Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Nesúhlas Protimonopolného úradu SR s návrhmi Notárskej komory SR

26.8. 2014, 18:17 |  JUDr. Pavol Kollár, advokát

Notárska komora Slovenskej republiky v rámci novelizácie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov navrhovala, aby sa pri zakladaní spoločností s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom, pri zmene zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným a pri najdôležitejších rozhodnutiach jediného spoločníka zaviedla zákonná povinnosť robiť takéto úkony len výhradne vo forme notárskej zápisnice.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je toho názoru, že takáto právna úprava by bola v rozpore s požiadavkou na riadne fungovanie konkurenčného prostredia najmä z nasledovných dôvodov:

  • nová právna úprava by zasahovala do trhu a zavádzala by povinnosť odobrať konkrétnu služby výhradne od notára;
  • nová právna úprava by zvýhodňovala notárov pred inými poskytovateľmi právnych služieb;
  • nová právna úprava by zvyšovala administratívne náklady spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom;
  • nová právna úprava by zaviedla nerovnaké podmienky fungovania spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom a s viacerými spoločníkmi.

Notárska komora Slovenskej republiky navrhovala vyššie uvedenú zmenu v Obchodnom zákonníku z dôvodu zabránenia podvodom na základe sfalšovania podpisu jediného spoločníka. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky nesúhlasí s návrhom Notárskej komory Slovenskej republiky a požaduje, aby tento návrh nebol akceptovaný.

JUDr. Pavol Kollár, advokát
Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.
www.judrkollar.sk

(vyhotovené dňa 8. augusta 2014)

Zdroj: Protimonopolný úrad SR
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca