena rodiny) v prípade starostlivosti o deti do 10 rokov (10 rokov plus 364 dní veku) a detí nad 11 rokov, Sociálna poisťovňa ich usmerňuje nasledovne:

Ak je škôlka alebo škola uzatvorená z dôvodu nariadenia príslušného orgánu (momentálne ich uzatvorenie nariadil ústredný krízový štáb) pediatri nepotvrdzujú rodičom detí do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo). Žiadosť o ošetrovné zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne slúži výlučne rodičom na uplatnenie nároku na dávku ošetrovné. Pediatri ju nepotvrdzujú, to znamená, že rodičia ju majú poslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne e- mailom bez potvrdenia lekárom. Uvedené opatrenie bolo prijaté z dôvodu, aby rodičia zdravých detí nemuseli navštevovať pediatrov v ich ambulanciách.

Ak je škola uzatvorená z dôvodu nariadenia príslušného orgánu (ústredný krízový štáb), pediatri potvrdia rodičom detí starších ako 10 rokov (11 rokov a viac) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo), pričom pediatri vypíšu časť A tohto potvrdenia. Vypísaním tohto potvrdenia pediater potvrdí, že takéto dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovania z dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť pobyt v domácom prostredí bez dozoru rodiča. Z uvedeného vyplýva, že potrebu osobného a celodenného ošetrovania u detí nad 11 rokov musí verifikovať pediater. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetrovania sa v zdravotnej dokumentácii uvedie diagnóza U07.2.

Dôchodcovia v zahraničí dostanú dôchodky, aj keď nestihli predložiť doklad o žití

Dôchodcom, ktorí žijú v zahraničí a ktorí v dôsledku pandémie koronavírusu nestihli v zákonom stanovenej lehote predložiť doklad o žití, Sociálna poisťovňa bude v tomto problémovom období vyplácať dôchodky aj bez tohto potvrdenia. V mnohých štátoch totiž nefungujú príslušné inštitúcie, ktoré overujú pravosť podpisov.

Sociálna poisťovňa však dôchodcov žijúcich v zahraničí vyzýva, aby na jej urgenčnú žiadosť o potvrdenie, ktorú im doručí, odpovedali zaslaním vlastnoručne podpísaného potvrdenia o žití bez overenia podpisu príslušným úradom. Súčasne musia uviesť dôvod, prečo nie je podpis overený. Potvrdenie môžu zaslať buď poštou, ale aj e-mailom (naskenované) na adresu: podatelna@socpoist.sk alebo prostredníctvom webovej stránky Sociálnej poisťovne v rubrike Informačno-poradenské centrum tu:Formulár pre otázky.

Sociálna poisťovňa bude akceptovať, ak dôchodcovia žijúci v zahraničí potvrdenia a iné písomnosti zašlú e-mailom s tým, že dodatočne – ak to bude z ich strany možné – zašlú originál dokladu v papierovej forme. O ukončení platnosti týchto mimoriadnych dočasných postupov bude Sociálna poisťovňa informovať.

II. pilier: O akceptačný list žiadajte len cez e-schránku sporiteľa

Sociálna poisťovňa oznamuje, že z dôvodu prijatia preventívnych opatrení v súvislosti s koronavírusom, ktorých cieľom je zamedziť osobný kontakt zamestnancov pobočiek so žiadateľmi o vystavenie akceptačného listu (II. dôchodkový pilier), s účinnosťou od 18. 3. 2020 dočasne pozastavuje vydávanie akceptačných listov na základe osobného požiadania klienta na pobočke.

Osobné požiadanie, ako zákonnú podmienku vydania akceptačného listu, je možné v plnom rozsahu nahradiť elektronicky podanou žiadosťou odoslanou z elektronickej schránky sporiteľa cez portál slovensko.sk (Elektronická schránka), pričom po spracovaní tejto žiadosti bude akceptačný list zaslaný sporiteľovi opäť do jeho schránky aktivovanej na portáli slovensko.sk.

Iné žiadosti a informácie súvisiace s II. pilierom týkajúce sa napr. účasti na starobnom sporení, postúpených príspevkov a pod. je možné zasielať mailom, resp. prostredníctvom elektronického formulára uverejneného na portáli Sociálnej poisťovne tu: Kontakty – Informačno-poradenské centrum (IPC).

Sociálna poisťovňa nemôže uznať PN bez potvrdenia lekára

Mnoho zamestnancov sa obracia na Sociálnu poisťovňu so žiadosťou o uznanie dočasnej práceneschopnosti z dôvodu uzavretia ich prevádzky. Podľa zákona Sociálna poisťovňa prizná dávku nemocenské iba vtedy, ak je potvrdená ošetrujúcim lekárom. Je teda na rozhodnutí lekára, či žiadosť o PN uzná ako opodstatnenú z medicínskeho hľadiska.

Kedy môže v súvislosti so šírením koronavírusu lekár vystaviť poistencovi PN-ku? Len osobe, ktorej regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil karanténu, ďalej pacientovi, ktorý sa vrátil z rizikových oblastí alebo tomu, komu bola nariadená karanténa z dôvodu potvrdenia ochorenia. Pacient v takýchto prípadoch kontaktuje lekára výlučne telefonicky a riadi sa jeho pokynmi. Ďalší postup žiadosti o nemocenské, ak lekár potvrdí medicínske opodstatnenie PN-ky, je tu: www.socpoist.sk.

Osobitne sa v tomto období posudzuje PN-ka len v prípade učiteľov, sociálnych pracovníkov a iných zamestnancov takýchto zariadení, ktoré boli na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu uzatvorené. V takýchto prípadoch (po komunikácii telefónom alebo emailom) lekár poistencovi dočasnú PN vystaví.

Z týchto postupov Sociálna poisťovňa nemôže robiť výnimky, zákon jej to neumožňuje.

O prípadným zmenách bude Sociálna poisťovňa informovať.

Viac informácií, prípadne aj aktualizované informácie nájdete TU.

Zdroj: socpoist.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca