Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Okresný súd Košice I napadol na Ústavnom súde § 446 OZ

1.8. 2016, 18:02 |  najpravo.sk

Okresný súd Košice I je presvedčený o tom, že súčasná právna úprava náhrady za stratu na zárobku za dobu pracovnej neschopnosti podľa ust. § 446 Občianskeho zákonníka, je v rozpore s Ústavou SR a to konkrétne s článkom 20 ods. 1 v spojení s článkom 12 ods. 1. Inicioval preto konanie o súlade právnych predpisov podľa ust. § 18 ods.l písm.d) a § 37 a nasl.zákona č.38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR a o konaní pred ním.

Znenie napadnutého ustanovenia

§ 446 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného sa posúdi a suma tejto náhrady sa určí rovnako ako úrazový príplatok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

Súd je presvedčený o tom, že súčasná právna úprava náhrady za stratu na zárobku za dobu pracovnej neschopnosti podľa ust. § 446 Občianskeho zákonníka, v znení účinnom od 1.8.2004, je v rozpore s Ústavou SR a to konkrétne s článkom 20 ods. 1 v spojení s článkom 12 ods. 1, pretože neumožňuje poškodenému subjektu, ktorému vznikla škoda na zdraví a s tým súvisiaca strata na zárobku počas práceneschopnosti, domôcť sa náhrady škody v tom rozsahu, v akom mu skutočne vznikla.

Právo takéhoto okruhu subjektov na náhradu škody na zdraví potom nie je podľa názoru súdu v rovnováhe s právom iného okruhu subjektov, ktorým v dôsledku existencie rovnakej objektívnej zodpovednosti tretej osoby za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov vznikla škoda „len“ na veciach (skutočná škoda) alebo ako ušlý zisk, ktoré sa posudzujú podľa ust. § 442 ods. l Občianskeho zákonníka a ktorým sa dostane náhrada vo výške skutočného rozsahu škody.

Takýto „iný“ okruh subjektov obvykle predstavujú subjekty, vykonávajúce podnikateľskú činnosť; pri určovaní výšky ušlého zisku podnikateľa sa vychádza z rozdielu medzi celkovým príjmom z podnikania a nákladmi potrebnými k dosiahnutiu tohto príjmu, teda z čiastky, ktorú by za obvyklých okolností (nebyť škodnej udalosti) zo svojej podnikateľskej činnosti získal. Ako dodáva súd, ustálená súdna prax pri tomto „inom“ okruhu osôb poskytuje ochranu napríklad aj pri strate majetkového prínosu, ktorý by veriteľ pri obvyklom slede udalostí (nebyť škodnej udalosti) získal od svojho dlžníka a o ktorý prišiel v dôsledku protiprávneho zásahu či škodnej udalosti.

Zdroj: ÚS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca