Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Nový zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach

14.5. 2015, 16:36 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrhom zákona sa vykonáva transpozícia právne záväzných aktov Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky:

  • smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze
  • smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch na informačné systémy, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV.

Európsky ochranný príkaz

Cieľom navrhovanej právnej úpravy v článku I (Návrh zákona o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach) je transpozícia smernice 2011/99/EÚ do právneho poriadku Slovenskej republiky. Transpozícia sa vykonáva osobitným zákonom, pričom ide špeciálnu právnu úpravu k všeobecnej právnej úprave, ktorá predpokladá subsidiárne použite Trestného poriadku.

Cieľom smernice je posilnenie a zlepšenie ochrany osôb voči trestným činom, ktoré môžu ohroziť ich život, telesnú alebo duševnú integritu, dôstojnosť, osobnú slobodu alebo sexuálnu integritu. Dosiahnutie tohto cieľa sa má uskutočniť prostredníctvom vzájomného uznávania vymedzených ochranných opatrení uložených v trestnom konaní a to vydaním európskeho ochranného príkazu, ktorý zabezpečí ochranu dotknutej osoby v inom členskom štáte. Uznaním európskeho ochranného príkazu v inom členskom štáte dochádza k akceptácií existencie a platnosti ochranného opatrenia prijatého v inom členskom štáte a následne k poskytnutiu obdobnej ochrany dotknutej osobe v súlade s vnútroštátnym právom daného členského štátu.

Navrhovaná právna úprava vychádza z obdobných zákonov schválených Národnou radou Slovenskej republiky, a to napr. zákona č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii  a zákona č. 161/2013 Z. z. o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii. Rozdielom oproti týmto nástrojom uznávania a odovzdávania výkonu trestných rozhodnutí je, že v prípade európskeho ochranného príkazu nedochádza k odovzdaniu výkonu rozhodnutia do iného členského štátu bez možnosti jeho ďalšieho výkonu v štáte pôvodu, ale len k rozšíreniu aplikácie daného rozhodnutia, ktorým sa zabezpečuje ochrana určitej osoby, na územie iného členského štátu.

V súvislosti s touto transpozíciou sa súčasne dopĺňa výpočet primeraných obmedzení a povinností v Trestnom zákone a v Trestnom poriadku o obmedzenia a povinnosti, ktoré môžu byť predmetom európskeho ochranného príkazu.

Úprava v oblasti počítačovej kriminality

V druhom článku zákona sa nachádza novela zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, kde sa súčasne vykonáva transpozícia smernice 2013/40/EÚ do právneho poriadku Slovenskej republiky a to doplnením a rozšírením existujúcej trestnoprávnej úpravy v oblasti počítačovej kriminality. Smernica významným spôsobom reflektuje Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite z roku 2001, ktorý je na medzinárodnej úrovni považovaný za najkomplexnejšiu medzinárodnú normu, keďže poskytuje komplexný a ucelený rámec zahŕňajúci viaceré aspekty počítačovej kriminality. Počítačová kriminalita ako jedna z oblastí modernej kriminálnej činnosti, ktorej rozmach je sledovaný najmä v posledných rokoch v súvislosti s nástupom digitálneho veku, je súborom protiprávnych konaní, ktorých hlavným znakom je využívanie informačných technológií, najmä počítačov, na páchanie trestnej činnosti. Jej rozmach je priamoúmerný postupujúcej informatizácii a „internetizácii“ spoločnosti aj v Slovenskej republike.

Rozsah doterajšej skutkovej podstaty trestného činu poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247 Trestného zákona sa na účely transpozície Smernice javil byť nedostatočný. Nakoľko smernica 2013/40/EÚ zohľadňuje nové metódy páchania počítačových trestných činov a významne rozširuje komplex protiprávnych konaní v súvislosti s neoprávneným prístupom do počítačových systémov, neoprávneným zásahom do počítačových systémov a počítačových údajov, neoprávneným zachytávaním počítačových údajov a manipuláciou s nástrojmi určenými na spáchanie týchto trestných činov, na účely jej riadnej transpozície bolo nevyhnutné vytvoriť nové individuálne skutkové podstaty trestných činov reflektujúce jednotlivé typy uvedených protiprávnych konaní.

Individuálnym objektom je u nových trestných činov najmä ochrana počítačového systému ako celku alebo časti a ochrana počítačového údaju ako citlivej a zneužiteľnej informácie, do ktorej neoprávnený zásah je vzhľadom na široké spektrum možných negatívnych aspektov neakceptovateľný. Súčasne budú novou úpravou zo skutkových podstát trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 a nasledujúcich Trestného zákona vyňaté konania týkajúce sa prenosu informácií prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby a prenosu počítačových údajov v rámci počítačového systému, ktoré budú doplnené do nového ustanovenia, ktorým sa definuje trestný čin  neoprávneného zachytávania počítačových údajov v novonavrhovanom  § 247c.

Zákon v článku III. mení aj Trestný poriadok. Navrhovaná účinnosť novej úpravy je 1. októbra 2015.

Záujemcovia o podrobnejšie štúdium novej úpravy si môžu materiál prezrieť na portáli právnych predpisov TU.

Zdroj: Portál právnych predpisov
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca