Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Nepriznanie trov právneho zastúpenia pri typizovaných žalobách

5.1. 2012, 23:08 |  najpravo.sk

Ústavný súd Českej republiky odmietol uznesením zo dňa 27. decembra 2011 ako zjavne neopodstatnenú ústavnú sťažnosť spoločnosti Bazcom, a. s., ktorá brojila proti rozhodnutiam Okresného súdu v Ústí nad Labem, ktorý jej prestal priznávať náhradu trov právneho zastúpenia v konaniach o ich žalobách na zaplatenie bagateľných čiastok väčšinou z neuhradeného cestovného v MHD.

Spoločnosť Bazcom, a. s. sa zatiaľ na Ústavný súd ČR obrátila so 163 ústavnými sťažnosťami proti jednotlivým rozsudkom Okresného súdu v Ústí nad Labem, pričom pred samotným okresným súdom táto spoločnosť podala okolo 16 tisíc obdobných žalôb prostredníctvom návrhu na vydanie elektronického platobného rozkazu, väčšinou proti čiernym pasažierom z titulu neuhradeného cestovného v mestskej hromadnej doprave. Neuhradené pohľadávky predtým odkúpila od dopravného podniku. Ústavný súd prvých 57 ústavných sťažností spojil na spoločné prejednanie a o všetkých takto spojených ústavných sťažnostiach rozhodol tak, že ich pre zjavnú neopodstatnenosť odmietol.

V stručnosti, Okresný súd v Ústí nad Labem žalobám sťažovateľky na zaplatenie neuhradeného cestovného (8, 14 Korún českých, prípadne 14 Kč + prirážka k cestovnému 1000 Kč) síce úplne vyhovel, uložil tiež žalovaným zaplatiť náhradu za súdny poplatok, avšak trovy za zastúpenie advokátom v týchto veciach sťažovateľke (v paušálnej čiastke 6600 Kč) nepriznal, nakoľko dospel k záveru, že nešlo o trovy (vyjadrené slovami zákona) účelne vynaložené. Okresný súd konštatoval, že vymáhanie pohľadávok je predmetom podnikania sťažovateľky, ktorá tak musí disponovať príslušným aparátom a znalosťami pre výkon tejto svojej a pre ňu bežnej agendy, že ide o veľmi jednoduché typizované úkony podľa vzorovej žaloby, ktoré sú generované automatizovane, naviac v orgánoch spoločnosti sa vyskytovala osoba s právnickým vzdelaním a oprávnením na výkon advokácie, takže nebolo účelné najímať na podávanie žalôb iného advokáta.

Ústavný súd konštatoval, že neplatí téza, že odmena za zastupovanie advokátom v civilnom konaní je sama osebe a vždy trovami potrebnými k účelnému uplatňovaniu alebo bráneniu práva. Je tomu tak spravidla, avšak nie vždy vo všetkých prípadoch. Ústavný súd uviedol, že je v kompetencii všeobecných súdov, aby účelnosť vynaložených trov posudzovali. Ich povinnosťou je len riadne odôvodniť, prečo tie ktoré trovy konania nepovažovali za účelne vynaložené a prečo ich náhradu úspešnej strane sporu nepriznali. Tak urobil aj Okresný súd v Ústí nad Labem, jeho odôvodnenie je úplne dostatočné a presvedčivé, a nemožno ho preto označiť za svojvoľné, neprimerané a teda ani protiústavné.

Treba zdôrazniť, že ústavné sťažnosti sa týkajú bagateľných čiastok. Občiansky súdny poriadok v Českej republike v takomto prípade ani nepripúšťa odvolanie. Preto ani ústavná sťažnosť spravidla, ak nezistí Ústavný súd zreteľné a intenzívne porušenie základného práva, nemôže byť dôvodná, nakoľko „inak by sa na Ústavný súd prenášala bežná agenda prieskumu výrokov o trovách konania, ako keby bol najvyšším súdom trov?" vysvetlil generálny sekretár Ústavného súdu Tomáš Langášek.

Možno predpokladať, že toto rozhodnutie ako pilotné rozhodnutie bude nasledované aj pri rozhodovaní ostatných typovo a obsahovo obdobných ústavných sťažností a bude na ne jednoducho a pre stručnosť odkazované. To bolo tiež účelom uznesenia pléna Ústavného súdu, ktorým bolo prvých 57 ústavných sťažností spoločnosti Bazcom, a. s. spojených do jedného konania. „Dúfam, že aj sťažovateľka upustí od podávania obdobných ústavných sťažností a nezahltí Ústavný súd niekoľkými tisícmi ďalších podaní, keďže nemožno predpokladať, že by mohli byť posúdené inak" uzavrel Tomáš Langášek.

Text rozhodnutia je k dispozícii TU (KLIKNITE)

Zdroj: www.usoud.cz
Autor: Jana Pelcová, tlačová hovorkyňa Ústavného súdu ČR
Ilustračné foto: www.sxc.hu 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť