Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Rekodifikácia civilného procesu bude zrejme blesková

31.3. 2013, 18:58 |  najpravo.sk

V rámci tzv. hodiny otázok sa na pôde Národnej rady SR vyjadril Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Tomáš Borec k priebehu rekodifikácie civilného procesného práva.

„V súčasnosti vyhodnocujeme pripomienky k legislatívnemu návrhu a myslím si, že sa s jednotlivými subjektami, ktoré si uplatnili zásadné pripomienky vo väčšine alebo absolútnej väčšine zrejme zhodneme, vzhľadom na to, že ten materiál vnímajú aj tí, ktorí ho pripomienkujú prevažne veľmi pozitívne a tie pripomienky, ktoré sme dostali, sú naozaj vecné. Našou ambíciou je, aby táto veľká časť z pripomienok, ktoré nám došli, bola naozaj aj zapracovaná do legislatívneho zámeru a myslím si, že okrem tých kľúčových východiskových pozícií, ktoré máme a z ktorých neustúpime, tak všetky tie ostatné vieme uplatniť." uviedol minister Borec.

Borec predpokladá, že legislatívny zámer bude odoslaný vláde Slovenskej republiky už v najbližších dňoch. „Ak bude legislatívny zámer potom vládou schválený, okamžite začneme pripravovať paragrafové znenia týchto nových kódexov. Aj pri príprave paragrafového znenia plánujeme tak ako doposiaľ, veľmi intenzívne komunikovať jednotlivé veci so širokou odbornou verejnosťou, aby sa nachystala na veľké zmeny. Cieľom tejto novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia čo najviac sa priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov účastníkov súdneho konania. To všetko za predpokladu zodpovedného prístupu jednotlivých subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu. S touto prioritou nevyhnutne súvisí aj ďalší cieľ. Zlepšenie vymožiteľnosti práva judikovaného v civilnom konaní. To predpokladá vytvorenie efektívnych inštitútov civilného procesu nielen v samotnom civilnom sporovom poriadku, ale aj v paralelne novelizovaných zákonoch, akým je najmä Exekučný poriadok a zákon o rozhodcovskom konaní." dodal Borec.

Zmeny Exekučného poriadku, Zákona o rozhodcovskom konaní a Notárskeho poriadku

Spolu s rekodifikáciou Občianskeho súdneho poriadku ministerstvo plánuje tiež rozsiahlu revíziu ďalších noriem ako je Exekučný poriadok, zákon o rozhodcovskom konaní, či Notársky poriadok.

„Pokiaľ ide o Exekučný poriadok a taktiež o zákon o rozhodcovskom konaní myslím si, že táto téma momentálne dosť rezonuje vo verejnosti, zásadné zmeny v podobe noviel zákonov budú verejnosti predstavené už v najbližších týždňoch." oznámil poslancom minister Borec. 

Pravidlá šité na mieru

Podľa ministra by z formálneho hľadiska najmarkantnejšou zmenou malo byť odčlenenie do troch osobitných právnych predpisov: Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku. Uviedol, že „takáto špecializácia právnej úpravy umožní vytvoriť pravidlá šité na mieru pre jednotlivé druhy súdnych konaní. To prispeje k vyššej efektívnosti, rýchlosti a hospodárnosti správneho konania a čo je najdôležitejšie, vytvorí predpoklady pre spravodlivejšie súdne konanie." 

Borec očakáva, že paragrafové znenia nových procesných kódexov budú pripravené na jeseň budúceho roka. Vzhľadom k tomu, že pôjde o zásadné zmeny, ministerstvo predpokladá najmenej dvanásťmesačnú legisvakačnú resp. prípravnú lehotu, počas ktorej sa užívatelia právneho predpisu budú môcť podrobne oboznámiť s novými zákonmi.

„Rekodifikáciu civilného práva procesného považujem za jednu z mojich najväčších priorít. Som totiž presvedčený o tom, že platné pravidlá súdneho konania z obdobia spred 50. rokov, už jednoducho nezodpovedajú požiadavkám dnešnej doby. A ak chceme zásadne zefektívniť súdne konania, musíme sa jednoducho v tejto veci pohnúť ďalej." dodal na záver vystúpenia v Národnej rade SR Minister spravodlivosti Tomáš Borec.

Zdroj: Národná rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca