Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Nový jarný termín odbornej justičnej skúšky na rok 2020

24.3. 2020, 18:21 |  najpravo.sk

V nadväznosti na Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za účelom minimalizovania rizika šírenia KORONAVÍRUSU, rada Justičnej akadémie presúva pôvodne schválený jarný termín odbornej justičnej skúšky na základe hlasovania PER ROLLAM uznesením č. 25 zo dňa 17.12.2019 v termíne: Písomná časť 26.03.2020 (štvrtok); Ústna časť 02.04. - 03.04.2020 (štvrtok, piatok).   

V prípade tých účastníkov, ktorým by zákonná lehota na "opravnú skúšku" podľa § 14 ods. 3 zákona o Justičnej akadémii (najskôr po 3 mesiacoch a najneskôr do 9 mesiacov od konania skúšky) a podľa § 14 ods. 7 zákona o Justičnej akadémii "ďalšiu opravnú skúšku" (najskôr po 1 roku a najneskôr do 3 rokov od konania opravnej skúšky) uplynula nevykonaním tejto skúšky v stanovenom termíne jej konania, sa preruší jej plynutie do toho dňa, na ktorý boli pozvaní.

Na základe hlasovania PER ROLLAM zo dňa 17.3.2020 bolo prijaté Uznesenie č. 33 v nasledovnom znení:

Rada schvaľuje nový, jarný termín odbornej justičnej skúšky na rok 2020, písomná časť 12.05.2020 (utorok), ústna časť 19.05.2020 (utorok), 20.05.2020 (streda).

Zdroj: ja-sr.sk (zverejnené dňa 17.3.2020)
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca