Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Prezident Andrej Kiska navrhuje zmenu Ústavy SR

1.9. 2015, 17:27 |  najpravo.sk

Prezident Andrej Kiska navrhuje, aby všetci sudcovia, ktorí dosiahli vek 67 rokov na všeobecnom súde a 70 rokov na Najvyššom súde, automaticky skončili vo funkcii. S návrhom na zmenu Ústavy poslal v pondelok list všetkým poslancom Národnej rady. V utorok, v Deň Ústavy, to oznámil na tlačovej konferencii.

Podľa platnej ústavnej úpravy prezident republiky môže odvolať sudcu všeobecného súdu po dosiahnutí veku 65 rokov. Predpokladom na takéto rozhodnutie prezidenta republiky je návrh Súdnej rady, ktorý je Súdna rada povinná podať. V Ústave ani v nadväzujúcej zákonnej úprave nie sú ustanovené žiadne kritériá, ktoré určujú, akým spôsobom prezident republiky vykonáva túto svoju právomoc. Z toho vyplýva, že uváženie prezidenta republiky či, kedy a koho odvolá z funkcie sudcu, nemá prakticky žiadne objektívne obmedzenie.


List prezidenta Slovenskej republiky vám prinášame v plnom znení:  

„Vážený pán poslanec,

po  svojom  nástupe  do  funkcie  prezidenta  som  sa  dôsledne  zoznámil s  predchádzajúcou  praxou  odvolávania  sudcov  z  dôvodu  ich  veku  (čl.  147,  ods.  2, písm. b) Ústavy SR).

Napriek tomu, že ústavná aj  zákonná úprava je u nás formálne jednoznačná - Súdna  rada  SR  navrhuje  prezidentovi  odvolanie  sudcu  po dovŕšení 65 rokov  veku a  prezident  môže  takého  sudcu  odvolať  -,  konštatujem,  že  v  minulosti,  v  skutočnosti doteraz, sa rôznymi spôsobmi táto úprava obchádzala. Uplatňovala sa napríklad prax, že sudcovia s prerušeným výkonom funkcie sudcu (na vlastnú žiadosť pred dovŕšením 65  rokov  veku) neboli Súdnou  radou  SR  už  po  dovŕšení 65  rokov veku  navrhnutí na odvolanie.  Niektorí sa dokonca  po  preklenutí  tohto  veku  vrátili do aktívneho výkonu  funkcie sudcu  a predpísaný  zákonný  postup  súvisiaci s vekom  65  rokov sa v takýchto  prípadoch  vôbec  neuplatnil.  Zaznamenal  som  aj  prípady,  keď  sa prezidentom  odvolaní  sudcovia  bránili  a vyhýbali  prevzatiu  rozhodnutia  o  ich odvolaní.  Nepovažoval  som  ten  stav  ani  za  zákonný,  ani  za  zodpovedajúci  autorite  a váhe ústavných orgánov a sudcovského stavu samotného.

Možno  ste  zaznamenali,  že  na  jar  tohto  roku  som  oznámil transparentné pravidlá,  ako  mienim  vykonávať  svoje  kompetencie  podľa  čl.  147,  ods.  2,  písm  b) ústavy,  a  súčasne  som  ich  začal  uplatňovať.  Vychádzal  som  zo  svojho  presvedčenia,  že  generačná  obmena  sudcov  musí  byť  dôležitou  súčasťou  v  úsilí  o  lepšie  a  dôveryhodnejšie  súdnictvo,  ako  aj  zo  svojho    verejného  prísľubu,  že  k  nej  v  súlade  s  kompetenciami  prezidenta  prispejem.  Rovnako  silným  dôvodom,  pre  ktorý  som oznámil  všeobecne  platné  zásady  pre  odvolávanie  sudcov  z  dôvodu  dosiahnutia  veku, je  moje  presvedčenie,  že  prezident  -  v  zmysle  Ústavy  SR  súčasť  výkonnej  moci  -  by nemal  selektívnym  spôsobom  a  podľa  netransparentných  pravidiel  či  motivácií rozhodovať  o  odvolaní  sudcu  alebo  jeho  ponechaní  vo  funkcii,  a  v   takom  prípade dokonca na obdobie, ktoré nie je ničím upravené.

Po  viacerých  rozhovoroch  s  predstaviteľmi  zákonodarnej,  výkonnej  a  súdnej moci som však zároveň zistil, že je tu široká odborná zhoda o vhodnosti upraviť proces zániku  funkcie  sudcu  z  dôvodu  veku,  s  ktorou  sa  stotožňujem.  Zhodu  vidím  na  tom, aby  prezident  ako  predstaviteľ  výkonnej  moci  bol  vyňatý  z  procesu  rozhodovania  o  zániku  funkcie  sudcu.  A  funkcia  sudcu  by  mala  po  dovŕšení  ustanoveného  veku zaniknúť automaticky, na základe ústavnej úpravy.

Ako  prezident  nemám  v  našom  ústavnom  systéme  právo  ústavodarnej  a  zákonodarnej  iniciatívy.  Uvedomujem  si  tiež,  že  najbližšie  obdobie  bude  aj  v  rokovaniach  zákonodarného  zboru  poznamenané  blížiacimi  sa  parlamentnými voľbami,  a  ešte  s  väčšou  pozornosťou  zákonodarcov  než  doteraz  bude  preto  vnímané, kto s iniciatívou zmeniť ústavu a príslušné zákony prichádza. Som však presvedčený, že  úpravu  zániku  funkcie  sudcu  z  dôvodu  veku  potrebujeme  na  to,  aby  vniesla poriadok  do  nášho  ústavného  systému  aj  sudcovského  stavu,  aby  netvorila  príčiny politických  a  odborných  sporov.  Z  týchto  dôvodov  sa  nazdávam,  že by bolo vhodné prijať potrebné ústavné a zákonné úpravy čo najskôr a bez otáľania.

Preto som sa rozhodol  obrátiť  sa priamo na všetky poslanecké  kluby a skupiny  v  Národnej  rade  SR  aj  na  nezaradených  poslancov  a  požiadať  Vás,  poslankyne  a  poslancov,  aby  ste  si  návrh,  ktorý  prikladám  k  môjmu  listu,  osvojili  a  vo  forme,   v ktorej to uznáte za vhodné, prípadne spoločne  predložili do ústavodarného  procesu ešte v tomto volebnom  období.

Chcem  veriť,  že  takáto  iniciatíva  prezidenta  voči  Vám,  poslankyniam a poslancom Národnej rady SR, bude vnímaná politicky neutrálne, nebude  zámienkou pre  spory  politickej  či  stranícko-politickej  povahy  v  tejto  veci,  a  pretože  ide  o  jednoduchú  zmenu  ústavy  -  navyše  plne  v  súlade  s  princípom  oddelenia  moci výkonnej od moci súdnej -, prijmete moju iniciatívu s pochopením a podporou.“

Zdroj a foto: prezident.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca