Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Opätovne sa zavádza neplynutie niektorých lehôt

8.6. 2021, 16:52 |  najpravo.sk

AKTUALIZOVANÉ 19. 1. 2021! Zákon vyšiel dňa 19. 1. 2021 v Zbierke zákonov pod číslom 9/2021 Z. z. (čiže účinnosť nadobúda 19. 1. 2021)

Národná rada SR schválila na svojom tohtotýždňovom zasadnutí zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Zákonom zavádza zmeny do nasledovných právnych predpisov:

 • Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
 • Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
 • Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
 • Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
 • Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 • Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre
 • Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
 • Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Mediálna pozornosť sa v súvislosti s týmto zákonom sústredila hlavne na článok VI. tohto zákona, ktorý sa populárne nazval „Lex Cibuľková“. Zákon však obsahuje viaceré zásadné zmeny týkajúce sa plynutia hmotnoprávnych a procesnoprávnych lehôt podľa vzoru z marca minulého roka. Pozrieme sa na niektoré zmeny zákona č. 62/2020 Z. z. Pripomíname, že v čase zverejnenia tohto článku (15.1.2021 o 17:24 hod.) ešte nebol zákon zverejnený v Zbierke zákonov, pričom účinnosť nadobúda až zverejnením.

AKTUALIZOVANÉ 19. 1. 2021! Zákon vyšiel dňa 19. 1. 2021 v Zbierke zákonov pod číslom 9/2021 Z. z. (čiže účinnosť nadobúda 19. 1. 2021)

 

Lehoty

Znenie novej právnej úpravy:

§ 8

Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva,

a) v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 28. februára 2021 neplynú,

b) ktoré uplynuli po 31. decembri 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

 

§ 9

(1) Ustanovenie § 8 písm. a) platí rovnako aj pre lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní; v trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.

(2) Ak však vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania neznesie odklad, môže súd určiť, že odsek 1 sa nepoužije a súčasne určí novú primeranú lehotu. Proti takémuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.

 

Dôvodová správa: Navrhované opatrenie má za cieľ v písmene a) dočasne zabezpečiť to, že premlčacie a prekluzívne lehoty nebudú do konca februára 2021 plynúť a v písmene b) navrátiť premlčacie a prekluzívne lehoty, ktoré uplynuli v čase od 1. januára 2021 do dňa účinnosti predkladaného zákona, t.j. v čase od ostatného vyhlásenia zákazu pohybu na území Slovenskej republiky podľa uznesenia vlády č. 808 z 31. decembra 2020. Predkladateľ má za to, že toto opatrenie môže prispieť k tomu, aby občania a podnikatelia nemuseli nevyhnutne vykonávať úkony potrebné pre uplatňovanie ich práv v súkromnoprávnych vzťahoch v čase pandémie bez obavy, že by prišli o svoje práva v dôsledku premlčania alebo preklúzie. Navrhované ustanovenie je zamerané na súkromnoprávne vzťahy, t.j. právne vzťahy vznikajúce podľa predpisov súkromného práva najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Z hľadiska konštrukcie ide o rovnakú úpravu ako bola pôvodne schválená v marci 2020 v súvislosti s prvou vlnou pandémie Covid-19. 

Web Ministerstva spravodlivosti:

 • Pozastavené alebo posunuté plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt

Podobne ako počas prvej vlny pandémie dochádza k dočasnému zastaveniu plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt, a to až do 28. februára 2021. Taktiež lehoty, ktoré plynuli od 1. januára 2021, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona. Toto opatrenie má prispieť k zníženiu mobility na nevyhnutné minimum tým, že občania a podnikatelia nebudú musieť nevyhnutne vykonávať úkony potrebné na uplatňovanie svojich práv v súkromnoprávnych vzťahoch v čase pandémie a nemuseli sa tak obávať o to, že by prišli o svoje práva v dôsledku premlčania alebo preklúzie.

 • Pozastavené procesné lehoty v civilných súdnych konaniach

Ďalším opatrením je pozastavenie plynutia procesných lehôt, ktoré vyplývajú z procesných právnych predpisov alebo z rozhodnutí súdov, a to až do 28. februára 2021.  Neplynú teda zákonné lehoty ani lehoty určené súdom, napr. lehota na podanie opravného prostriedku, lehota na doplnenie podania či lehota na vyjadrenie sa k podaniu protistrany. V prípade, že z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania vec neznesie odklad, je však súd naďalej oprávnený aplikovať pôvodnú procesnú lehotu alebo určiť novú lehotu.

 • Pozastavené lehoty na opravné prostriedky v trestných konaniach

V rámci trestného konania dôjde k pozastaveniu lehôt do 28. februára 2021 na strane obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenej osoby. Na strane obžaloby je legitímne očakávať, že prokuratúra ako orgán verejnej moci bude riadne fungovať aj v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu.

Dražby

Znenie novej právnej úpravy:

 § 10

 Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 28. februára 2021 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 28. februára 2021 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 28. februára 2021 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

 

Dôvodová správa: Navrhované opatrenie má za cieľ dočasne zakázať vykonávanie dražieb podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov a podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak má dražba splniť svoj účel, je nutné, aby boli vytvorené predpoklady pre čo najširšiu účasť záujemcov, čo za aktuálnej mimoriadnej situácie nie je možné, pretože je nežiaduce, aby sa na jednom mieste koncentrovali väčšie skupiny osôb. Vzhľadom na to sa javí ako účelné dočasne zamedziť vykonávaniu dražieb pod hrozbou sankcie neplatnosti dražby. Toto opatrenie má pochopiteľne dočasný charakter a je replikou platného znenia § 7.

Web Ministerstva spravodlivosti SR: Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 28. februára 2021 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 28. februára 2021 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 28. februára 2021 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Korešpondenčné hlasovanie

Znenie novej právnej úpravy

 § 5

 (1) Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.

 (2) Ak podmienky rozhodovania podľa odseku 1 nevyplývajú zo zákona, vnútorných predpisov alebo stanov, určí ich v prípade, ak ide o najvyšší orgán právnickej osoby, štatutárny orgán konajúci s náležitou starostlivosťou, a v prípade iného orgánu ich určí tento orgán. Tieto podmienky musia byť členom orgánu oznámené v dostatočnom predstihu pred rozhodovaním.

 (3) Ustanovenie odsekov 1 a 2 sa použijú aj na veriteľské orgány; podmienky rozhodovania podľa odseku 1 určí ten, kto ich zasadnutie zvoláva.

 

Dôvodová správa: Berúc do úvahy doterajšie skúsenosti s aplikáciou platného znenia § 5 sa navrhuje zrušiť doterajšiu naviazanosť § 5 na § 190a až §190d Obchodného zákonníka, pričom namiesto toho sa v odseku 2 normuje nové pravidlo určovania „technických“ podmienok vykonania korešpondenčného hlasovania a účasti na rozhodovaní kolektívneho orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov. Právna úprava aj naďalej zostáva naviazaná na stav mimoriadnej situácie a núdzový stav.

Okrem toho sa doterajšia úprava rozširuje o odsek 3, ktorý umožní jej využitie ak pri rozhodovaní kolektívnych veriteľských orgánov, t.j. schôdze veriteľov a veriteľského výboru v konkurznom konaní.

Web Ministerstva spravodlivosti SR: Podobne ako v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb sa umožňuje aj v prípade veriteľských orgánov v konkurznom konaní počas núdzového stavu korešpondenčné hlasovanie, ako aj účasť na ich zasadnutiach elektronickými prostriedkami.

 

Pojednávania

Nová právna úprava (doplnenie zvýraznené tmavo)

 § 3

(1) V čase mimoriadnej situácie1) alebo núdzového stavu2)

a) súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,

b) je ochrana zdravia dôvodom na vylúčenie verejnosti z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia.

(2) Ak súd vylúči verejnosť podľa odseku 1 písm. b), vyhotoví zvukový záznam z celého pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia, ktorý komukoľvek a bezodkladne sprístupní po skončení pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia. Takto vyhotovený zvukový záznam nahrádza povinnosť vyhotoviť zvukový záznam z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia podľa predpisov o konaní pred súdmi. 

 

Dôvodová správa: Berúc do úvahy doterajšiu nejednotnú aplikačnú prax pri využívaní § 3 ods.1 písm. a) platného znenia zákona sa navrhuje, aby „nevyhnutný rozsah“ vykonávania pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia ustanovila vykonávacia vyhláška, ktorú vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. V tejto súvislosti treba poukázať, že vykonávacia právna úprava sa bude vzťahovať aj na pojednávania vykonávané notármi ako súdnymi komisármi, pretože ich úkony sú úkonmi súdu a úkonom súdu je aj pojednávanie.

Celý legislatívny proces si môžete pozrieť TU


 

Zdroj: nrsr.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť