Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Rimavskosobotský súd by mohol mať novú budovu už v roku 2015

15.5. 2013, 17:13 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh na schválenie začatia obstarania zmeny dokončenej stavby „Zmena účelu využitia budovy polikliniky na Okresný súd Rimavská Sobota" s predpokladanou cenou predmetu obstarávania 5 076 617,55 eur s DPH a s predpokladaným termínom ukončenia stavebných prác v roku 2015. Táto investičná akcia bola zaradená do programu priorít verejných prác na roky 2014 až 2016.

Súd sídli v troch starých budovách a pojednáva aj v pivničných priestoroch

Okresný súd Rimavská Sobota sídlil pôvodne v dvoch objektoch. Hlavná budova súdu je na Jesenského ulici č. 3 a v súčasnosti v nej pracuje 40 zamestnancov. Ďalší objekt je v správe súdu na Daxnerovej ulici č. 11, kde pracuje momentálne 20 zamestnancov. Po zlúčení Okresného súdu Rimavská Sobota s Okresným súdom Revúca bolo potrebné zabezpečiť ďalšie priestory. Okresný súd preto v októbri roku 2004 prevzal do výpožičky od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky objekt na Daxnerovej ulici č. 12. V roku 2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky previedlo správu budovy okresnému súdu. V tejto budove pracuje 11 zamestnancov, z toho 3 sudcovia, sú tam 2 pojednávacie miestnosti, časť oddelenia agendy C (civilná agenda) a oddelenie agendy Ro (platobné rozkazy).

Takéto priestorové usporiadanie však podľa ministerstva nespĺňa podmienky na zabezpečenie výkonu súdnictva, nakoľko nie sú dosiahnuté priestorové štandardy pre zamestnancov ani pre verejnosť, budovy sú rozdielne dislokované, sú v zlom technickom stave a vyžadujú zvýšené prevádzkové náklady. Ministerstvo spravodlivosti poukázalo aj na to, že niektoré z pojednávacích miestností sú umiestnené v pivničných priestoroch.

Priestorové problémy súdu sa riešia už od roku 2000

Vedenie ministerstva spravodlivosti už v roku 2000 s cieľom riešiť priestorové problémy Okresného súdu Rimavská Sobota, teda súdu v druhom najväčšom okrese v Banskobystrickom kraji, začalo rokovania o možnosti získania vhodnej budovy pre umiestnenie okresného súdu. Ako vyhovujúci objekt sa ukázala budova, ktorú v tom čase využívala Poliklinika Okresného ústavu národného zdravia v Rimavskej Sobote. V tom čase sa v meste dokončovali nové priestory pre polikliniku a bol predpoklad, že koncom roku 2000 bude objekt uvoľnený.

Ide o bývalú súdnu Sédriu, ktorá bola postavená v rokoch 1885 až 1887 v neorenesančnom slohu a sídlil v nej župný súd. Je situovaná v pamiatkovej zóne mesta Rimavská Sobota, pričom budova disponuje cennými architektonickými prvkami typickými pre justíciu a po rekonštrukcii by bola dôstojným sídlom okresného súdu. Do roku 1922 bola táto budova užívaná ministerstvom spravodlivosti. Na základe zápisu v pozemkovej knihe z roku 1956 bolo zistené, že objekt bol odovzdaný bezodplatným prevodom správy majetku štátu do správy Povereníctvu zdravotníctva – Okresný ústav národného zdravia v Rimavskej Sobote. Na základe týchto skutočností a rozhodnutia vlády Slovenskej republiky bola k 31. decembru 2001 sédria - budova polikliniky, bezodplatne prevedená do správy majetku štátu v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti, do správy okresného súdu, ktorý ju spravuje dodnes.

Budova sedrie (župného súdu) v Rimavskej Sobote

Kedysi hrdá budova župného súdu je dnes obohnaná plechovým plotom, aby neohrozovala okoloidúcich

 

Stavba sedrie ohrozovala okoloidúcich

Už v roku 2004 okresný súd vyhlásil verejnú súťaž na dodávateľa projektovej dokumentácie a v októbri toho istého roku bola uzatvorená zmluva o dielo na vyhotovenie projektovej dokumentácie, avšak vzhľadom na iné priority a nedostatok rozpočtových prostriedkov na investičné akcie v minulosti, nebola stavba zaradená do rozpočtu kapitoly ministerstva spravodlivosti na roky 2005 a 2006.

V septembri 2005 sa veľmi zhoršil stav strechy a fasády objektu, ktorý už ohrozoval okoloidúcich, hrozilo nebezpečenstvo škody zatekaním i na samotnej budove súdu. Okresný súd sanoval tento stav opravou strechy, komínov, fasády budovy a realizáciou plechového oplotenia budovy s celkovým nákladom 1 091 000 Sk (36.215 eur).

Z dôvodu sústavného zhoršovania stavebno - technického stavu a potreby riešiť priestorové problémy súdu, rozhodlo vedenie ministerstva spravodlivosti o začatí stavebnej rekonštrukcie v roku 2008. Stavebná akcia bola aj v návrhu na zaradenie do Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2009 až 2011, avšak z dôvodu nepredloženia stavebného zámeru nebola zaradená do materiálu na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Primátor mesta upozornil na katastrofický stav budovy

V roku 2006 upozornil primátor mesta Rimavská Sobota vtedajšieho ministra spravodlivosti o podaní podnetu na stavebný úrad, aby začal konanie so zameraním na skutočnosť, či sa stavba udržiava v dobrom technickom stave a v prípade zistenia nedostatkov bude trvať na vyvodení sankcií v zmysle stavebného zákona, čo by malo negatívny dopad na štátny rozpočet. Primátor opätovne zdôraznil katastrofický stav budovy a požiadal o urýchlené riešenie ohľadom zabezpečenia rekonštrukcie budovy ešte v apríli 2007.

Práce spomaľujú búrky, holuby, zlodeji a drevomorka domáca

V roku 2007 bola v meste Rimavská Sobota búrka sprevádzaná veternou smršťou. Nárazový vietor poškodil strechu na celej budove vrátane dočasného provizórneho zakrytia z roku 2005. Nosné stropy boli zatečené dažďovou vodou, ktorá prenikla do všetkých priestorov druhého nadzemného podlažia. Dažďovou vodou bola narušená statika stropu, ktorý sa zboril nad chodbou na druhom nadzemnom podlaží. Následne bola vykonaná obhliadka objektu statikom, ktorý konštatoval narušenie nosnej konštrukcie krovu a stropnej konštrukcie nad druhým nadzemným podlažím, ako aj premočenie celého podkrovia.

V historickej budove naviac žili holuby, ktorých vtáčí trus neustále agresívne pôsobil na konštrukcie v objekte a v budove sa prejavilo v značnom rozsahu zamorenie drevených konštrukcii a omietky hubou drevomorka. Na odstránenie tohto stavu vrátane rekonštrukcie strechy sa preinvestovalo cez 1 mil. eur.

Budova sedrie (župného súdu) v Rimavskej Sobote

Okná na neorenesančnej stavbe sú odstránené kvôli drevomorke

V roku 2011, teda v čase, keď už bola ukončená a riadne odovzdaná rekonštruovaná strecha súdnej Sédrie došlo k jej postupnému rozkrádaniu. Tým vznikla na majetku štátu škoda vo výške niekoľko tisíc eur. Aj napriek tomu, že boli páchatelia usvedčení i odsúdení, vzhľadom na ich sociálny status nie je predpoklad, že by škodu nahradili.

Zdroj: Portál právnych predpisov SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca