Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Poslanci schválili reformu procesného práva

24.5. 2015, 19:44 |  najpravo.sk

​Národná rada SR dnes hlasmi vysokej väčšiny poslancov schválila reformu civilného práva procesného. Nové kódexy, ktoré nahradia socialistický Občiansky súdny poriadok z roku 1963, získali podporu zástupcov takmer celého politického spektra. Reforma podľa ministra spravodlivosti Tomáša Boreca vytvára podmienky pre efektívnejšie, rýchlejšie a najmä spravodlivejšie súdne konanie. Rozsahom i dôležitosťou ide i jednu z najvýznamnejších právnych reforiem od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

„Hlasovanie ukázalo, že kódexy boli dobre pripravené. Prešli viac ako ústavnou väčšinou, čo im dáva vysokú legitimitu," povedal T. Borec po hlasovaní. Zároveň upozornil, že schválenie kódexov je len začiatkom ďalšej etapy, ktorou bude vzdelávanie odbornej verejnosti.

Nové kódexy – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok by mali nadobudnúť účinnosť 1. júla 2016. Tento čas plánuje MS SR využiť na realizáciu širokého spektra vzdelávacích aktivít najmä v súčinnosti s Justičnou akadémiou SR. Úspešnému implementovaniu reformy má napomôcť aj financovanie vzdelávacích aktivít prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Príprava rekodifikácie civilného práva procesného patrí medzi hlavné piliere reformného úsilia vo vzťahu k zefektívneniu činnosti súdnej moci. Ďalšími piliermi sú prebiehajúce investície do elektronizácie justície (zavádzanie elektronického súdneho spisu, povinné nahrávanie pojednávaní, elektronická Zbierka zákonov a pod.) a v neposlednom rade aj podstatné sprísňovanie zodpovednostných mechanizmov v justícii, ktoré už bolo realizované v tomto volebnom období aj formou zmien Ústavy SR.

Schválené znenie nových kódexov civilného práva procesného bude uverejnené na stránke Národnej rady SR.

Civilný sporový poriadok

Civilný mimosporový poriadok

Správny súdny poriadok

Téme rekodifikácie občianskeho procesného práva sa na portáli najprávo.sk budeme aj naďalej podrobne venovať.

Zdroj: Tlačová správa MS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca