Najprávo.sk - najlepší právny poradca

NÁZOR: Zodpovednosť mediátora za škodu

21.1. 2014, 17:32 |  Martina Jenčová

Mediácia predstavuje jeden z alternatívnych spôsobov riešenia sporov, upravený v zákone č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov. Napriek jeho desaťročnej existencii stále nemožno povedať, že by sa mediácia v našich podmiekach udomácnila a naplno využívala. Stále sa považuje za niečo nové, kde strany výrazne zvažujú, či radšej nebudú svoju záležitosť riešiť pred súdom. A to z dvoch dôvodov:

  • o mediácii verejnosť veľa nevie, nakoľko sa aktívne nepokračuje v jednom z cieľov zákonodarcu – odbremeniť súdy od rozhodovania jednoduchých prípadov,
  • dohoda o mediácii nemá priamo povahu exekučného titulu – strany sa preto radšej priamo obrátia na súd alebo na notára.

Zákon o mediácii je veľmi stručný, v súvislosti s čím vyvstáva mnoho praktických otázok a problémov. Jednou z takýchto otázok je aj otázka zodpovednosti mediátora za škodu. Mediátor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil účastníkom mediácie pri výkone svojej činnosti podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu. Podľa ust. § 14 ods. 4 uvádzaného zákona však za škodu zodpovedá len v prípade, ak oneskorene podá žiadosť o uloženie dohody o začatí mediácie do Notárskeho centrálneho registra listín. Je to jediný prípad, kedy mediátor zodpovedá zúčastneným stranám za škodu. Súvisí najmä so situáciami, ak predmetom sporu medzi stranami sú práva, ku ktorých premlčaniu môže dôjsť. Mediácia totiž začína až uložením dohody o začatí mediácie do tohto registra a toto uloženie má pre spočívanie lehôt a zánik práva rovnaké účinky ako podanie návrhu na súd.

Zodpovednosti sa mediátor zbaví, ak preukáže že pri výkone svojej činnosti postupoval s náležitou odbornou starostlivosťou = starostlivosťou, ktorú od neho možno bežne pri výkone takejto činnosti očakávať.

V súvislosti s otázkou zodpovednosti tiež vzniká praktická otázka, a to či má mediátor oboznamovať zúčastnené strany o tom, že pokiaľ budú chcieť, aby mala dohoda o mediácii (ako výsledok mediácie) účinky exekučného titulu je potrebné urobiť príslušný úkon (podať návrh na súd, aby schválil zmier medzi účastníkmi alebo spísať notárom notársku zápisnicu) do určitého času, kým sa právo nepremlčí. Totiž, ak vložením dohody o začatí mediácie premlčacia lehota spočíva, spísaním dohody o mediácii by malo dôjsť k ukončeniu jej spočívania a plynutie premlčacej lehoty by sa malo takpovediac dokončiť. Nemôže spočívať do nekonečna. Preto zostáva otázkou, či by mal mediátor na túto skutočnosť zúčastnené strany upozorniť alebo nie, a ak neupozorní, či by tiež nemal niesť zodpovednosť za prípadne vzniknutú škodu.

Zákon je totiž veľmi jednoducho a stručne písaný, a umožňuje vykonávať činnosť mediátora všetkým osobám, ktoré majú vysokolské vzdelanie druhého stupňa. Nemusí však ísť o právne vzdelanie, čo môže v konečnom dôsledku zúčastneným stranám poškodiť v otázke ochrany ich práv a oprávnených záujmov. Mediátor neprávnik si nemusí uvedomovať niektoré následky, ktoré by mohli nastať, a s ktorými bežne mediátor právnik počíta. Ako napríklad s možným následkom premlčania práva a jeho premeny v naturálnu obligáciu.

Mgr. Martina Jenčová
exekútorský koncipient a mediátor 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca