Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Novela Obchodného zákonníka je už v legislatívnom procese

9.1. 2019, 20:30 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo tento týždeň do legislatívneho procesu novelu Obchodného zákonníka, ktorá má zaviesť zmeny aj do Zákona o cenných papierov a do Zákona o správnych poplatkoch.

Predkladaný návrh zákona zameriava predovšetkým na riešenie nasledujúcich okruhov:

  • prostredníctvom harmonizácie právnych úprav všetkých členských štátov Európskej únie odstraňuje existujúce prekážky v cezhraničnom investovaní alebo pri účasti a hlasovaní akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to najmä tie, ktoré sa spájajú s včasnou a dostatočne určitou identifikáciou akcionárov verejnej akciovej spoločnosti,
  • upravuje a zjednodušuje prenos informácií o akcionároch v rámci investičnej reťaze sprostredkovateľov tak, aby sa zjednodušil výkon práv akcionárov na valnom zhromaždení verejnej akciovej spoločnosti, a zameriava sa na efektívnejšie dlhodobé zapojenie predovšetkým inštitucionálnych investorov a správcov aktív do rozhodovacích procesov vo verejnej akciovej spoločnosti,
  • má ambíciu prispieť k zlepšeniu kvality rozhodovania zastupujúcich poradcov,
  • zavádza novú právnu úpravu odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti s dôrazom na posilnenie postavenia akcionárov pri jej určovaní (podmienka schválenia pravidiel odmeňovania na valnom zhromaždení) a vykonávaní (prerokovanie správy o odmeňovaní na valnom zhromaždení) a novú právnu úpravu významných obchodných transakcií so spriaznenými osobami, ktorá rovnako smeruje k zlepšeniu informovanosti akcionárov o transakciách s významným vplyvom na majetok spoločnosti v širšom slova zmysle,
  • a v neposlednom rade upravuje niektoré aspekty súvisiace s praktickým výkonom práva účasti a hlasovania na valnom zhromaždení verejnej akciovej spoločnosti.

Viac k predmetnému návrhu si prečítajte TU.

Zdroj: slov-lex.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca