Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Povinné pojednávanie pri zastavení exekúcie je minulosťou

18.10. 2012, 23:25 |  najpravo.sk

Národná rada dnes schválila pozmeňujúci návrh Ústavoprávneho výboru k novele zákona o advokácii, ktorým sa bude meniť a dopĺňať aj Exekučný poriadok. Okrem toho, že sa zjednocuje pri všetkých právnických profesiách ako predpoklad pre výkon funkcie podmienka vzdelania v odbore právo ako v prvom, tak aj v druhom stupni, novela zavádza aj nové ustanovenie, podľa ktorého:

„Ak súd rozhoduje podľa § 57 ods. 1 písm. k), nariadi pojednávanie; ak rozhoduje podľa § 57 ods. 1 písm. a) až j), môže nariadiť pojednávanie, ak je to nevyhnutné pre objasnenie veci.".

Tento pozmeňujúci návrh v novele Exekučného poriadku reaguje na poslednú novelu Exekučného poriadku, ktorá zaviedla povinné pojednávanie pri rozhodovaní o zastavení exekúcie. Vzhľadom na nie jednoznačný prístup k výkladu platnej právnej úpravy sa teda navrhlo, aby sa pôvodne zamýšľaný cieľ právnej úpravy, teda „pojednávať tam kde je to vzhľadom na povahu veci potrebné" dosiahol jednoznačnou formuláciou, z ktorej bude zrejmé, že obligatórne sa pojednávanie nariadi len pri rozhodovaní vo veciach podľa § 57 ods. 1 písm. k/ (teda v prípade, ak súd rozhodol, že majetok štátu je nevyhnutne potrebný na plnenie úloh štátu alebo na plnenie verejnoprospešného účelu), pričom pri rozhodovaní o zastavení exekúcie podľa § 57 ods. 1 sa pojednávanie nariadi tam, kde je to potrebné, čo sú spravidla prípady štandardných incidenčných sporov, uviedol Ústavoprávny výbor.

Novela by mala nadobudnúť účinnosť od januára budúceho roka.

Zdroj: Národná rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca