Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Pripravujú sa veľké novely trestnoprávnych kódexov

12.5. 2021, 17:59 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom právnom predpise, ktorým je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zhodnotenie súčasného stavu:

V praxi sa orgány činné v trestnom konaní a súdy stále stretávajú s obštrukciami v trestnom konaní, najmä zo strany obvinených, pričom majú iba obmedzené možnosti ako predchádzať a vysporiadať sa s danými obštrukciami. Ide najmä o donucovacie prostriedky ako napríklad predvedenie obvineného a svedka, uloženie poriadkovej pokuty a pod. Z tohto dôvodu je potrebná zmena platnej právnej úpravy, ktorá nereflektuje potreby praxe.

Súčasná právna úprava síce umožňuje orgánom činným v trestnom konaní a súdom doručovať písomnosti aj elektronickými prostriedkami, avšak nemajú takúto povinnosť.

S rozmachom sociálnych sietí a internetu sú štáty stále pozadu v boji proti šíreniu propagandy a dezinformácií, podpory extrémistických zoskupení a kybernetickým útokom. Je preto nutné, aby aj trestnoprávna legislatíva lepšie reagovala na súčasnú bezpečnostnú situáciu a aby dokázala efektívnejšie bojovať proti zmieneným hrozbám.

Základné ciele novej právnej úpravy:

Cieľom návrhu zákona je realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Trestná politika štátu a väzenstvo. V programovom vyhlásení sa vláda zaviazala ku komplexnému vyhodnoteniu Trestného zákona a Trestného poriadku.

Primárnym cieľom návrhu zákona je skvalitniť a zefektívniť trestné konanie zavedením inštitútov a konkrétnych zmien Trestného poriadku a Trestného zákona predpokladaných v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky.

Významným cieľom návrhu zákona je aj dôsledne sa vysporiadať s obštrukciami obžalovaných v trestnom konaní, obmedzenie opakovaného vypočúvania tých istých osôb pri zmene procesného postavenia, a zavedenie povinného elektronického doručovania v trestnom konaní s cieľom rozširovania informačných technológií v súdnom konaní.

Zámerom návrhu zákona je taktiež rozšírenie okruhu trestných činov, na ktoré bude možné nasadiť agenta ako aj použitie inštitútu zastavenia trestného stíhania v prípade podplácajúcich páchateľov, ktorí sa ku skutku priznali a skutok oľutovali, ale až v štádiu, keď súd právoplatne rozhodne o vine páchateľa, ktorý úplatky alebo iné nenáležité výhody prijímal.

V hmotnoprávnej rovine návrh zákona bude reagovať na zvýšené riziko hybridných hrozieb, týkajúcich sa šírenia propagandy a dezinformácií, podpory extrémistických zoskupení a kybernetických útokov.

V neposlednom rade návrh zákona bude podporovať probačnú službu pri presadzovaní alternatívnych trestov v rámci filozofie restoratívnej justície s osobitným zameraním na odsúdených mladistvých, reálne zabezpečenie intervenčných programov, programov pre páchateľov domáceho násilia, výchovných programov, osobitne v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizácii, ale aj v ostatných oblastiach (napr. drogová trestná činnosť, násilné správanie).

Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2.

  • Kontaktné údaje:
  • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • sekcia legislatívy
  • Račianska ul. 71
  • 813 11 Bratislava
  • email: michal.ragan@justice.sk 

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: Jún 2021

Zdroj: slov-lex.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca