Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Predĺžia koncipientskú prax podľa slovenského vzoru aj Česi?

7.11. 2012, 22:09 |  najpravo.sk

V posledných dňoch dochádza Českej advokátskej komore množstvo dotazov a stanovísk v záležitosti predĺženia právnej praxe advokátskych koncipientov, a to nielen od súčasných koncipientov a študentov právnických fakúlt, ale aj od zástupcov médií. Všetci argumentujú „zaručenou správou", že v tomto smere podala Česká advokátska komora návrh na zmenu zákona. Česká advokátska komora preto vydala oficiálne stanovisko, ktoré vám prinášame v plnom znení:

„Představenstvo ČAK má již delší dobu poznatky, že úroveň znalostí uchazečů o složení advokátní zkoušky má klesající úroveň. Proto hledá cesty, jak této tendenci předcházet. Jako jedno z možných řešení zvažuje i prodloužení právní praxe advokátních koncipientů. Všechna řešení, která se nabízejí, jsou ve stádiu úvah, některá ve stádiu diskusí uvnitř ČAK.

Otázka prodloužení právní praxe advokátního koncipienta se dostala na pořad jednání představenstva ČAK poté, co zcela nedávno byla na Slovensku schválena novela tamního zákona o advokacii, která mimo jiné prodloužila právní praxi advokátních koncipientů ze tří na pět let. Aby představenstvo ČAK mělo vůbec o čem jednat, dalo si vlastním odborem vnější a vnitřní legislativy zpracovat návrh řešení. Tento návrh je nyní zejména některými médii prezentován jako hotový materiál, který by snad v dohledné době měl nabýt podobu zákona.

ČAK upozorňuje, že není oprávněna předkládat jakékoliv návrhy zákonů nebo jejich změn do legislativního procesu. Takové návrhy může vypracovat a předkládat pouze příslušné ministerstvo (pokud jde o zákon o advokacii je jím Ministerstvo spravedlnosti). S Ministerstvem spravedlnosti nebyl žádný konkrétní návrh ČAK v daném směru oficiálně projednán. O tom, že ČAK uvažuje o zkvalitnění přípravy advokátních koncipientů, vedení ministerstva samozřejmě již před delší dobou informovala, nikoliv však formou hotových konkrétních návrhů. Představa je taková, že myšlenky včetně těch, které zvažují prodloužení praxe advokátních koncipientů, je třeba s ministerstvem prodiskutovat, zvážit veškeré argumenty pro a proti a pak se teprve rozhodnout pro konkrétní řešení. Teprve po dosažení shody a po připomínkovém řízení by ministerstvo předložilo návrh vládě, která by eventuálně materiál mohla postoupit do parlamentu. V této konkrétní věci ještě nebyla zahájena ani oficiální jednání s ministerstvem.

V současné době není novela zákona o advokacii ani v plánu legislativních prací.

Jen pro úplnost, odbor vnější a vnitřní legislativy ČAK každoročně připraví pro představenstvo ČAK řadu návrhů, které nakonec nejsou realizovány. Jedná se o pracovní materiály naznačující možná řešení. Ani kladné stanovisko představenstva ČAK k předloženým návrhům ještě neznamená, že v tomto směru dojde k přijetí doporučené právní úpravy.

Česká advokátní komora sděluje, že v okamžiku, kdy úvahy o prodloužení praxe advokátního koncipienta budou v takovém stádiu, že by mohl být zahájen legislativní proces, bude jak advokátní, tak i ostatní veřejnost informovat. Do té doby se nebrání jakékoliv diskusi na dané téma.

Zdroj: www.cak.cz 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca