Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky nepodá návrh na konanie o súlade § 151zf zákona o sudcoch s Ústavou

1.3. 2021, 16:38 |  najpravo.sk

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák po preskúmaní podnetu osemnástich sudkýň a sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na podanie návrhu na začatie konanie o súlade právnych predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ktorý mu bol doručený 10. februára 2021, rozhodol o jeho odložení bez ďalšieho opatrenia.

Členky a členovia správneho kolégia sa  domáhali preskúmania súladnosti obsadzovania Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky s Ústavou Slovenskej republiky v podstate z dôvodu ich diskriminácie oproti iným uchádzačom o funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu.

V právnom štáte  každý orgán verejnej moci, vrátane súdnej rady, vykonáva  svoju  právomoc tak, že zabezpečuje objektivitu svojho postupu pri uplatňovaní a ochrane základných práv a slobôd tých, ktorí sa zúčastňujú konania pred ním. Tento ústavný príkaz platí aj pre rovnaké podmienky v prístupe ku funkcii sudcu najvyššieho správneho súdu (čl. 30 ods. 4 v spojení s čl. 12 ods. 2 ústavy).

K nerešpektovaniu tohto ústavného príkazu  by došlo iba v prípade, ak by súdna rada pri vykonávaní výberového konania podľa § 151zf ods. 3 a 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov sťažila, uľahčila alebo znemožnila niektorému uchádzačovi prístup ku funkcii sudcu najvyššieho správneho súdu.

Citovaná zákonná úprava však poskytuje dostatočný právny základ na to, aby súdna rada vo výberovom konaní postupovala objektívne, bez toho, aby niektorému uchádzačovi sťažila, uľahčila alebo znemožnila prístup ku funkcii sudcu najvyššieho správneho súdu. Preto nie je potrebné a ani účelné podávať návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov.

Zdroj: sudnarada.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca